Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Best møde 2009.12.07

Referat af 5. bestyrelsesmøde i Gentofte Sogns Grundejerforening, mandag den 7. december 2009 kl. 17.00 på Gentofte Hotel.


Tilstede var: Birgit M. Lemvigh, Thor N. Callesen, Admiral Kaj Torp, Jørgen Tjørning, Flemming Torp, Eggert Frandsen, Mogens G. Nielsen og Svend Chr. Andersen.
Afbud: Ingen

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden (A), kassereren (B) og bestyrelsen (C)

A: Birgit M. Lemvigh oplyste, at der ikke længere sker tinglysning af lokalplaner. Fremover skal oplysning om lokalplaner findes på internettet.
Birgit M. Lemvigh oplyste, at Gentofte kommunes naturmyndighed har givet dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, således at Park og Vej nu kan foretage opgrapning af grene og plantemateriale på vestsiden af Gentofte Sø.
Birgit M. Lemvigh oplyste, at der er fremlagt skitseforslag i offentlig høring om forskønnelse af Vangede bydelscenter og Dan Turells Plads.

Birgit M. Lemvigh havde modtaget blade fra Ordrup/Charlottenlund, Hellerup/Maglegård og Dyssegård Grundejerforeninger.
Birgit M. Lemvigh oplyste, at Gentofte kommune har fremlagt forslag til grøn strukturplan for kommunen om fastholdelse af kommunens grønne profil.
Birgit M. Lemvigh oplyste, at lokalplan for Henningens Alle/Hellerupvej og Søbakken var vedtaget.
Birgit M. Lemvigh oplyste, at der var fremlagt forslag om tillæg til kommuneplanen for Jægersborg kaserne om bygningernes fremtidige anvendelse.
Birgit M. Lemvigh oplyste, at Grundejernes Investeringsfond har udsendt blad om Bedre Boliger med retningslinier for isolering m.v.
Birgit M. Lemvigh oplyste, at der er nye regler om sløjfning af olietanke afhængig af tankstørrelse. Hun henviste samtidig til kommunens regulativ om indkørsler til ejendomme. Begge forhold omtales på kommunens hjemmeside.
Birgit M. Lemvigh oplyste, at hun havde modtaget invitation fra Garderhøjfortets Venner til julehygge den 13. december 2009, klokken 14.00.

B: Jørgen Tjørning fremlagde foreløbigt regnskab for 2009, som udviser et resultat på ca. 0,0. Han oplyste samtidig, at medlemstallet var 1294 mod 1323 på tilsvarende tidspunkt sidste år.
Det blev aftalt, at Thor N. Callesen får oplysning om medlemmer af grundejerforeningen på Søtoften og kontakter ikke medlemmer i januar 2010.

C: Mogens G. Nielsen oplyste, at det fra Eivind Wesselsbo var oplyst, at der var optaget bevilling på finansloven til støjdæmpning. Det overvejes hvorledes der kan fremskaffes midliger til støjdæmpning af Lyngbyvejen.
Thor N. Callesen oplyste, at han som aftalt havde kontaktet Villabyerne, som gerne ville deltage i et møde, forudsat at der var en eller flere interessante historier. Mulige emner kunne være parkeringsforhold ved Ikea, støjbrochure, Dong m.m.

3. Parcelhusejernes Landsforening (PL):

Der var intet nyt udover at seneste nr. af "Mit Hus" er udsendt.

4. Fællesrådet:

Thor N. Callesen oplyste, at næste borgmestermøde afholdes den 23. marts 2010. Han oplyste, at foreningens spørgsmål om godkendt vægt på affaldsposer blev diskuteret og vil fremgå af referat fra mødet.

5. Lokale spørgsmål:

Birgit M. Lemvigh orienterede om henvendelser om diverse nabo spørgsmål, hvor hun har ydet juridisk rådgivning. Kommunen oplyser, at der er retningslinier om fælleshegn m.v. i folderen om grønne forhaver.
Birgit M. Lemvigh orienterede om dialogmøde afholdt den 11. november då, hvor hun, Thor N. Callesen og Jørgen Tjørning deltog. Kommunen oplyste, at natur og vandplan endnu ikke var udsendt til kommunen, som først derefter kan udarbejde en handlingsplan for Gentofte sø. På mødet blev den dårlige tilstand på stier langs søen omtalt. Park og Vej lovede at udbedre de værste huller.

På mødet blev omtalt, at der bør opstilles et el-skab ved Gentofte Park. Skabet skal blandt andet benyttes til Sankt Hans Fest. Kommunen har oplyst, at udgiften ligger i størrelsesorden kr. 70.000. Foreningen mener ikke, at den skal deltage heri, når henses til at det er for foreningens regning og risiko, at Sankt Hans Festen afholdes.
Det blev aftalt, at Jørgen Tjørning og Svend Chr. Andersen undersøger kommunens regler om nabostøj og eventuelt udarbejder en orienteringsbrochure, som kan udsendes sammen med Grundejerforeningens næste blad.
Det blev aftalt, at Admiral Kaj Torp og Thor N. Callesen laver udkast til skilt om bådudlejning. Det overvejes at reducere antallet af både.
Det blev aftalt, at Flemming Torp undersøger byggetilladelsen til Ikea. Baggrunden herfor er, at Ikea ikke længere tillader ansatte at holde på områdets parkeringspladser, hvor der samtidig er indført 1 times parkering. Ændringen medfører, at de nærliggende villaveje, herunder Vangede Bygade fyldes op med de ansattes biler til skade for parkering og handel i området.

6. Medlemsarrangementer:

Teaterforestilllingen Mord på Slottet, afholdt Bag Kroen var meget vellykket og 38 medlemmer deltog i arrangementet. Det overvejes at gentage arrangementet til næste år.
Nattergaletur forsøges afholdt i maj/juni måned 2010 med deltagelse af Thomas Vikstrøm. Birgit M. Lemvigh aftaler nærmere.
Birgit M. Lemvigh har modtaget oplæg, hvor Dong Energy Cleantech indbyder til inspirationsaften om energibesparelse m.v. Mødet vil blive afholdt den 4. marts 2010.
Det blev aftalt, at generalforsamling afholdes den 25. marts 2010 i Rådhusets Kantine, klokken 19.00.
Det undersøges om Eivind Wesselbo har mulighed for at komme med et indlæg om grundejernes interesser, herunder støj, miljø og andet af interesse.
På valg til bestyrelsen er Mogens G. Nielsen og Svend Chr. Andersen. Da Eggert Frandsen udtræder af bestyrelsen, skal der vælges en yderligere repræsentant. Valgperioden er 3 år. Revisor og revisorsuppleant er ligeledes på valg, da de vælges for 1 år.

7. Bladet:

Jørgen Tjørning samler emner med henblik på udgivelse af næste medlemsblad, som samtidig skal indeholde indkaldelse til generalforsamlingen.

8. Eventuelt:

Ingen bemærkninger.

9. Næste møde:

Næste møde er aftalt til torsdag den 14. januar 2010, kl. 17.00 hos Mogens G. Nielsen, Bakkedal 13, 2900 Hellerup.

Ref.: Svend Chr. Andersen 
Comments