Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Referat 2014-03-16

År 2014, den 16. marts kl. 13.00 blev der afholdt bestyrelsesmøde i Gentofte Sogns Grundejerforening hos Helle Harremoës.

I bestyrelsesmødet deltog:
Mogens G. Nielsen, Morten Gjøl, Helle Harremoës, Flemming Torp og Birgit M. Lemvigh.

Dagsordenen var fremsendt den 15. marts 2014.

Ad pkt. 1 – Valg af referent:
Birgit M. Lemvigh påtog sig at referere mødet.

Ad pkt. 2 – Forretningsorden for bestyrelsen:
Det blev besluttet, at Birgit Lemvigh fremsender et forslag til forretningsorden, hvor specielt forretningsudvalget bestående af formand, næstformand, kasserer og sekretær skal genopstå og træffe beslutninger af mere dagligdags forhold, hvorimod væsentlige politiske beslutninger skal træffes i bestyrelsen ved simpelt flertal.

Da der p.t. ikke er nogen sekretær, skal den person, der har arbejdet med det spørgsmål, der skal drøftes, indkaldes som en form for ad hoc sekretær.

Ad pkt. 3 – Hvervekampagne i lokalplanområde 358:
Birgit og Mogens ønskede, at denne kampagne blev gennemført med uddeling af blade. Dette mente ingen andre, hvorfor det blev besluttet at sende breve ud både til medlemmer og ikke-medlemmer uden blade.

Mogens mente, at det var en gammel aftale, at folk kunne tilmelde sig formedes kr. 100,00 i første halvår, og næste halvår tilmelde sig ved at betale for året efter.
Dette mente Flemming, Morten og Helle var en meget dårlig idé, at nogen kom billigere med end andre.

Ad pkt. 4 – Tilmeldingsprocedure for nye medlemmer:
Hvis Mogens skal forestå dette, er det vigtigt for ham, at proceduren bliver så let som mulig at ad-ministrere, således at unødvendige arbejdsgange undgås. Han mener derfor, at nye medlemmer skal betale ind på kontoen, før de får tilsendt brev med GSG Nyt. Dette var de andre ikke enige i, men naturligvis enige i, at det skal gøres så nemt som muligt med kun én udsendelse.

Ad pkt. 5 – Banko:
Helle og Morten accepterede, at foreningen ikke afholder bankospil.

Ad pkt. 6 – Hvervekampagnen til efteråret:
På bestyrelsesmødet den 30. januar 2014 besluttede bestyrelsen hvervekampagnen bestående af 2
annoncer og omdeling af brochurer.

Mogens ønskede præciseret, at det er ham, der er kommet med idéen og har initieret hvervekampagne
i form af helsidesannonce, ny hvervebrochure, meddelelse af kontakt Bernsdorff-Jægersborg
Grundejerforening og høre om deres erfaringer med kampagnen og dels at tage kontakt til DanBolig
og lave aftale omkring helsidesannoncen.

Birgit udtalte, at hun var glad for, at kampagnen var udskudt til efteråret for så ville der være tid til
at drøfte de ”politiske” forhold, der ikke tidligere var taget stilling til, eksempelvis som bankoforslaget.

Det blev aftalt, at folderen snarest blev udarbejdet, så den kunne tages med på næste bestyrelsesmøde.

Ad pkt. 7 – Eventuelt:
Under mødet kom det frem, at Helle havde hjulpet Mogens med opkrævningsproceduren og fået
denne til at være rimelig simpel, idet man kunne samkøre medlemmerne fra PBS med medlemmerne
i foreningen.

Mogens nævnte i den forbindelse, at Helle sikkert var bedre inde i systemet end han, og Helle og
Morten sagde, at de uden problemer kunne overtage medlemssystemet og kontingentopkrævning.

Bestyrelsesmødet forløb ikke i god ro og orden, bl.a. har Flemming efterfølgende meddelt, at han på
grund af Mogens’ optræden på bestyrelsesmødet ikke længere ønsker at være medlem af foreningen.


Som referent:
Birgit M. Lemvigh
Comments