Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Best møde 2006.01.19

Referat af 1. Bestyrelsesmøde i Gentofte Sogns Grundejerforening torsdag den 19. januar 2006 kl. 17.00 hos Jens Vinther Nielsen.

Til stede var Birgit M. Lemvigh; Thor N. Callesen; Inger Lise Rytter; Flemming Torp; Kaj Torp; Eggert Frandsen; Per Kanding; Jørgen Tjørning samt Jens Vinther Nielsen.
Afbud : Alice Nørregaard 1) Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.

2) Meddelelser fra :

   a) Formand:

 • I forbindelse med julen var formanden inviteret til glögg på Garderhøjfortet - Kaj Torp deltog.
 • Notits i Villabyerne (30/11-05) vedr. foreningens nye Hjemmeside.
 • Kommunens Park- og Vejafdeling - modtaget indbydelse til et orienteringsmøde - mødet er nu efterfølgende blevet aflyst.
 •     b) Kasserer:

 • Årsregnskabet: Oprindeligt overskud på kr. 36.000,- (runde tal), men penge til igangværende produktion af ny folder er trukket ud - drejer sig om et beløb på kr. 12.000,-. Årsresultatet er ca. kr. 47.000,- bedre end det vi havde budgetteret med bl.a. grundet et vellykket Sct.Hans - arrangement samt kun 3 udsendte medlemsblade i stedet for 4.
 • " Forslag til resultatdisponering: Kr. 15.000,- til Jubilæumsfond - skal tages op på den kommende generalforsamling.

     c) Bestyrelsen i øvrigt:

 • Ingen meddelelser
 • 3) Parcelhusejernes Landsforening:
 • Formanden: Er indkaldt til bestyrelsesmøde 21. januar d.å. kl. 12-16.
 • 4) Fællesrådet:
 • Formanden fået mail fra Ørnø (formanden): Medlemmerne er genvalgt til Huslejenævnet: Drejer sig om murermester Jørn G. Andersen og som suppleant ejd.mægler Kjeld Kristensen.
 • Nye medlemsblade fra andre grundejerforeninger rundsendt på mødet.
 • På den kommende generalforsamling i Fællesrådet: Ny formand skal vælges - vores næstformand har takket nej til at blive opstillet som kandidat.
 • 5) Lokale spørgsmål:
 • Brogårdsvej: Har fået ny asfaltbelægning et stykke af vejen - noget er blevet omlagt, men er ok nu.
 • Søgårdsskolen ( skole for retarderede børn ): Vi har fået en del nye medlemmer (10-12 stk.) på baggrund af Formandens hidtidige indsats i denne sag, hvor mange, der bor tæt på har gjort indsigelser mod: Trafikken; parkeringsforholdene samt dét at det ønskede byggeri angiveligt skulle blive alt for stort. Formandens kontaktperson er Henning Kongsholm. SKUB har indkaldt til et orienteringsmøde torsdag den 2. februar d.å. kl. 17.30 til 19 - formanden + undertegnede deltager i dette møde.
 • Undertegnede orienterede om et kommende udkast til skrivelse fra hans side vedr. Bakkegårdsskolen.
 • 6) Medlemsarrangementer:
 • Generalforsamlingen den 16. marts d.å.: Undertegnede sørger for, at vi kan få mødelokalet ½ time før, dvs. fra kl. 18.30 af ( dette er nu på plads ).
 • Vedr. standarddagsordenens punkter:
  1) Jørn G. Andersen vil gerne være dirigent igen.
  2) Formanden
  3) Kassereren
  4) Uændret kontingent
  5) Inger Lise Rytter og Per Kanding er begge på valg; begge er villig til at lade sig genvælge for eet år. Bestyrelsen foreslår endvidere statsaut.revisor Jørgen Tjørning valgt som nyt medlem af bestyrelsen.
  6) Begge revisorer er villige til genvalg - Sam Heine opstiller nu som suppleantkandidat.
  7) Fristen her er den 1. februar d.å.: Ikke modtaget noget endnu.
  8) Næstformanden præsenterer vores hjemmeside + Politimester Michael Clan vil komme og fortælle om den kommende strukturreform.
 • Et medlemsarrangement i foråret ? - der blev foreslået formanden for Socialudvalget, Kirsten Kierkegaard og/eller Eugen Olsen.
 • 7) Bladet / Hjemmesiden:
 • Formanden: Kørebane-renholdelse (oversigt herover) - skal lægges ind på hjemmesiden.
 • Næstformanden: Skal vi reservere ekstra domænenavne ? - næstformanden går videre med webmasteren herom.
 • 8) Eventuelt:
 • Næste møde finder sted hos Inger Lise Rytter onsdag den 22. marts 2006 kl. 17.30 ( bemærk det lidt senere tidspunkt end normalt ).
 • Referent : Jens Vinther Nielsen.
  Comments