Bestyrelsen‎ > ‎Nyhedsbreve‎ > ‎

Nyhedsbrev nr. 1 28. marts 2010

Kære medlem   

Dette er vores første nyhedsbrev pr. mail. Det er tanken at vi fremover vil udsende et nyhedsbrev dels som reminder om kommende arrangementer og dels med aktuelle nyheder som ikke kan vente til næste nummer af GSG-Nyt. 

Vi kan naturligvis kun sende det ud til de medlemmer hvis e-mail adresse vi har. På trods af adskillige reminders både i bladet og på møder har vi pt. kun mail adresser på 109 ud af vores knap 1.300 medlemmer. Vi fortsætter med at forsøge at få flere.

Kommende arrangementer:

Først vil jeg erindre om vores årlige generalforsamling der afholdes på rådhuset onsdag den 7. april kl. 18.30. Indkaldelse med dagsorden blev udsendt sammen med sidste nummer af GSG-Nyt. På generalforsamlingen vil 1. viceborgmester i kommunen Eyvind Vesselbo holde et indlæg bl.a. om støjproblemerne ved Lyngbyvej.

Aktuel orientering:

Vi har alle været chokerede over de mange døde fisk i Gentofte Sø og sender jer derfor denne orientering fra Gentofte Kommune, som Park og Vej sendte til vores formand:

”Som du måske allerede har set på vores hjemmeside, så er der typisk mange døde fisk i søerne efter en isvinter. Det er også tilfældet ved Gentofte Sø. Jævnfør udmeldingen fra Miljøministeriet er det et helt naturligt fænomen, og vi samler naturligvis døde fisk op jævnligt fra søbredderne.

Der har i Villabyerne været lidt polemik om karperne, men vi har valgt ikke at arbejde med åbne våger eller luftpumper til iltning af vandet under isen – blandt andet på baggrund af Thomas Vikstrøms udtalelser i Villabyerne i februar 2010 om det uhensigtsmæssige i dette. Desuden er det naturligvis også et ressourcespørgsmål idet vi i vinter etablerede en skøjtebane og foretog rydninger på den nordlige holm i Gentofte Sø.

Dette er blot til din og grundejerforeningens orientering.”

Venlig hilsen fra Lene

Lene Hoffmann

Landskabsarkitekt

Vores støjgruppe arbejder stadig for at få gjort noget ved støjen fra Lyngbyvejen. Som nævnt i sidste nummer af bladet har det resulteret i, at der nu opsættes støjskærme langs en del af Lyngbyvejen og det er jo meget positivt. Tilbage er så bl.a. strækningen langs Gentofte Sø. Den seneste henvendelse til Vejdirektoratet har desværre resulteret i følgende noget negative reaktion i forhold til dette problem.

Vejdirektoratet udtaler følgende:

Grundejerforeningen påpeger at Helsingørmotorvejen, som skærer gennem grundejerforeningens område i Gentofte Kommune, medfører store støjgener, og gennem årene har medført en stigende støjbelastning af boligområderne omkring vejen.
Det anføres, at Vejdirektoratet også bør have fokus på støjbelastningen af det rekreative område omkring Gentofte Sø.

Vejdirektoratets bemærkninger hertil:

"Vejdirektoratet er opmærksom på, at der langs Helsingørmotorvejen, på strækningen gennem Gentofte Kommune, er mange stærkt støjbelastede boliger.

Vejdirektoratet har foretaget en vurdering af hvor det er muligt og hensigtsmæssigt at opsætte støjskærme langs Helsingørmotorvejen i Gentofte og Københavns Kommuner. På den baggrund er der indtil videre bevilget ca. 35 mio. kr. til opsætning af skærme ved Teglstrupvej/Emdrup Sø, Bomhusvej, Dyssegårdsvej og Hans Jensens Vej.

De boliger der er beliggende op til motorvejsstrækningen, hvor det ikke er vurderet muligt eller hensigtsmæssigt at opsætte støjskærme ved boligen, vil blive tilbudt tilskud til støjisolering. Dette gælder dog ikke for boliger der tidligere er blevet tilbudt tilskud til støjisolering.

Strategien for begrænsning af vejtrafikstøj er fokuseret på først og fremmest at reducere antallet af støjbelastede boliger. Midlerne til støjbekæmpelse prioriteres efter et kriterium om størst gavnlig støjmæssig
effekt per investeret krone og rettes som udgangspunkt mod at mindske støjgener ved stærkt støjbelastede boligområder med støjniveauer over 68 dB.


På den baggrund indgår en støjskærm ved Gentofte Sø ikke i planerne for støjafskærmning langs Helsingørmotorvejen.

Vejdirektoratet forventer at asfaltbelægningen på strækningen af Helsingørmotorvejen gennem Gentofte Kommune, vil blive udskiftet til en mindre støjende asfaltbelægning indenfor perioden 2011-2013."

Jørgen Tjørning

Gentofte Sogns Grundejerforening

Comments