Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Best møde 2007.03.22

Referat af 2. bestyrelsesmøde i Gentofte Sogns Grundejerforening torsdag 22.marts kl. 17.00 hos Eggert Frandsen.Tilstede var: Birgit M. Lemvigh, Thor N. Callesen, Flemming Torp, Eggert Frandsen, Jørgen Tjørning, admiral Kaj Torp, Mogens G. Nielsen og Svend Chr. Andersen.

Afbud: Ingen

1. Den ny bestyrelse, valgt på generalforsamlingen den 21. marts 2007, konstituerede sig således:
Formand: Birgit M. Lemvigh, næstformand: Thor N. Callesen, kasserer: Jørgen Tjørning, sekretær: Svend Chr. Andersen, hjælpesekretær: Mogens G. Nielsen, Eggert Frandsen, Flemming Torp, admiral Kaj Torp.
2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt med bemærkning om, at Eggert Frandsen laver udkast til Gentofte Kommune om, hvorvidt det er lovligt at fjerne en skelsten og om der foreligger byggetilladelse til etablering af en betonmur.
3. Meddelelser fra formanden (A), kassereren (B) og bestyrelsen (C)

A. Birgit M. Lemvigh beklagede, at busrundtur var blevet annonceret for sent, og at det ikke fremgik, at der skulle betales for turen samt at der var begrænset deltagerantal.
Der er nyt bustursarrangement den 12. maj 2007, og det blev besluttet at kun en enkelt skal modtage tilmelding.
Formanden gennemgik diverse lokalplaner, bl.a. for områder ved Bernstorffsvej/Baunegårdsvej, Lyngbyvej, Bakkevænget, Vangedevej, Skolebakken, Ved Bommen 31 samt diverse lokalplaner iøvrigt.
Forslag til tillæg til kommuneplan blev uddelt, og Eggert Frandsen ser, om der er bestemmelser der vedrører grundejerforeningens område.
Orientering om nyt fra Ordrup/Charlottenlund Grundejerforening blev omdelt og formanden nævnte, at Gentofte Kommune har aktivitetshus, som vi eventuelt kan benytte til arrangementer.

B. Kasserer Jørgen Tjørning oplyste, at regnskab og kundekartotekskort er omlagt til Concorde, og han redegjorde for regnskabsbalancen, som skal foreligge til hvert bestyrelsesmøde. Han oplyste, at der nu er 1.412 medlemmer i foreningen, og at kontingentopkrævning forsøges gennemført via PBS. Betalingsfristen i år er 16. april og planlægges fastlagt til februar måned i 2008.
Kassereren omtalte behov for databasesystem, som kan arbejde sammen med PBS.
Kassereren oplyste, at foreningen har en obligationsbeholdning på 103.000 kr. med udløb i 2009, hvor foreningen har 100 års jubilæum.
Kassereren oplyste, at kontingent til Parcelhusejernes Landsforening forsøges opdelt i 2 rater.
Formanden udtalte stor ros for kassererens arbejde.

C. Eggert Frandsen oplyste, at han udsender girokort og informationsmateriale om foreningen til nye ejere. Materialet uddeles til villaer og 2-familieboliger.
Der er i foreningens område ca. 16.000 huse og ejerlejligheder.
Eggert Frandsen har forespurgt borgmester Toft om Rådhushallen kan tænkes brugt til jubilæumsarrangement i 2009 og følger op.
Thor N. Callesen oplyste, at man havde foræret borgmester Toft et vin-tilbehørssæt til hans 60 års fødselsdag og at man havde modtaget takkebrev.
Thor N. Callesen omtalte møde den 13. marts 2007 med Park & Vej om infrastruktur, kloak, vand m.v.
Det blev besluttet, at Birgit M. Lemvigh, Thor N. Callesen og Mogens G. Nielsen skal have adgang til Gentofte Sogns Grundejerforenings hjemmeside og Thor N. Callesen sørger for opsætning.
Kaj Torp oplyste, at han havde haft kontakt til Københavns Kommune om den fjernede skelsten. Ingen var bekendt med forholdet, og nu tager Gentofte Kommune sig af problemet v/Marianne Spangenberg.

4. Parcelhusejernes Landsforening
Birgit M. Lemvigh oplyste, at der den 3. marts havde været bestyrelsesmøde i Parcelhusejernes Landsforening, men at hun ikke kunne deltage. Hun havde fået referat fra mødet og bl.a. fået oplyst, at der afholdes landsmøde i 2007 med nærmere orientering senere. Hun omtalte, at foreningens formand gør et stort arbejde, som hun også omtalte det på generalforsamlingen.

5. Fællesrådet
Birgit M. Lemvigh omtalte, at der havde været bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fællesrådet, som omfatter alle grundejerforeninger i Gentofte Kommune. Bestyrelsen diskuterede bl.a. hvilke spørgsmål, der skal stilles til borgmesteren.
Mogens G. Nielsen stiller spørgsmål om servitutter contra lokalplaner og om udarbejdelse heraf, således at alle områder i kommunen er dækket af lokalplaner. Herunder kan diskuteres, om lokalplaner medfører aflysning af lokale servitutter, og hvor detaljeret lokalplanen bør være, f.eks. med indeholdende bestemmelser om grønne hegn i modsætning til raftehegn m.v.
Et andet spørgsmål kunne omhandle trafikken i Gentoftegade, som kunne ændres, således at cyklister får bedre vilkår, eventuelt ved etablering af cykelsti. Jørgen Tjørning udformer spørgsmål herom.
Kaj Torp udformer spørgsmål til borgmesteren om Gentofte Søs kransnålalger angribes af en anden tangart, og hvad der vil ske i sammenhæng hermed. Ligeledes vil han forespørge, om der generelt renses op i søen, således at udlejning af robåde kan få bedre vilkår.
Birgit M. Lemvigh skriver spørgsmål om problemet parkering ved Vindestræde, hvor et forbud mod parkering kunne overvejes.

6. Medlemsarrangementer:

Som nævnt gentages busturen den 12. maj 2007, og tidligere afviste deltagere har 1. prioritet til bustur i efteråret, såfremt den bliver arrangeret.
Arrangement hos Dong Energy var vellykket og havde god deltagelse.
Skt. Hans arrangement. Som led i arrangementet afholdes møde hos Thor N. Callesen med Jørgen Tjørning og Flemming Torp.
Thor N. Callesen søger at få de samme musikere som sidste år og ligeledes optræden ved Cirkus 3. Jørgen Tjørning sørger for forsikring.
Det kulinariske indhold planlægges løbende, og der forventes en start kl. 19.30. Birgit M. Lemvigh søger kommunen, brandvæsen, politi og evt. Vej & Park om godkendelse til Skt. Hansfesten.
Af andre mulige arrangementer blev nævnt en ny bustur i efteråret, foredrag i Lokalhistorisk Forening, evt. koncert eller foredrag, rundvisning på Garderhøj-fortet, Vestforbrænding, tur til Isterød, hvorfra kommunens vand leveres, tur omkring Gentofte Sø, tur i Bernstorffsparken ved slottet det gule hus og Rosenhaven, nattergaletur, Kastellet m.v.
Bestyrelsen var enige om, at der kun bør være 1 til 2 arrangementer i løbet af efteråret 2007.

7. Bladet: Bestyrelsen var enige om, at bladet bør udkomme 2 gange i løbet af 2007 af hensyn til økonomien. Jørgen Tjørning og Alice Nørregaard yder bistand til redaktion af bladet uden dog at være eneansvarlige. Bladet skal udkomme i efteråret 2007.

8. Eventuelt: Næste møde afholdes 30. maj 2007 kl. 17.00 hos Flemming Torp i selskabslokalerne Lyngbyvej 341 A, underetagen.

Referent: Svend Chr. Andersen
Comments