Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Best møde 2010.01.14

Referat af 1. bestyrelsesmøde 2010 i Gentofte Sogns Grundejerforening,
Torsdag 14. januar 2010 kl. 17.00 hos Mogens G. Nielsen.
Tilstede var: Birgit M. Lemvigh, Thor N. Callesen, Jørgen Tjørning, Flemming Torp, Eggert Frandsen, Mogens G. Nielsen og Svend Chr. Andersen.
Afbud: Admiral Kaj Torp

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden (A), kassereren (B) og bestyrelsen (C)

A: Birgit M. Lemvigh oplyste, at foreningen havde modtaget julekort fra borgmester Hans Toft med ønske om en glædelig jul og et godt nytår.

B: Jørgen Tjørning fremlagde udkast til regnskab 2009 og budget 2010. Regnskabet udviser et resultat på ca. 0,00 kr. uanset udgifter i forbindelse med foreningens 100 års jubilæum. Efter enkelte bemærkninger blev regnskab og budget godkendt.
Jørgen Tjørning oplyste, at der i februar måned udsendes opkrævning til 1272 medlemmer til det tidligere vedtagne kontingent på kr. 185,00 for 2010.
Jørgen Tjørning oplyste, at City Mail er ophørt pr. 1. januar 2010. Uddeling af næste medlemsblad forsøges foretaget af ungarbejdere for kr. 3,00 pr. stk.
Jørgen Tjørning oplyste, at foreningen p.t. har modtaget ca. 120 mail adresser på medlemmer, som anvendes mest muligt.
Jørgen Tjørning foreslog, at der på næste bestyrelsesmøde skulle være et punkt om medlemshvervning.

C: Thor N. Callesen har med Admiral Kaj Torp udarbejdet udkast til skilt om bådudlejning ved Gentofte Sø. Bestyrelsen var enige i, at skiltet opsættes yderst på bådebroen og med en tekst efter nærmere aftale imellem Thor N. Callesen og Admiral Kaj Torp.
Flemming Toft oplyste, at mindst en af foreningens både ikke længere kan anvendes. Thor N. Callesen kontakter kommunen for at få båden fjernet.

3. Parcelhusejernes Landsforening (PL):

Birgit M. Lemvigh oplyste, at der i 2009 er udsendt 3 nr. af "Mit Hus", og foreningen har et overskud i 2009 på ca. kr. 235.000,00.

4. Fællesrådet:

Birgit M. Lemvigh orienterede om, at spørgsmål om anvendelse af støjsvag asfalt på udvalgte veje skal medtages til næste borgmestermøde den 23. marts 2010, idet spørgsmålet ved en fejl ikke kom med på sidste borgmestermøde.
På næste borgmestermøde vil foreningen rejse spørgsmål om, hvornår Gentofte kommune iværksætter udarbejdelse af skitseforslag til udsendelse i offentlig høring om "Forskønnelse af Vangede bydelcenter og indretning af Dan Turells Plads", som blev drøftet ved borgmestermødet afholdt den 4. november 2009. I forlængelse af dette punkt vil foreningen ligeledes forespørge kommunen om, hvornår man overvejer et tilsvarende initiativ i og omkring Gentofte Torv og Gentoftegade, herunder også det stigende problem med parkering i gaden og på nærliggende villaveje. Thor N. Callesen udarbejder spørgsmålet.

5. Lokale spørgsmål:

Birgit M. Lemvigh orienterede foranlediget af spørgsmål fra medlemmer af foreningen om, at interesserede kan finde tilbud på etablering af bump på veje på internettet.

6. Medlemsarrangementer:

Birgit M. Lemvigh oplyste, at der nu er fastlagt nattergaletur for medlemmerne den 27. maj 2010, klokken 21.00. Arrangementet omtales i næste medlemsblad. Ligeledes omtales arrangement hos DONG den 4. marts 2010. klokken 18.30 med tema om jordvarme m.v. Birgit M. Lemvigh fremskaffer materiale herom til brug for omtale af arrangementet i medlemsbladet.

Det blev fastlagt, at årets generalforsamling afholdes onsdag den 7. april 2010, klokken 18.30 i Gentofte Rådhus kantine med efterfølgende buffet. Birgit M. Lemvigh aftaler nærmere om foreningens forslag til ordstyrer. Mogens G. Nielsen har aftalt, at Eivind Wesselbo i forbindelse med generalforsamlingen kommer med et indlæg om støjproblemer m.v.

Birgit M. Lemvigh tager kontakt til borgmester Hans Toft med diskussion om etablering af nødvendig el til Sct. Hans Fest, såfremt Park og Vej meddeler, at de ikke vil betale udgiften hertil. Birgit M. Lemvigh tager kontakt til Park og Vej for at få deres stillingtagen. Foreningen hverken vil eller har økonomisk mulighed for at betale for denne udgift, og såfremt det kan konstateres, at det ikke er muligt at have tilstrækkelig strømforsyning, må foreningen overveje ikke at arrangere Sct. Hans Fest.

7. Bladet:

Jørgen Tjørning samler i øjeblikket emner til næste medlemsblad, hvor temaet bliver energibesparelser, eventuelt suppleret med en artikel om støjproblemer m.v. Mogens G. Nielsen kontakter Eivind Wesselbo herom.
Samtidig med udsendelse af medlemsbladet vedlægges brochure om nabostøj m.v. som udarbejdes af Svend Chr. Andersen.


8. Eventuelt:

Ingen bemærkninger.

9. Næste møde:

Næste møde er aftalt til onsdag den 21. april 2010, kl. 17.45 hos Jørgen Tjørning, Søtoften 19, 2820 Gentofte.
Ref.: Svend Chr. Andersen
Comments