Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Best møde 2005.11.21

Referat af 5. Bestyrelsesmøde i Gentofte Sogns Grundejerforening, mandag den 21. november 2005 kl. 17.00 hos Birgit M. Lemvigh.Til stede var Birgit M. Lemvigh; Thor N. Callesen; Inger Lise Rytter; Flemming Torp; Alice Nørregaard; Eggert Frandsen; Per Kanding samt Jens Vinther Nielsen.

Afbud : Kaj Torp

1) Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.

2) Meddelelser fra :

   a) Formand:

 • Kommunen har udsendt diverse lokalplaner, bl.a. nr. 261 vedr. Kildegårdsvej.
 • Gentoftegade: Har vi nogle ideer til dette kommende medborgerhus ? - der kommer en forudgående høring.
 • Modtaget henvendelse fra en læge Erik Jakobsen vedr. kloakrenovering: Han har fået det svar, at emnet var på Borgmestermødet: Man er i gang.
 • Novo Nordisk: Virksomheden har fået godkendelse til en udvidelse i forbindelse med produktion af væksthormoner.
 • Lokalplan 265 vedr. Ørnegårdsvej 21: Vi gør ikke noget, da vi ikke har fået nogen henvendelser fra nogen medlemmer.
 • Modtaget invitation vedr. Motorring 3: Delstrækningsmøde.
 • Kommunen har udsendt ny folder vedr.: "Forhaven".


 •     b) Kasserer:

 • Regnskab pr. 21/11 udleveret.
 • Antallet af medlemmer der fremgår er retvisende.
 • Eggerts 150 breve til nytilflyttere: Kommet 9 medlemmer ud af det - altså ikke særlig stor succes med det.
 • Regnskab for foreningen pr. 21/11: Overskud på kr. 62.220,-, men bladet kommer nu - koster kr. 13.-14.000,-.
 • Opgaven med at redesigne vores hverve-brochure får Alice - bl.a. skal der være en indmeldelsesblanket incl. Homebankingnummer bagpå.
 • Inger Lise undersøger muligheden for tilmelding til BS (Betalingsservice).


 •    c) Bestyrelsen i øvrigt:

 • Næstformanden: I 1. kvartal 2006 skal vi lave en total medlemshvervning incl. trykning af en ny brochure - denne skal trykkes i år, så vi tager udgiften i år - endvidere skal den naturligvis på Hjemmesiden. Per K. tjekker op med Gösta - forvarsler ham.

  3) Parcelhusejernes Landsforening:

 • Formanden: Vi har fået tilsendt et nyt blad + de har sendt brev ud til bestyrel-sesmedlemmerne med henblik på et nyt bestyrelsesmøde.
 • Nyt klageorgan har set dagens lys: Byggeriets Ankenævn - PL´s formand sidder bl.a. deri.


 • 4) Fællesrådet:

 • Referatet fra det sidste Borgmestermøde er sendt ud.

 • Nye medlemsblade fra Dyssegård samt Ordrup-Charlottenlund rundsendt.


 • 5) Lokale spørgsmål:

 • Kommunens "Teknik og Miljø" havde indkaldt til møde 7/11 - formanden og næstformanden deltog - et referat er lagt på vores hjemmeside.
 • Søgårdsskolen ( skole for retarderede børn ): Formanden har haft skrevet til vice-borgmester Marie Louise Andreassen: Denne har svaret, at hun vil følge op.
 • Garderhøjfortet: Formanden har haft været inviteret derop med henblik på at se, at vi p.t. har opbevaret foreningens grej 6-7 forskellige steder ! Det er man træt af, hvorfor vi fremover kan blive tilbudt eet lokale med lås på + en forsikrings-præmie, men bliver dette for dyrt ? Flemming tjekker op med et alternativt lokale + prisen.


 • 6) Medlemsarrangementer:

 • Generalforsamling i marts 2006: Vi går efter torsdag den 9. marts i Kildeskovshallen. Inger Lise og Per K. er begge på valg: Begge modtager ikke gen-valg - dog en lille mulighed for at ville tage eet år mere. Er PL et alternativ til at udføre noget af arbejdet - noget outsources dertil ?
 • Eggert : Ideer til arrangementer i sidste nr. af "mit HUS" ?
 • Alice præsenterede "Hjemmesiden": Den er tilmeldt 3 søgemaskiner + lagt på nettet. Ønske om at der bliver lavet et efterskrift vedr. Bakkegårdsskolen - undertegnede laver dette + vi laver en ny side: "Nyt fra Bestyrelsen" med rullende referater fra møder siden sidste generalforsamling.
 • Argument 8, 9 og 10 skal væk som hverveargumenter på Hjemmesiden samt i brochuren + "Nyt fra Bestyrelsen" skal på som nyt.
 • Eggert laver forslag til artikel til Villabyerne incl. Billeder.

  7) Bladet:

 • Per K.: Næste udgave udsendes i næste uge - temaet er: Sikkerhed.


 • 8) Eventuelt:

  Næste møde finder sted hos JVN torsdag den 19/1- 2006.

  Referent : Jens Vinther Nielsen.
  Comments