Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Borgmestermøde 2010.11.03

REFERAT AF MØDE MELLEM REPRÆSENTANTER FRA GENTOFTE KOMMUNE OG GRUNDEJERFORENINGERNE I GENTOFTE KOMMUNE DEN 3. NOVEMBER 2010

Mødedeltagere:
Borgmester Hans Toft
Viceborgmester Eyvind Vesselbo
Formand for Teknik og Miljøudvalget Lisbeth Winther
Kommunalbestyrelsesmedlem Brigitta Volsted Rick
Formand for Byplanudvalget Marianne Zangenberg

Frede Damgaard        Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening (Formand for fællesrådet for grundejerforeninger i Gentofte Kommune)
Michael Ørnø               Sekretær for Fællesrådet
Jesper Holm                Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening
John Zangenberg        Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening
Søren B. Schächter    Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening
Birgit Lemvigh             Gentofie Sogns Grundejerforening
Thor N. Callesen          Gentofie Sogns Grundejerforening
 Mogens G. Nielsen     Gentofie Sogns Grundejerforening
Georg Sandersen        Dyssegård grundejerforening
Mogens Laursen          Dyssegård grundejerforening
Hugo Berthelsen          Hellerup-Maglegârd Grundejerforening
Henrik Egede Glahn    Hellerup-Maglegârd Grundejerforening
Britta Andersen            Hellerup-Maglegârd Grundejerforening
Carsten Frölich            Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening
Peter Plaskett              Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening
Risse Donsted             Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening
Susanne Thorkilsen    Skovshoved-Klampenborg Grundejerforemng

Fra Teknik & Miljø og PLAN deltog:
Teknisk direktør Trine L. Holmberg
Park og vejchef Niels Christian Koefoed
Planchef Michael Holst
Sekretariatschef Jimmy Svantemann (ref.)

0. Godkendelse af referat fra mødet den 21. april 2010
Referat godkendt.

1. Opfølgning fra spørgsmål fra sidste møde specielt med henvisning til udviklingen på Nordhavn.
Status for udviklingen omkring Nordhavn.
På sidste møde orienterede Gentofte Kommune om dialogen med Kystdirektoratet, der har til formål at afklare, hvilke vilkår Kystdirektoratet kan stille i forbindelse med gennemførelse af de afværgeforanstaltninger, der skal til for at håndtere de påvirkninger, der kommer ved anlæg af krydstogtterminal og opfyldning ved Nordhavn. Der var ikke i april afklaríng på spørgsmålet, og det er der stadig ikke. 

Kommunalbestyrelsen har senest den 27. september vedtaget at sende et brev til Kystdirektoratet, hvor kommunens hidtidige indsigelser mod Nordhavnsprojektet, herunder opfylder af jord på søterritoriet, gentages. I brevet anføres det endvidere, at i det omfang Kystdirektoratet desuagtet Gentoftes indsigelser måtte give tilladelse til det planlagte projekt, påhviler det Kystdirektoratet at sikre, at By & Havn kompenserer for de gener, som projektet medfører - for Gentofte Kommune såvel som andre grundejere mfl. på strækningen.

Borgmesteren har endvidere den 6. oktober bedt transportministeren om et møde med henblik på at drøfte placeringen af jordopfyldningen/landindvindingen og i den forbindelse uddybe kommunens synspunkter.

Den 2. november blev afholdt borgermøde om spørgsmålet.

2. Vejskilte
Vejskiltes placering i den forkerte side af vejen?
Der er flere eksempler pä, at vejskiltene står på den forkerte side af vejen i forhold til tilkørsel til den pågældende vej.
Eks: Jægersborg Allé, Byleddet og Lyngbyvej
Det skal indledningsvis bemærkes at det vurderes ikke at være et generelt problem, men at det ikke kan udelukkes, at der er enkelte steder, hvor der er et forkert opsat skilt. P&V tager gerne imod meldinger om dette.

I Lovbekendtgørelse om vejafmærkning (LBK nr. 7 851 af 6/7-2006) er der angivet følgende:

§ 3. Færdselstavler opsættes i højre side af vejen ifærdselsretningen. Dog kan
færdselstavler opsættes í midterrabat eller venstre side af vejen eller ophænges over
kørebanen, hvor vej- eller færdselsmæssige forhold gør det påkrævet.

Park og Vej vurderer, jf. ovenstående, i hvert enkelt tilfælde, om en færdselstavle skal placeres normalt i højre vejside eller undtagelsesvis i venstre vejside.

3. P-vagterne:
Hvad er status for P-vagternes arbejde i Gentofte?
Der er eksempler på, at der er udskrevet bøder på små vlllaveje, vor parkering er sket mindre end 10 meter fra vejkryds.
Var det meningen med P-ordningen?
Status for Parkering Gentofte i perioden 28. maj til 7. oktober 2010:
  • Antal afgifter: 2725
  • Antal klager: 135
  • Antal eftergivet afgifter: 28
  • Klageprocent: 4,9%
P-ordningen blev drøftet og vil blive evalueret på kommende møder i Teknik- ogMiljøudvalget.

4. Vandafledning - betaling:
Hvorfor betaler Gentofte Kommune 10,50 kr. mere for vandafledning pr. m3 end Gladsaxe Kommune?
Den højere takst (samlede vand- og afledningsafgift) i Gentofte Kommune i 2009 og 2010 som er 10,50 kr. dyrere end i Gladsaxe Kommune, afspejler at da Gentofte og Gladsaxe Kommuner i 2009 samlede deres vand- og spildevandsforsyning i Nordvand A/ S, hvor begge kommuner havde store ambitioner om investeringer i særligt spildevaudsområdet, havde Gladsaxe Kommune en formue i kloakfonden, som delvis
kunne dække disse ambitioner i 2009-2010. Hvor Gentofte Kommune har valgt en anden finansieringsstrategi, hvilket resulterede i, at til et nogenlunde sammenligneligt ínvesteringsniveau blev taksten i Gentofte Kommune i disse år 10.50 kr. højere.

5. Tílslutningsafgiften:
Hvor mange husejere har benyttet sig af muligheden for at få en del af tilslutningsafgiften retur ved selv at sørge for afledning af overfladevand?
I 2009 var der 5 ejendomme, der fik tilbagebetalt 40 % af tilslutningsbidraget. Indtil nu har vi i 2010 behandlet 5 ansøgninger i Gentofte Kommune, hvor den ene sag omfatter 21 boligenheder.

6. Overfladevand:
Har kommunen taget stilling til Karen Ellemanns forslag om at lade husejere betale for afledning af overfladevand og i bekræftende fald hvilken stilling?
Forslaget er bortfaldet.

7. Ejerskifteoplysninger:
Vil det være muligt at få abonnement på oplysning om ejerskifter i Gentofte Kommune fra Ejendomsskattekontoret?
Vi har haft et abonnement hos Statstidende på oplysning om tinglysning i grundejerforeningens område. Denne service fortsætter ikke.
Gentofte Kommune har ikke nogen systemmæssige mulighed, for at understøtte oplysninger om ejerskifter i Gentofte Kommune til Grundejerforeningen. 

I det nye tinglysningssystem er der heller ikke mulighed for at abonnere på hændelser, som der var i Statstidende, derimod kan der abonneres på ændringer/hændelser på den enkelte ejendom.

For at kunne abonnere på ændringer/hændelser på enkelte ejendomme skal man være registret hos tinglysningen og have adgang via digital signatur eller NemID. Det er nødvendigt, at tilmelde hver enkelt ejendom for at få adviser hver gang der sker hændelser på de enkelte ejendomme.

8. Reflekterende byggematerialer:
På sidste møde blev det anført, at ”det vil blive overvejet, om materialevalg kan reguleres også for kategori 5 og opefter”.
På baggrund af drøftelsen på det foregående møde med grundejerforeningerne og på baggrund af en konkret indsigelse fra Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening til forslag til Lokalplan 325 vedrørende reflekterende tagmaterialer havde Byplanudvalget
den 9. september en drøftelse af problemstillingen. Udvalget besluttede, at der skulle tilrettelægges en proces med inddragelse af grundejerforeningeme.

Der er flere problemstillinger, der skal behandles i forbindelse med reflekterende tagmaterialer - dels omfanget af de oplevede gener ved reflekterende tagmaterialer, dels arkitektoniske hensyn og endelig flere ønsker om ovenlys og solfanger/solceller. Endelig skal det vurderes, hvilke initiativer, der bedst tager hånd om problemstillingerne.

Forvaltningen præsenterede et oplæg med henblik på at få grundejerforeningemes synspunkter på omfanget af de oplevede gener samt bud på eventuelle løsningsforslag og fortsat proces.

Grundejerforeningen vil nu drøfte problemet med reflekterende tage og komme med forslag til, hvordan et regelsæt evt. kan udformes.
Punktet sættes på næste møde.

9. Handicapparkering:
Er der kommet noget ud af kommunens overvejelser om handicapparkeringspladser?
Spørgsmålet blev udsat fra sidste møde.
Handicapparkering blev drøftet på sidste møde i Handicaprådet, hvor forvaltningen fremlagde et notat omkring den nuværende praksis for etablering af invalideparkeringspladser. Handicaprådet var generelt enige i den beskrevne praksis og havde to forslag til den videre proces. Dels ønsker Handicaprådet, at der skrives et notits i Gentofte Lige Nu omkring øget respekt for invalideparkeringspladser, således at andelen af ulovlige parkeringer på invalideparkeringspladser begrænses, og dels ønsker Handicaprådet, at Tilgængelighedsforum høres, om de mener, at der ift. placeringen af de nuværende invalideparkeringspladser er behov for flere konkrete invalideparkeringspladser i kommunen.

Forvaltningens notat indeholdt følgende informationer:

At Park og Vej i dag tilbyder at etablere invalideparkeringspladser på kørebanen ud for den enkelte borgers bolig, hvis ansøgeren har et invalideparkeringskort og vedlægger en skitse af den ønskede placering af pladsen, og der ikke er noget trafiksikkerhedsmæssigt til hindre for at anlægge invalideparkeringspladsen på det konkrete sted. Ligeledes etablerer vi invalideparkeringspladser ved konkrete centrale steder eller bygninger på borgemes opfordring, hvis vi vurderer, at der er et behov for disse pladser.

At Park og Vej ikke umiddelbart kan anbefale, at der etableres invalideparkeringspladser ud for alle apoteker, banker, postbutikker, supermarkeder og togstationer, idet der derved vil være et relativt stort antal offentlige parkeringspladser på centrale steder i kommunen, som skal inddrages, og som fremover kun vil kunne benyttes af de borgere, der har et handicapparkeringskort. Det må forventes, at mange af
disse invalideparkeringspladser i givet fald vil stå tomme en stor del af dagen.

At det er Park og Vejs vurdering, at forslaget ikke er tilstrækkeligt konkret, idet der kan være relativt meget forskel på apoteker, banker, posthuse, supermarkeder og togstationer mht. deres benyttelsesgrad og deres tilgængelighed i bygningerne. Med dette menes, at det ikke hjælper meget med en invalídeparkeringsplads, hvis pladsen ikke efterspørges, fordi der feks. mangler en elevator i bygningen.

10. Eventuelt
Sagerne om ambassademe i kommunen blev drøftet.
Problematikken omkring parkeringsforholdene ved GVI blev drøftet. Park og Vej arbejder videre med sagen.

Næste møde er fastsat til den 28. april 2011, kl. 16.30

Teknik og Miljø, Sekretariatet den 5. november 2010.
Jimmy Svantemann
Comments