Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Best møde 2010.04.26

Referat af 2. bestyrelsesmøde i Gentofte Sogns Grundejerforening
mandag den 26. april 2010 kl. 17 hos Jørgen Tjørning, Søtoften 19.

Tilstede var: Birgit M. Lemvigh, Thor N. Callesen, Jørgen Tjørning, Mogens G. Nielsen, Kaj Torp, Flemming Torp, Helle Haremoës og Kirsten Elvstrøm.

Punkt 1. Referat af mødet 07.04.2010 kl 16:30 blev godkendt

Punkt 2. Bestyrelsen konstituerede sig med Birgit M. Lemvigh som formand, Thor N. Callesen som næstformand, Jørgen Tjørning som kasserer og Kirsten Elvstrøm som sekretær.

Punkt 3. Meddelelser fra formanden (A), Kassereren (B) og Bestyrelsen (C):

A: Der er kommet en ekstra opkrævning for porto fra Post Danmark.
Der er udsendt et nyhedsbrev til alle medlemmer, som har e-mail.
Grundejerforeningen blev inviteret til generalforsamling hos foreningen Garderhøj Fortets Venner. Kaj Torp deltog.
Tidligere medlem af bestyrelsen ingeniør Eggert Frandsen fyldte 90 år i april måned. Foreningen blev repræsenteret ved Birgit M. Lemvigh, Jørgen Tjørning, Alma og Kaj Torp.

Kommunen har afholdt høring om Ørnegårdsvej 16-18 - Lokalplan 328.
Politistationen i Gentofte Kommune skal flytte fra Kildegårdsvej til Ørnegårdsvej.
Der er også afholdt høring om Gentofte Sportspark - lokalplan 263. Lokalplanforslaget er vedtaget.

Foreningen har modtaget en Grøn Strukturplan fra Gentofte Kommune. Brochuren indeholder forslag til forbedringer af cykelstier og grønne områder i Gentofte Kommune.
Foreningen har modtaget bladet Medlemsnyt fra Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening.
Borgerforeningen i Gentofte Kommune har kontaktet Gentofte Sogns Grundejerforening i håb om at få flere medlemmer.

B: Regnskabsrapport til og med 20. april 2010 blev forelagt bestyrelsen Økonomien er stabil og regnskab og budget balancerer.

C: Meddelelser fra Støjudvalget v/ Mogens G. Nielsen og Helle Haremoës:
Der bliver opsat støjskærme på det sydligste stykke af Lyngbyvejen ved Dyssegårdsvej i år. Næste stykke i nordlig retning bliver forsynet med støjskærme til næste år i 2011.

Punkt 4. Parcelhusejernes Landsforening (PL): Der er indkaldt til Hovedbestyrelsesmøde i Parcelhusejernes Landsforening.Birgit M. Lemvigh deltager fra Gentofte sogns Grundejerforening. Parcelhusejernes Landsforening får nu en ny hjemmeside med en intranet platform, som skal fungere som et nyt arbejdsredskab for alle bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 5. Fællesrådet: Der har på Gentofte Rådhus den 21. april kl 16:30 været afholdt møde i Fællesrådet for Grundejerforeningerne. Birgit M. Lemvigh deltog fra Gentofte sogns Grundejerforening. Punkterne ved mødet var: Lokalplaner, bydelscentre, indkøbscentre, handicapparkering, Nordhavnsvejene, reflekterende tage og medborgerhuse.
Birgit Lemvigh vil bede om et nyt møde med de andre grundejerforeninger for sammen med dem at få et tilbud på termofotografering af huse til en fornuftig nedsat pris til alle medlemmerne af Grundejerforeningerne i Gentofte kommune.
Thor N. Callesen deltager i det næste borgmestermøde 3. november 2010.

Punkt 6. Lokale spørgsmål: Der er fra naboerne til World Fitness, Lyngbyvej 319 klaget over det nye ventilations-anlæg, som kan ses ejendommen i form af store aluminiumsrør. Birgit M. Lemvigh vil se på sagen.
Bådudlejningen: Thor N. Callesen kontakter Lene Hoffmann på Rådhuset for at bede om,at Gentofte Kommune sætter kommunens 3 både i vandet den 1. juni 2010. Gentofte Sogns Grundejerforening har 2 både, som sættes i vandet efter behov. Skilt vedrørende udlejning af både udarbejdes og opsættes af Flemming Torp og Thor N. Callesen.

Punkt 7. Medlemsarrangementer: Nattergaletur med Thomas Vikstrøm ved Gentofte Sø torsdag den 27. maj kl 21 - ca. 23. Jørgen Tjørning sender nyhedsbreve ud til medlemmer, som har en mail-adresse.
Sankt Hans aften ved Gentofte Sø: Planlægningsmøde holdes onsdag den 12. maj kl 17, hos Birgit M. Lemvigh, C.L. Ibsens Vej 25.
Forslag til nye medlemsarrangementer: Besøg på vandværket i Ermelunden og Spildevandsanlægget ved Mølleåen. Helle Harremoës og Mogens G. Nielsen.
Teatertur til Teatret Bag Kroen. Birgit M. Lemvigh.
Tyverisikringsaften ved Gentofte Politi og en låsesmed. Flemming Torp.

Punkt 8. Bladet: En artikel i bladet om nabohensyn eller en folder om emnet er på vej. Kirsten Elvstrøm arbejder videre med et oplæg til en fælles folder, eventuelt for alle Grundejerforeningerne i kommunen. Der arbejdes videre med de regler og anvisninger, som Gentofte Kommune har givet i en folder om emnet.

Næste blad udsendes i september måned. Jørgen Tjørning.

Punkt 9. Drøftelse om medlemshvervning. Helle Harremoës redegjorde for hvordan alle medlemmer af bestyrelsen kan se oversigten over foreningens medlemmer ved en særlig IT-tjeneste. Brochurer skal sendes ud til nye ejere af ejendomme i foreningens område. Medlemshvervning på Sankt Hans Aften. Helle Harremoës og Mogens G. Nielsen.

Punkt 10. Eventuelt: Foreningen har 2 domænenavne: www.gentoftesognsgrundejerforening.dk og www.GSGNyt.dk. Helle Haremoës og Jørgen Tjørning arbejder videre med udvikling af flere links på foreningens hjemmeside.

Punkt 11: Næste møde er tirsdag den 15. juni 2010 kl. 17 hos Helle Harremoës, Søgårdsvej 32.

Ref.: Kirsten Elvstrøm
Comments