Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Bestmøde 20120813

Referat af bestyrelsesmøde nr. 4 mandag den 13. august 2012 kl. 17:00 hos Kaj Torp, Søvolden 2, 2820 Gentofte.
Tilstede var: Birgit M. Lemvigh, Thor N. Callesen, Helle Harremoës, Kaj Torp, Flemming Torp og Mogens G. Nielsen.

Referat fra mødet:
Godkendelse af Dagsorden
Dagsorden godkendt

Godkendelse af referater
Bestyrelsesmøde nr. 3, 2012-06-12 hos Helle: Godkendt

Meddelelser fra a) formand, b) næstformand, c) kasserer og øvrige.
a) Formand Birgit:
Lokalplanforslag
    Garderhøjfortet: Ingen Kommentarer
    Vinterøen: Ingen Kommentarer
Møde om Københavns Befæstning 23. august: Flemming deltager
Lokalplan vedr. Munketorvet er vedtaget af kommunalbestyrelsen.
Lokalplan for genbrugsstationen er vedtaget af kommunalbestyrelsen.

b) Næstformand Thor:
Ingen kommentarer

c) Kassereren Jørgen:
Jørgen har i sit fravær sendt skriftlige kommentarer
Jørgen har vedlagte en liste over de 41 restanter efter 1. rykker.
2. rykker udsendes til alle bortset fra medlem 8600 og 8613, som Thor kontakter. Thor formulerer rykkerbrev, Jørgen fletter brevene og Kaj sender dem ud.
Helle foreslog en rabat ved betaling med betalingsservice. Punktet tages op på næste generalforsamling.
Resultatopgørelsen var vedlagt og blev gennemgået.
Helle søger Gentofte Kommunes Kulturpulje for dækning af udgifter til fyrværkeri.
Vi venter med at købe obligationer til efter 1. oktober.

d) Øvrig bestyrelse
Ingen kommentarer.

Parcelhusejernes Landsforening
Intet nyt

Fællesrådet
Birgit har gentagne gange rykket formanden for fællesrådet for indkaldelse til generalforsamling.
Birgit indkalder til generalforsamling.

Lokale spørgsmål
Café Jorden Rundt ved Gentofte Sø
    Bestyrelsen er overvejende imod etableringen af Cafe Jorden Rundt i sydsiden af Gentofte sø, og indvendingerne var primært vedrørende følgende punkter:
 • Øget støj,
 • Træer fjernes,
 • Adgangs forhold med bil er vanskelige og vil resultere at besøgende holder på tilstødende villaveje,
 • Misvisende tegning i lokalplanforslag uden parkeringspladser,
 • Urimeligt at dispensere fra Beskyttelseslinjer omkring søen
Bestyrelsen undrede sig over at cafeen allerede er medtaget i plejeplanen for søen.
Bestyrelsen er derimod generelt for at der etableres en cafe i GSGs område.
Birgit sender indsigelse til kommunen.

Kommentarer til Plejeplan for Gentofte Sø (Skal sendes inden den 10/9)
 • S 23. Område 2 Hvordan skal kapaciteten af regnvandsbassinet øges?
 • S 25 Område 4 Skal der etableres en støjvold/skærm?
 • S 34 God ide at sætte lys på stierne
 • (Se i øvrigt uddelte kommentarer)
Alle er velkomne til at sende supplerende kommentarer til Thor senest 1/9.

Sankt Hans Aften – Evaluering
Sankt Hans Festen gav et underskud som var væsentligt større end sidste år, hvilket bl.a. skyldes udgifter til fyrværkeriuddannelse, mindre omsætning samt ekstra fustager.

Nyhedsbrev og GSG-nyt
Det blev foreslået, at Jørgen udsender Nyhedsbrev meget snart inden arrangement med Vikstrøm.
Nyhedsbrevet kunne indeholde:
 • Vikstrøms arrangement
 • Vedhæft forslag for Gentofte Sø og Brobæk Mose Plan for udvikling naturpleje 2012, således at medlemmer har mulighed for at komme med kommentarer til GSG (Medlemmer er velkomne til at komme til Thor Callesen, senest 1/9)
 • Grøn Guide
 • Opgørelse om Ejendomspriser (Mogens)
GSG-nyt
Jørgen var kommet med et godt forslag til indholdsfortegnelsen. Der var ikke yderligere forslag udover at beskrive medlemsarrangementet med finansiering.

Medlemsarrangementer
Det blev foreslået at afholde et medlemsarrangement vedr. boligfinansiering i slutningen af oktober eller november. Vi kunne indbyde f.eks. RD og Spar Nord til at fortælle om mulighederne og samtidig sponsorere middag etc. Thor og Birgit kontakter de relevante finansieringsinstitutter.
Mogens foreslog samtidig at finansieringsinstitutterne kunne bidrage til finansieringen af en medlemshvervning i stil med Bernstorffs – Jægersborgs Grundejerforenings annonce.

Eventuelt og dato for næste møde.
Næste bestyrelsesmøde hos Jørgen Tjørring 21/11 kl 17.30.

Referent Mogens
Comments