Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Best møde 2007.08.28

Referat af 4. bestyrelsesmøde i Gentofte Sogns Grundejerforening, tirsdag den 28. august 2007 kl. 17.00 hos Kaj Torp.Tilstede var: Birgit M. Lemvigh, Thor N. Callesen, Flemming Torp, Eggert Frandsen, Admiral Kaj Torp, Mogens G. Nielsen og Svend Chr. Andersen.

Afbud: Jørgen Tjørning

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde:

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden (A), kassereren (B) og bestyrelsen (C)


A: Formanden oplyste, at lokalplanen for rækkehuse ved Mosegårdsvej samt tillæg til kommuneplan (08) var godkendt.
Formanden oplyste, at foreningen nu er optaget i De Gule Sider under grundejerforeninger.

Formanden oplyste, at hun havde modtaget indbydelse til dialogmøde om Ren By, som afholdes den 5. september kl. 19.00 på rådhuset. Baggrunden er løbende klager over manglende rengøring og vedligeholdelse af fortove, grønne områder m.v. i kommunen. I mødet deltager Birgit M. Lemvigh og Mogens G. Nielsen, som gerne modtager emner som kan forelægges til drøftelse på mødet.Mogens G. Nielsen foreslog i den sammenhæng, at man til nye medlemmer af grundejerforeningen uddelte et hakkejern som et indslag i debatten om grundejernes ansvar for renholdelse af fortove.

Formanden oplyste, at der havde været en meget spændende gennemgang ved Thomas Vikstrøm med problemstillinger vedrørende Gentofte Sø.

B: Thor N. Callesen fremlagde balance for perioden 1. januar til udgangen af august 2007. Balancen viser et overskud på ca. kr. 55.000.Han oplyste, at der er 156 restanter, hvilket er på samme niveau som sidste år. Det blev aftalt, at der rykkes for betaling ca. 1. september. Der er tilgået 34 nye medlemmer i år, fordelt med 22 i 1. kvartal og 8 i 2. kvartal. Eggert Frandsen havde udsendt orienteringsmateriale til 64 nye ejere. Det samlede medlemstal er i øjeblikket 1402 incl. restanterne.

C: Bestyrelsen i øvrigt: Den afholdte Sankt Hansfest forløb meget vellykket med mange deltagere, og den hidtil største omsætning. Det samlede underskud på arrangementet blev ca. 13.000 kr., hvori fragår et restlager på ca. 5.-6.000 kr., som kan anvendes til næste år. Bestyrelsen var enige om, at arrangementet er så vigtigt et element i foreningens virke, at det konstaterede underskud var fuldt acceptabelt.
Det burde overvejes, om man næste år skulle undlade cirkusunderholdning og i stedet invitere en ballonmand, Pjerrot eller lignende til underholdning af børnene. Næste års arrangement bør reguleres, således at der højst indkøbes 300 pølser, indkøbes hvidvin som efterspurgt, og at softice-maskinen undlades. Dette indebærer, at der vil være øl, vand, vin, slik, pølser og popcorn. Det tilstræbes, at der er bedre styr på bemandingen i salgsboderne, således at der sker udskiftning undervejs. Det overvejes, om salgsboderne skal flyttes lidt længere væk fra søen.

Mogens G. Nielsen oplyste, at han havde talt med Vejdirektoratet om støj fra Lyngbyvejen og gerne ville deltage i et møde om støj, hvor der kan diskuteres støjskærme, støjsvag asfalt, tilskud til lydruder m.v. I mødet deltager Birgit M. Lemvigh, Mogens G. Nielsen og Flemming Torp.

På foranledning af Flemming Torp omtales foreningens sponsorer nu på hjemmesiden.

3. Parcelhusejernes Landsforening:

Birgit M. Lemvigh oplyste, at hun havde påtalt den uheldige mødedato for landsmødet, den 23. juni 2007 (Skt. Hans Aften). Grundejerforeningen havde afgivet fuldmagt til Parcelhusejernes Landsforening. Det blev oplyst, at der endnu ikke forelå et referat fra mødet.

4. Fællesrådet:

Der afholdes fællesmøde i Kildeskovhallen den 13. september kl. 17.00. Birgit M. Lemvigh deltager.Af emner til mødet indgår spørgsmål om beslutninger truffet i november 2006, hvor det kan konstateres, at stort set intet er sket, uanset velvilje på mødet.

Thomas Vikstrøm har til Thor N. Callesen oplyst, at Gentofte Kommune har fået ansvaret for Gentofte Sø, som er et habitats-område. Ansvaret udløser krav om, at der udarbejdes handleplan for søen og at det er kommunens ansvar.Borgmesteren forespørges om status vedrørende pontonbroen.

Birgit M. Lemvigh oplyste, at der afholdes borgmestermøde den 24. oktober kl. 16.30, hvor Mogens G. Nielsen og Thor N. Callesen deltager og formulerer spørgsmål vedrørende lokalplaner, herunder om planerne indeholder bestemmelse om at gamle servitutbestemmelser m.v. skal slettes? Birgit M. Lemvigh undersøger problemstillingen i samarbejde med Mogens G. Nielsen og finder eksempler, hvor reglerne ikke opfyldes.

Eggert Frandsen fandt, at der endnu engang var behov for at påtale, at folk længe før afhentningsdagen sætter storskrald ud på fortov. Han forespurgte samtidig, om Gentofte Kommune ville foranledige opstilling af container til tomme øldåser, eventuelt således at de kan kastes i de opstillede flaskecontainere, som det sker i Københavns Kommune.

Et yderligere emne til borgmestermødet kunne være oprensning af renden ved Lyngbyvej. Den manglende oprensning har medført oversvømmelse ved Tuborg Haveby.

5. Lokale spørgsmål:

Thor N. Callesen oplyste, at Thomas Vikstrøm vil formulere spørgsmål om Gentofte Sø til mødet med Connie Hedegaard.

Med baggrund i en konkret henvendelse til foreningen har vi tilbudt at være mægler mellem uenige naboer. Ved eventuelle senere henvendelser vil foreningen vurdere muligheden for positivt at medvirke til en løsning.

6. Medlemsarrangementer:

Thor N. Callesen oplyste, at han havde haft kontakt med Connie Hedegaards sekretær, som havde oplyst, at mødet kunne afholdes 7. november kl. 19.00 i Rådhusets kantine. Mødet tænkes også brugt som hvervekampagne af nye medlemmer.

Vestforbrænding er et muligt emne til et medlemsarrangement. Mogens G. Nielsen finder en dato en lørdag formiddag i slutningen af november. Det overvejes, om der skal arrangeres spisning - eventuelt i Brøndby Idrætsforening. Deltagerantallet begrænses til 1 bus. Han har haft kontakt til Vestforbrænding, som er meget velvilligt indstillet overfor rundvisning og orientering.

7. Bladet:

Birgit M. Lemvigh foreslog, at der nedsættes et udvalg, hvor Jørgen Tjørning bliver ansvarlig. Birgit M. Lemvigh indkalder til møde, hvor Jørgen Tjørning, Mogens G. Nielsen og Svend Christian Andersen deltager. De forskellige foreliggende forslag til artikler samt eventuelle nye samles på dette møde, således at bladet kan blive redigeret. Målet er, at bladet kan udsendes medio oktober.

8. Eventuelt:

Thor N. Callesen oplyste, at bestyrelsens årlige fællesspisning finder sted på Restaurant Esther, onsdag den 19. september 2007 kl. 19.00, hvor bestyrelsesmedlemmer med ledsager deltager. Der sendes invitation til John og Inger Lise.

9. Næste møde:

Næste møde afholdes mandag den 26. november 2007 kl. 17.00 hos Jørgen Tjørning, alternativt hos Svend Chr. Andersen.
Referent: Svend Chr. Andersen
Comments