Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Best møde 2009.01.19

Referat af 1. bestyrelsesmøde 2009 i Gentofte Sogns Grundejerforening, mandag den 19. januar 2009 kl. 18.00
hos Birgit M.Lemvigh.

Tilstede var: Birgit M. Lemvigh, Thor N. Callesen, Eggert Frandsen, Jørgen Tjørning , Mogens G. Nielsen, Admiral Kaj Torp, Flemming Torp og Svend Chr. Andersen.
Afbud: Ingen

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt med bemærkning om, at kommunens manglende deltagelse i møde om støjværn skyldtes, at oplæg om støjpolitik ikke var endeligt vedtaget.

2. Meddelelser fra formanden (A), kassereren (B) og bestyrelsen (C)

A: Birgit M. Lemvigh oplyste, at lokalplan nr. 276 for et område ved Søgårdsvej, Bregnevej, Begoniavej og Lyngbyvej var vedtaget. Endvidere var lokalplan nr. 309 for et område ved Skolebakken, Mosebuen og Ellebækvej vedtaget. Hun erklærede sig enig i kommunalbestyrelsens mindretals udtalelse om det uheldige i, at det grønne vejbillede løbende forringes, idet carporte, udhuse m.v. må bygges helt til skel.

Birgit M. Lemvigh oplyste, at en ændring af kommuneplan 2009 var vedtaget.

Birgit M. Lemvigh oplyste, at foreningen havde modtaget julekort fra borgmester Hans Toft, samt takkekort fra John og Inger Lise Rytter for opmærksomhed ved hendes 75 års dag.

B: Jørgen Tjørning fremlagde regnskabsoversigt, og oplyste, at det forventede overskud for 2008 var på ca. 20.000,00 kr. Han oplyste, at jubilæumsfonden ved udgang af 2008 androg et beløb på 70.000,00 kr.
Det blev aftalt, at Jørgen Tjørning forhandler aftalekonto med Danske Bank for at opnå højere forrentning.
Bestyrelsen besluttede uændret kontingent på kr. 185,00 for 2009.

C: Bestyrelsen i øvrigt: Admiral Kaj Torp oplyste, at leje af båd androg 30,00 kr. pr. time og 75,00 kr. for 3 timer. Fisketegn kan købes hos ham (Søvolden 2) for 50,00 kr.

Eggert Frandsen oplyste, at han nu havde modtaget skilte til de af foreningen opsatte 2 bænke ved Gentofte Sø. Skiltene monteres snarest.

Mogens G. Nielsen opfordrede til at der blev gennemført en hvervekampagne i foråret 2009, eventuelt således at bestemte områder af grundejerforeningen blev udvalgt.

Endvidere blev det nævnt, at program for foreningens 100 års jubilæum er færdig om ca. 3. uger.

3. Parcelhusejernes Landsforening (PL):
Birgit M. Lemvigh oplyste, at blad nr. 4 af "Mit Hus" var udsendt.

4. Fællesrådet:
Thor N. Callesen omtalte, at der nu forelå referat fra borgmestermødet afholdt den 21. oktober 2008. Thor N. Callesen, efterlyste emner med generelle problemstillinger til næste Borgmestermøde den 21. april 2009. Mulige emner kunne være: trafikpolitik, herunder parkering, stærekasser, støjhandlingsplan, rengøring af fællesområder i kommunen samt ros til kommunen for nye affaldsspande.

5. Lokale spørgsmål:
Birgit M. Lemvigh er af Fl. K. Larsen blevet opfordret til at ansøge om foreløbig tilladelse til opsætning af støjvold ved Lyngbyvejen. Ansøgning overvejes, når støjhandlingsplan er vedtaget.
Mogens G. Nielsen foreslog, at foreningen indkalder til offentligt møde til diskussion af støjhandlingsplanen, når denne er vedtaget.

6. Medlemsarrangementer:
Bestyrelsen besluttede at tage kontakt med Thomas Vikstrøm med anmodning om, at han arrangerer en nattergaletur den 4. juni 2009.

7. Bladet:
Forud for bestyrelsesmødet blev der afholdt bladudvalgsmøde.
Bladet udsendes i februar måned og indeholder også indkaldelse til generalforsamling onsdag den 25. marts 2009.

8. Eventuelt:
På generalforsamlingen er Thor N. Callesen, Jørgen Tjørning og Flemming Torp på valg. Alle er indstillet på genvalg.

9: Næste møde:
Næste møde er aftalt til Mandag den 30. marts 2009, kl. 17.00 hos Eggert Frandsen, Østerbakken 5, 2820 Gentofte
Ref.: Svend Chr. Andersen
Comments