Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Best møde 2008.01.22

Referat af 1. bestyrelsesmøde i Gentofte Sogns Grundejerforening, tirsdag den 22. januar 2008 kl. 17.00 hos Mogens G. Nielsen.Tilstede var: Birgit M. Lemvigh, Thor N. Callesen, Flemming Torp, Eggert Frandsen, Admiral Kaj Torp, Mogens G. Nielsen, Alma Tjørning og Svend Chr. Andersen.
Afbud: Jørgen Tjørning

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden (A), kassereren (B) og bestyrelsen (C)

A: Formanden oplyste, at ordinær generalforsamling var fastlagt til den 2. april 2008 i kantinen på rådhuset.
Foreningen havde modtaget julekort fra borgmester Hans Toft.
Formanden orienterede om diverse godkendelser af lokalplaner vedrørende Rygårdscentret, Mosegårdsvej, Sauntesvej og de engelske rækkehuse.

B: Alma Tjørning oplyste, at der var udsendt girokort til medlemmerne, som pr. 1. januar 2008 udgjorde 1368. Restanter var slettet med udgangen af 2007.
Der forelå udkast til regnskab for 2007. Regnskabet blev godkendt med enkelte bemærkninger.

C: Bestyrelsen i øvrigt: Eggert Frandsen opfordrede som anført af Mogens G. Nielsen at man i større omfang tog enkeltsager op, således at de kunne omtales i Villabyerne. Et eksempel kunne være, at grundejerforeningen donerer to bænke til opsætning ved Gentofte Sø samtidig med, at kommunen opsætter yderligere 3 bænke. Thor N. Callesen omtalte ændringerne af grundejerforeningens hjemmeside og roste Alice Nørregaard i forbindelse hermed. Der var nu lavet arkiv over diverse møder, således at det var lettere at orientere sig.

3. Parcelhusejernes Landsforening:

Birgit M. Lemvigh omtalte det seneste møde i PL, hvor formanden havde udtrykt bekymring over de store stigninger i ejendoms- og grundværdier, hvilket kunne give problemer på længere sigt. Han opfordrede til, at man allerede nu påpegede problemerne, der kunne opstå. Birgit M. Lemvigh opfordrede til, at PL's formand inviteres til grundejerforeningens generalforsamling.

4. Fællesrådet:

Birgit M. Lemvigh oplyste, at næste møde i fællesrådet var 13. marts 2008, hvor det kommende borgmestermøde skulle forberedes.

5. Lokale spørgsmål:

Birgit M. Lemvigh oplyste, at kommuneplan 2009 var udsendt i høring. Hun skimmer planen for at se, om der er ændringer i vort område.
Thor N. Callesen omtalte muligheden for at indgå i lokale grønne partnerskaber. Han oplyste, at der kunne være mulighed for at opnå støtte fra ministeriet, fonde m.v. Det blev aftalt, at Thor N. Callesen og Mogens G. Nielsen holder møde med Thomas Vikstrøm om mulighederne og om hans erfaringer på området.
Svend Chr. Andersen taler med Klaus M. Jensen, Kuben Byg om deres rolle, formål m.v. i forbindelse med sponsorering af midler til projekt i Farum. Projektet hedder "Roller og interesse i partnerskab - lodsejer". De mulige partnerskaber kunne bestå af Københavns Kommune, Gentofte Kommune, Grundejerforeningerne, Naturfredningsforeningen m.fl.

Vedrørende Gentofte Sø oplyste Thor N. Callesen, at der er sagt ja fra Roskilde Miljøcenter til at der skæres rør i mosen, således at Gentofte Kommune nu har muligheden. Foreløbig er kun lidt foretaget.

Birgit M. Lemvigh oplyste, at der ved kommunalbestyrelsesmødet den 5. februar d.å. er behandling af bevilling på 1 mio. kr. til etablering af pontonbro.
Formanden oplyste, at der af Gentofte Kommune nu var afsat penge til etablering af et ny stisystem ved Brobæk Mose.

Mogens G. Nielsen oplyste, at han vil lave en artikel om Lyngbyvejen. Emnet er, at det er den ældste motorvej i landet, den mest trafikerede, men fordi den er for gammel, afsættes der ikke penge til støjskærme. Et udkast herom sendes til Birgit M. Lemvigh til gennemgang. Senere overvejes, om der skal forsøges optaget artikel om emnet i Villabyerne for at skabe en debat.

Eggert Frandsen omtalte problemet med blå overtrækssko i hele området omkring Bakkegårdshallen samt at der ikke var opsat navn på skolen. Det blev aftalt, at Svend Chr. Andersen laver en skriftlig henvendelse til skolens inspektør om forholdet.

Tidligere henvendelse om genopretning ved Baunehøj beliggende mellem Vangedevej og Bakkevænget er af kommunen lovet iværksat i løbet af indeværende vinter.

6.Medlemsarrangementer:


Generalforsamlingen er aftalt til den 2. april 2008 kl.18.30 i rådhusets kantine. Birgit M. Lemvigh inviterer Jørn G. Andersen og foreslår ham som dirigent. Mødet annonceres i det kommende medlemsblad, hvor der skal være mulighed for bindende tilmelding. Betaling af kr. 50,00. Generalforsamlingen søges ligeledes omtalt i Villabyerne. Medlemmerne af bestyrelsen vælges for 3 år ad gangen, medens revisorer og suppleant vælges for 1 år. Såvel bestyrelsesmedlemmer som revisor og suppleant er indstillet på genvalg.
Kontingent for 2009 foreslås af bestyrelsen fastsat til kr. 185,- mod de nuværende kr. 165,-. Generalforsamlingen indkaldes til kl. 18.30, hvorefter der ca. 20.15 er buffet. Mulige talere på generalforsamlingen blev diskuteret, og der var enighed om at opfordre Thomas Vikstrøm til at deltage og fortælle om Gentofte Sø.

Vedrørende Sankt Hans: udvalget indkaldes af Birgit M. Lemvigh til møde om planlægning. Udvalget består af Birgit M. Lemvigh, Thor N. Callesen, Flemming Torp og Mogens G. Nielsen.

Musik bestilles af Thor snarest muligt, medens Flemming Torp arrangerer fadølsanlæg.

100-års jubilæet er den 15. juni 2009. Eggert Frandsen oplyste, at rådhussalen ikke er en mulighed på denne dag af hensyn til valg. Han undersøger, om 7. eller 8. juni i rådhussalen er en mulighed og der ansøges senere om tilskud til jubilæet fra Gentofte Kommune. Nyt kommende muligt medlemsarrangement omtalt af Flemming Torp: Den nye og gamle brandstation.

7. Bladet:

Bestyrelsen var enige om, at bladet bliver på 12 sider, og at Jørgen Tjørning er tovholder. Jørgen Tjørning taler med Alice Nørregaard om billede til forside af bladet. Mogens G. Nielsen laver indlæg om Lyngbyvejen og fortæller om Robåde og udlejning heraf. SCA laver omtale af bænke ved Gentofte Sø. Formanden har ordet på side 2. Dagsordenen medtages i bladet som den fremgår af vedtægterne. Alma Tjørning udleverede forslag til emner i bladet til Birgit M. Lemvigh. Bladet skal trykkes i uge 10 eller alternativt i uge 11 for at kunne uddeles i rimelig tid før generalforsamlingen.

8. Eventuelt:

Intet særligt.

9: Næste møde:

Næste møde er aftalt til den 8. april 2008 kl. 17.00 hos Birgit M. Lemvigh.

Ref.: Svend Chr. Andersen
Comments