Bestyrelsen‎ > ‎Nyhedsbreve‎ > ‎

Nyhedsbrev nr. 13

Kommende arrangementer
Gentofte Kommune afholder to møder i de kommende dage, møderne er åbne for alle:
Informationsmøde om Trafiksikkerhedsplan 2012-2018, torsdag den 24. maj kl. 19 -21 i Rådhushallen. Se vedhæftede invitation.
Foredrag ”Kom ind i klimakampen” med Thomas Vinge, tirsdag den 29.maj kl. 19 – 20.30 på Vangede Bibliotek, Vangede Bygade 45. Se vedhæftede invitation.
--------------------- 0 -------------------
Arrangement for GSG´s medlemmer:
Foredrag med billeder om det gamle Gentofte ved Pastor Leif Evald
Torsdag den 7. juni kl. 19.30 i sognegården ved Gentofte Kirke.
Leif Evald har med årene erhvervet sig et stort kendskab til det gamle Gentofte, historien om den lille landsby, der blev til et moderne bysamfund, om mennesker, bygninger og in-frastrukturens udvikling. Alt krydret med både sjove og interessante billeder fra dengang Kildegaards Plads hed Karen Volf i folkemunde og der stadig kørte troljebusser i Gentofte og sporvogne i Hellerup.
Der serveres kaffe og kage samt øl og vand.
Tilmelding på tilmeld@gsgnyt.dk senest søndag den 3. juni.

Sankt Hans fest ved Gentofte Sø lørdag den 23. juni fra kl. 19
Traditionen tro arrangerer Gentofte Sogns Grundejerforening Sankt Hans Fest ved Gentofte Sø den 23. juni med følgende program:

19.00 Festpladsen åbner med salg af pølser, øl, vin, vand, pop-corn, chips og slik
19.15 - 20.00 Klovnen Trampolina underholder og laver ballondyr til børnene. Kom og vær med.
20.00 - 23.00 Orkester Stykvis spiller
21.30 Borgmester Hans Toft holder båltalen
22.00 Bålet tændes og vi synger midsommervisen
22.50 Festfyrværkeri på Gentofte Sø

Skal ejendomsvurderingen for 2011 påklages?
I marts/april i år blev de nye ejendomsvurderinger for 2011 offentliggjort. Vurderingerne foretages hvert andet år og offentliggøres for alle ejendomme bl.a. på www.ois.dk.
De gennemsnitlige ejendomsværdier for alle kommunerne kan ses på SKAT hjemmeside. De samlede ejendomsvurderinger for Gentofte Kommune steg igen betydeligt, nemlig med 15 % i forhold til den tidligere vurdering fra 2009. På landplan var stigningen 0%.
Dette hænger ikke sammen med GSGs statistik over salg og salgspriser for ejendommene i GSGs område, som viste en stigning på 2% fra 2. halvår 2009 til 2. halvår 2011. Faktisk var det et fald, hvis vi ser på den gennemsnitlige kvadratmeter pris.
Ydermere er grundværdierne i Gentofte steget betydeligt, nemlig med 63 % fra 2009 til 2011. Denne enorme stigning bevirker, at den gennemsnitlige grundværdi stiger fra 2,15 mio.kr. til 3,50 mio.kr. og det betyder samtidig at værdien af husene er faldet fra 2,64 mio.kr. til 2,01 mio.kr. og værdien af husene således er nede på 57 % af grundværdierne. Der er ved denne vurdering kun 4 kommuner, hvor husværdien er lavere end grundværdien. Udover Gentofte er der: Frederiksberg 75 %, Rudersdal 76 % og Lyngby-Tårbæk 80 %. Ved tidligere vurderinger har der kun været Rudersdal med 95 % i 2009, hvor husværdien lå under grundværdien.
Det er meget svært at vurdere grundværdierne i Gentofte Kommune, da der er meget få handler med grunde i kommunen. Med de høje vurderinger af grundene og de lave vurderinger af husene, skulle man forvente, at der var mange flere som rev deres hus ned og bygger nyt. Det er ikke tilfældet, og derfor virker vurderingerne helt skæve.
Umiddelbart har den store stigning i grundværdien ikke den store betydning for skattebetalingen, da der er begrænsninger i stigninger for både ejendomsværdibeskatning og grundskyld. Dog vides det ikke hvordan boligbeskatningen bliver i fremtiden, hvorfor det kan være relevant at klage over de høje grundværdier.
På PL´s hjemmeside er der et klageskema og vejledning som kan bruges til klagen. Se http://www.parcelhus.dk/module/articles/art/467/Klage+over+ejendomsvurdering/2
Klagen skal være begrundet og skal indsendes inden 1/7 2012 til:

SKAT Midt- og Sydsjælland
Ejendomsvurdering København
Rundforbivej 303
2850 Nærum

Vi vil gerne samle konkrete klagepunkter over grundvurderingerne i GSG´s område for om muligt at orientere vores medlemmer herom inden fristens udløb. Har man derfor konkrete klagepunkter af mere almen interesse, er man meget velkommen til inden den 10. juni at maile dem til mig på mogens.g.nielsen@mail.tele.dk.

Mogens G. Nielsen

Renoveringsarbejder i Nymosen.
Kommunen har sendt os følgende information om de kommende måneders renoveringsarbejder i Nymosen:
”Vi er allerede i gang med en totalrenovering af legepladsen, som vil stå klar i midten af juni. Broen mellem søerne bliver renoveret og vil stå klar i løbet af sommeren. Nordvand skal desuden rense og renovere bassinledningen under den sydligste sti i mosen, for at afvandingen forsat kan fungere optimalt. Dette vil foregå fra maj til juli 2012. Renoveringen kræver adgang for en større lastbil, hvilket betyder at vi desværre må fælde 7 taks træer i det sydøstlige hjørne af Nymosen (se vedhæftede billede). Stierne omkring bassinledningen vil være brugbare i hele renoveringsperioden.
Vi håber i vil tage godt imod forbedringerne i Nymosen.”

--------------------- 0 -------------------

Lidt om de allerede afholdte arrangementer:
Generalforsamlingen sluttede i år med et indlæg af landskabsarkitekt Kim Tang, der bl.a. bruges som syns- og skønsmand i nabosager om bevoksning. Kim Tang redegjorde for regler og praksis i forbindelse med hegn og generende bevoksning i skel, et emne der tit optager vore medlemmer meget og giver anledning til store stridigheder og uvenskab rundt om i villakvartererne, idet rigtig mange boligejere har tvister med naboer om træer, høje buske, hække m.v. Kim Tang har tlf. 20940360 hvis nogen ønsker at komme i kontakt med ham, hvilket selvfølgelig er for egen regning. Referatet fra generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside.

Temaaftenen om solceller
Den 2. maj deltog ca. 50 medlemmer i Temaaftenen om solceller. Ved arrangementet fortalte Henrik Vester og Brian Pedersen fra Energi og Sol A/S (www.energiogsol.dk) om fordelene ved private solceller.
Prisen på solcellerne er væsentligt reduceret de seneste år og sammen med nettoafregning af strømforbruget er det nu attraktivt at etablere sit eget solcelleanlæg. I øjeblikket kan timelønningerne til håndværkerudgifterne desuden trækkes fra skatten.
Nettoafregningen af strømforbruget betyder, at overskydende strøm om sommeren kan "gemmes" til om vinteren, hvor der ikke produceres så meget strøm. Et krav her er, at den maksimale effekt fra solcelleanlægget er 6 kW. Nettoafregningsordningen er politisk aftalt for en 10 årig periode, hvor der er knap 9 år tilbage. Solcellerne producerer jævnstrøm som via en inverter konverteres til vekselstrøm. Det er inverteren som maksimalt må have 6 kW's effekt.
Solen skinner ca. 1800 timer om året, hvilket betyder at et solcelleanlæg kan producere knap 6000 kWh om året. Her skal der bruges et anlæg med ca. 38 m² solceller. Prisen på anlægget ligger på ca. 120.000 kr. Det ser således ud til, at det nu kan betale at etablere et solcellean-læg og være med til at spare på udledningen af CO2!
Effekten fra solcellerne falder ca. 1% om året og Energi og Sol kunne levere en fabriksga-ranti på, at solcellerne virker i 30 år, dog med reduceret effekt.

Mogens G. Nielsen


Til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle vore medlemmer en rigtig dejlig sommer.
Jørgen Tjørning
Comments