Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Best møde 2007.01.24

Referat af 1. Bestyrelsesmøde i Gentofte Sogns Grundejerforening onsdag den 24. januar 2007 kl. 17.00 hos Inger Lise Rytter.

Til stede var: Birgit M. Lemvigh; Thor N. Callesen; Inger Lise Rytter; Flemming Torp; Eggert Frandsen; Jørgen Tjørning; Kaj Torp; Per Kanding samt Jens Vinther Nielsen.
Afbud: Ingen.

1) Referatet fra sidste møde blev godkendt med følgende bemærkninger fra formanden: Medlemsarrangementet nævnt under pkt. 6, nr. 1 hos DONG Energy ( Nesa ) finder sted den 7. marts 2007.

2) Meddelelser fra:

a) formand:
1. Julekort modtaget fra borgmester Hans Toft.
2. Gennemgang + rundering af diverse lokalplaner.
3. Invitation modtaget til møde i Park - og Vejafdelingen den 13. marts 2007, hvor der vil blive orienteret om, hvilke planer der er for gennemførelse af infrastrukturprojekter i indeværende år.
4. Invitation modtaget fra Vejdirektoratet til 9. møde Naboforum vedr. Motorring 3 - mødet finder sted 7. februar 2007 kl. 19-21.30.

b) kasserer:
1. Regnskab for 2006 udleveret og gennemgået - regnskabet vil blive offentliggjort i det kommende medlemsblad.

c) bestyrelsen i øvrigt:
1. Eggert Frandsen: Skal jeg fortsætte hvervekampagnen ? Ja - siden 25/11-06 har han udsendt 46 stk. til nytilflyttere. Det bør overvejes, at sende PL-bladet med i samme forsendelse - Eggert får A4-kuverter med henblik herpå.

3) Parcelhusejernes Landsforening : Formanden deltog i bestyrelsesmøde den 25/11-06: Regnskab udleveret: Overskud på kr. 81.000,-. Formandskabet i PL er meget aktivt i diverse råd og nævn; gør endvidere et godt stykke arbejde med indholdet i bladet. Der er ekstraordinær generalforsamling i PL den 3. marts 2007, jf. sidste medlemsblad derfra.

4) Fællesrådet:
1. Formanden: Ikke noget nyt at berette her.

5) Lokale spørgsmål:
1. Fuglegårds Vænge: Formanden redegjorde for et brev modtaget fra en husejer her vedr. en lysmast, der er blevet placeret helt inde i mod hans hus. Formanden har haft ringet til Park- og Vejchef, Ole Philip, der blot meddelte, at det var der ikke noget at gøre ved, for nu var masten sat der, hvor den var sat.
2. Skelsten: Kaj Torp gjorde rede for en sag, hvor en husejer har gravet én af disse op og lavet en betonmur - ulovligt ? (har muligvis taget noget areal fra Københavns kommune). Eggert laver udkast til brev til Gentofte kommune, og beder om at få oplyst, om der er indhentet byggetilladelse ( evt. med kopi til Københavns Vandforsyning).
3. Naboklage over GVI: Sekretæren gjorde rede for en sag, hvor et medlem har klaget over støj fra diverse aftenarrangementer hos GVI. Efter undersøgelser hos politiet og kommunen, må medlemmet anlægge en sag, hvis han ønsker at gå videre.
4. Søtoften 9: Næstformanden oplyste, at der i lang tid har ligget masser af murbrokker udenfor dette hus til gene for gående og anden trafik - man blev enige om, at næstformanden "tipper" kommunen på dens hjemmeside - dette er efterfølgende gjort og kommunen har givet husejeren en frist til bortskaffelse/oprydning.

6) Medlemsarrangementer:
1. Formanden: DONG Energy-arrangement den 7. marts 2007 / Busturs-arrangement den 12. maj 2007 / Generalforsamling den 21. marts 2007.
2. Sct. Hans-udvalg nedsat med næstformanden som formand + Flemming Torp + kasseren + formanden. Man enedes i øvrigt om ikke at investere i noget fadølsanlæg, men at man fortsætter med at leje det fornødne.

7) Bladet / Hjemmesiden:
1. Per Kanding: Råskitse er nu færdig - det bliver et 12 siders blad, hvor midtersiderne er reserveret til regnskabet. Kasseren og Per Kanding beslutter det endelige layout incl. tilmeldingsmåden til generalforsamlingen.

8) Eventuelt:
1. Næste møde finder sted hos Eggert Frandsen torsdag den 22. marts kl. 17.

Referent: Jens Vinther N.
Comments