Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Borgmester 20131024

REFERAT AF MØDE MELLEM REPRÆSENTANTER FRA GENTOFTE KOMMUNE OG GRUNDEJERFORENINGERNE I GENTOFTE KOMMUNE
DEN 24. OKTOBER 2013

Mødedeltagere:
Borgmester Hans Toft 
Formand for Teknik- og Miljøudvalget Lisbeth Winther 

Helle Harremoës           Formand for Fællesrådet for Grundejerforeninger i Gentofte Kommune
Susanne Thorkilsen      Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening
Jesper Holm                  Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening
Georg Sandersen           Dyssegård Grundejerforening
Mogens Laursen            Dyssegård Grundejerforening
Steen Dawids                Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening
Morten Gjøl                   Gentofte Sogns Grundejerforening
Marianne Schrøder        Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening
Carsten Frölich             Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening

Fra Teknik og Miljø:
Juridisk Chef Mette Mie Nielsen 
Sekretariatschef Jimmy Svantemann 
Planchef Michael Holst 
Fra Plan og Projekt Per Tidemand 
Fra Nordvand Carsten Nystrup 
Fra Nordvand Arne Kristensen

0. Godkendelse af referat fra mødet den 3. juni 2013 
Referatet blev godkendt.

1. Afløbskoefficient. Overholdelse af afløbskoefficienter. Gør kommunen noget for at sikre, at boligejere ikke overskrider grænsen?
Chef for Plan og Byg, Michael Holst oplyste følgende:
Afløbskoefficienten er forholdet med afvandet areal og grundareal på en ejendom.
Krav om overholdelse af afløbskoefficienter/befæstelsesgrad stilles i henhold til Spildevandsplanen, der er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32.

Ved nybyggeri eller såfremt ejendommen udvides forlanger bygningsmyndigheden fremsendelse af redegørelse for ejendommens afløbskoefficient. Dette gælder for alle typer ejendomme.

Ved ansøgning om tilbygninger, hvor ejendommens afløbskoefficient allerede er overskredet, kræves principielt kun tilbageholdelse af regnvand for nye overflader, der afvandes. Ved en omfattende ændring af kloaksystemet opfordres bygherren til at separere kloaksystemet og tilbageholde alt regnvand på egen grund (eller neddrosle den tilførte regnmængde).

Afløbssystemet i alle nye etageboligbebyggelser og erhvervsbygninger skal på forhånd separeres. Her kræves afløbskoefficienten overholdt og ejeren opfordres til at aflede regnvand til faskine. (hjemmel i spildevandsplanen).

Udvidelse af befæstede arealer (uden tilhørende ønske om byggeri) er vanskeligt at kontrollere for bygningsmyndigheden, idet der ikke almindeligvis skal søges om det. Modtager bygningsmyndigheden klage over naboens befæstelse af overflader, foretages der tilsyn på stedet og forholdene kræves ændret, hvis afløbskoefficienten ikke er iagttaget.

Plan og Byg har orienteret om dette på de gennemførte møder om LAR i grundejerforeningerne.
Kommunen overvejer løbende, hvordan borgerne bedst muligt orienteres om emnet. I første kvartal 2014 vil der være en offentlig høring af et forslag til en klimatilpasningsplan, og der vil i forbindelse hermed også blive orienteret om LAR.

På kommunens hjemmeside er der flere oplysninger:

Der er udarbejdet et sårbarhedskort, der viser de steder i kommunen, der kan være udsatte i forhold til oversvømmelser, når det regner kraftigt. Det findes på følgende hjemmeside, hvor der også står, hvad der kan aflæses ud fra kortet.

2. Hurtigere afslutning på offentlige arbejder. Hvad gør kommunen for at f.eks. veje ikke er gravet op i lang tid til gene for beboere og trafikken. Kan man evt. indføre et økonomisk incitament for at få arbejdet færdigt hurtigere/til tiden?

Direktør for Nordvand, Carsten Nystrup oplyste følgende:
Nordvand, Gentofte Fjernvarme og Park og Vej koordinerer arbejderne således, at renovering af drikkevandsledninger koordineres med etablering af fjernvarme, fortovsrenovering og udlægning af asfalt. Det betyder en samlet, men til gengæld kortere periode med opgravede veje.

Der vil forekomme perioder, hvor det kan se ud som om, der ikke sker noget, men hvor f.eks. beton hærder, eller ledninger trykprøves m.v.
Kontrakter med entreprenørerne udarbejdes så det så vidt muligt sikres, at arbejderne udføres så hurtigt, som muligt og til den kvalitet, vi ønsker.

Kommunen og Nordvand arbejder på at forbedre kommunikationen om arbejder i vejarealer, herunder planlægges der med virkning fra primo 2014 etableret en mulighed for at tilmelde sig en sms service og autogenerende mails til alle borgere i et område, der kan bruges ved driftsforstyrrelser og forsinkelser.

Der arbejdes også på at øge informationsniveauet om fjernvarme ved løbende at opdatere et interaktivt kort på kommunens hjemmeside med anlægsarbejde og forsinkelser.

På Nordvand´s hjemmeside (www.nordvand.dk) er der på forsiden et aktivt kort, hvor de planlagte anlægsarbejder er vist med grønne pile, når man trykker på disse får man et link til en nærmere beskrivelse af arbejdet.

Til højre for kortet vises dels Driftsinformation, hvor man kan se akutte ledningsarbejder, som Nordvand udfører, og dels Aktuelt , hvor aktuelle planlagte ledningsarbejder, som Nordvand udfører, er beskrevet.

Grundejerforeningerne tilbød at medvirke med at udbrede information til medlemmer af grundejerforeninger om arbejder i vejarealer. Kommunen vil være opmærksom herpå fremadrettet.

3. Bevaringskategori. Hvorfor skal man søge kommunen om tilladelse til ændringer, hvis man har et hus i kategori 4. Hvor mange henvendelser får kommunen faktisk om kategori 4-huse. Kan vi få kommunen til at lave et skriv på 1-2 sider om kategorierne og betydningen for husejeren, som vi kan bringe i vore medlemsblade eller på vore hjemmesider. 

Chef for Plan og Byg, Michael Holst oplyste følgende:
En bygning er bevaringsværdig, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt.

Omkring 14.500 bygninger i Gentofte Kommune – alle opført før 1970 – blev i 2003-04 registreret i et samarbejde med Kulturarvsstyrelsen og givet en bevaringsværdi på en skala fra 1-9, hvor 1 er ”mest bevaringsværdig”.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at bygninger med bevaringsværdi 1-4 er bevaringsværdige. Disse ca. 4.500 bygninger er indsat i kommuneplanen.

At en bygning er udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen (men ikke i en lokalplan) giver ikke nogen selvstændig retsvirkning for den enkelte ejendom.

Ønskes det bevaringsværdige hus nedrevet, skal der søges som ved alle andre nedrivninger (Bygningsreglement 2010). Ønsker kommunen at modsætte sig nedrivningen, skal der nedlægges et midlertidigt forbud (Planlovens § 14) med henblik på, at der udarbejdes en lokalplan, hvori ejendommen vil blive omfattet af bestemmelser om, at bygningen ikke må nedrives uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

Når en bygning er fastlagt som bevaringsværdig i en lokalplan (eller byplanvedtægt) vil dette være retlig bindende, og ejendommen vil typisk være omfattet af følgende bestemmelse:
Bygninger, der på kortbilaget er markeret som værende bevaringsværdige, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også dør-, vindues- og altanudskiftninger, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt.

Der er ikke forskel på bestemmelse for bygninger med værdi 4 og de øvrige udpegede bygninger.

Plan og Byg vil meget gerne skrive om dette til grundejerforeningernes medlemsblade.

Der vil i et kommende nummer af Gentofte Lige Nu være en orientering om bevaringsværdige huse.

4. Ukrudt og fejning. Hvornår sker det, og er der mulighed for at få besked, når der brændes ukrudt/fejes på ens vej, så man har mulighed for f.eks. at parkere et andet sted. 

Chef for Plan og Projekt, Per Tidemand, oplyste følgende: 
Kommunen bekæmper ukrudt ved afbrænding i hele vækstsæsonen fra primo april til ultimo oktober, i alt ca. 6 - 8 gange årligt. Fortovene fejes en enkelt gang efter vinterperioden samt én gang omkring løvfaldsperiodens slutning.

Det kan være svært at komme frem med ukrudtsbrænderen på grund af parkerede biler samt hvis buske og hække ikke er klippet ind til skel.
Det overvejes at etablere en SMS ordning, så hver enkelt beboer forudgående kunne få besked om, hvornår der vil blive foretaget brænding på de forskellige veje.

5. Hvordan går det med omlægning af ulovlige bump? Og hvad er der af regler for at gøre dem mere ensartede? 

Chef for Plan og Projekt, Per Tidemand oplyste følgende:
Vi har i dag 487 bump i GK. Heraf er der stadig 257, der skal ændres, enten fordi de er for høje eller for lave og ikke overholder gældende regler for typegodkendte bump. Bumpene bliver ændret i forbindelse med renovering af kørebanerne. Hvis bumpene har skader i asfalten af en sådan art, at det ikke er muligt blot at lappe dem, bliver de udskiftet.

6. Vi vil gerne have et tilbagevendende punkt (evt. kun en gang om året) om affaldsindsamlingen. Hvordan går det? Er der planer for at udvide med plast, metal eller kompostbeholdere? 

Affaldsindsamling.
Sekretariatschef Jimmy Svantemann oplyste følgende: 
Gentofte Kommune har pr. 1. april 2013 indgået kontrakt med firmaet M. Larsen om indsamling og transport af affald fra alle kommunens husstande. Det betyder, at det er M. Larsen, der afhenter haveaffald, storskrald samt restaffald i de kommende år. De tre ordninger kører godt.

Derudover er det også M. Larsen, der indsamler papir og glas i de nye todelte beholdere. Ligesom det er M. Larsen, der bringer alt det nye opsamlingsmateriel ud til de mange husstande. Det første af de i alt tre områder er fuldt implementeret. Over 90 % af husstandene i område 1 – den sydlige del af kommunen – har valgt at få den nye beholder til papir og glas.

Fra 1. oktober 2013 bringer vognmanden beholdere ud i område 2 (den vestlige del af kommunen). Udrulningen i dette område foregår i okt., nov. og dec. måned 2013. Opstart område 3 (den østlige del af kommunen) er 1. april 2014, og udrulningen sker ligeledes de efterfølgende tre måneder.

Den overordnede konklusion er, at implementeringen af den nye ordning forløber godt og at borgerne er glade for det nye system.

Ny sms- og mailservice
Gentofte Kommune har fra oktober 2013 indført en sms- og mailservice, der betyder at borgerne kan modtage en påmindelse på sms eller mail inden afhentning af restaffald, papir- og glasaffald, miljøboksen, storskrald og haveaffald. Se www.gentofte.dk/beskedomaffald
Ordningen forventes også at gøre det nemmere for den enkelte husstand at huske på, hvornår f.eks. miljøboksen kan stilles ud til afhentning, samt at miljøboksen bliver tilmeldt til afhentning på adressen.

Kompost
Det er i dag muligt at hjemmekompostere sit affald. Gentofte Kommune vil i den kommende tid fokusere på at informere om muligheden samt give gode råd om hjemmekompostering. Der er pt. ingen konkrete planer om yderligere tiltag i de kommende år. Gentofte Kommune følger dog udviklingen på området tæt.

Planer om indsamling af plast og metal
Gentofte Kommune har i kontrakten med M. Larsen indbygget en option, som bevirker, at kommunen kan træffe beslutning om husstandsindsamling af plast og metal i en todelt beholder fra villaerne og rækkehusene i kontraktperioden. Det er planen, at Gentofte Kommune vil indsamle erfaring fra andre kommuner og bl.a. Vestforbrænding med hensyn til indsamling og afsætning af metal og plast med henblik på en politisk stillingtagen i 2014/2015 i forhold til at gøre brug af optionen.

7. Debatemne. SKGF ønskede en orientering om håndtering af klimatilpasning og spildevand. 
Mødet indledtes med, at Carsten Nystrup, Nordvand, orienterede herom. Præsentationen vedlægges. Den spildevandspris for 2014, som er angivet i præsentationen, var en foreløbig pris.

Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at spildevandsprisen for 2014 forhøjes til 26,65 kr. /m3. Den noget højere pris skyldes bl.a. et højere prisloft fra Forsyningssekretariatet end forventet.

8. Eventuelt
Næste møde 24. april 2014.

Helle Harremoës spurgte om, hvad der sket med Gentofte Sø.
Per Tidemand oplyste, at der skal ryddes tagrør omkring holmene for at sikre sammenhængende områder med åben vand og for at genoprette det eksisterende udtryk, til glæde for svømmefugle, fisk og robåde.

Der skal derudover også ryddes enkelte træer langs kanalen mod vest. For at sikker den rekreative anvendelse skal der flere steder langs kanalen genoprettes søkanter.

Arbejdet skal udføres inden 1.april eller efter 1. september pga. fuglenes yngletid.
Comments