Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Borgmestermøde 2001.11.01

REFERAT
AF MØDE MELLEM REPRÆSENTANTER FRA GENTOFTE KOMMUNE OG
GRUNDEJERFORENINGERNE I GENTOFTE KOMMUNE
DEN 1. NOVEMBER 2011

Mødedeltagere:
Borgmester Hans Toft
Viceborgmester Eyvind Vesselbo
Formand for Teknik- og Miljøudvalget Lisbeth Winther

Frede Damgaard         Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening (Formand for fællesrådet for         grundejerforeninger i Gentofte Kommune)
Jesper Holm                Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening
John Zangenberg        Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening
Thor N. Callesen         Gentofte Sogns Grundejerforening
Georg Sandersen        Dyssegård grundejerforening
Mogens Laursen         Dyssegård grundejerforening
Georg Jelletoft            Dyssegård Grundejerforening
Henrik Egede Glahn    Hellerup-Maglegård Grundejerforening
Britta Andersen           Hellerup-Maglegård Grundejerforening
Jørgen Hee                 Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening
Peter Plaskett             Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening
Risse Donsted            Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening
Susanne Thorkilsen    Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening

Fra Teknik & Miljø og PLAN deltog:
Teknisk direktør Lis Bjerremand
Park- og vejchef Niels Christian Koefoed
Planchef Michael Holst
Natur og Miljøchef Christian Madsen
Juridisk Chef Mette Mie Nielsen
Sekretariatschef Jimmy Svantemann (ref.)


Sikring mod indbrud v/politiet
Repræsentanter fra politiet deltog i mødet og gav et indblik i hvilke muligheder, den enkelte husejer har for at forebygge indbrud. Politiet er meget interesseret i at komme ud og besøge de enkelte grundejerforeninger og give en mere uddybende gennemgang af, hvad der kan gøres i de enkelte områder for at sikre sig mod indbrud.
Såfremt man er interesseret, kan man skrive til Jørn Bo Jensen på følgende mailadresse: jbj010@politi.dk eller kontaktes på tlf. 7258 6844.
Link til tilmelding til Operation SMS: https://www.hjaelppolitiet.dk/default.aspx

0. Godkendelse af referat fra mødet den 9. maj 2011 
Referat godkend

1. Støj og generende adfærd.
Vi oplever et stigende tiltag af støjgener af forskellig art.
Byens liv giver naturligt nok støj. Herudover støjes der i forbindelse med håndværkeropgaver, og der er støj fra brug af redskaber i haverne (græsslåning, træfældning). Børns leg udendørs og musik med åbne vinduer er også kendte støjgivere.
På enkelte områder findes regler, men for det meste findes ikke regler. Der foreligger alene anvisninger og henstillinger.
I grove tilfælde er den eneste mulighed for en indgriben, at problemet/sagen anmeldes til politiet.
Der opleves efterhånden en del adfærd, som er støjende og generende for omgivelserne. Dette står i åben kontrast til andre tiltag om støjbekæmpelse.
Hvad kan vi gøre? Kan der laves regler?
Eller kan der i almenvældes interesse gives oplysninger om generende støj og måske ad den vej skabe en forståelse for en ændret adfærd med større hensyn til ens omgivelser.

Støj fra midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter er reguleret i Gentofte Kommunes forskrift, som er tilgængelig på kommunens hjemmeside og i kommuneservice. Forskriften fastsætter blandt andet, at støjende aktiviteter kun må forekomme i tidsrummet kl. 7-18 på hverdage og kl. 7-14 på lørdage.
Nabostøj fra f.eks. plæneklippere, legende børn og musik reguleres ikke via miljølovgivningen. Gentofte Kommune har udarbejdet folderen ”Nabostøj i hus og have”, som også er at finde på kommunens hjemmeside og i kommune service. Her opfordres til hensyntagen, når man udfører støjende aktiviteter.
På kommunens hjemmeside ligger en lang række informationer om regler og anvisninger for støj, og der informeres årligt i Gentofte Lige Nu – typisk i foråret – om reglerne for støj fra bygge- og anlægsaktiviteter. Der har også været artikler om nabostøj og om at vise hensyn i den forbindelse. Der planlægges tilsvarende artikler til foråret 2012.
Eksemplarer af folderen ”Nabostøj i hus og have” og af ”Forskrift for udførelse af erhvervsmæssig bygge- og anlægsaktiviteter” blev uddelt på mødet.

2. Affaldsindsamling 
Hvad er status på affaldssituationen og de nye tiltag

Mængden af affald i 2010
Den indsamlede affaldsmængde var i 2010 på knap 70.000 tons. Dvs ca. 1 tons pr. borger. Affaldsmængden i 2010 er dog stadig ca. 6 % mindre end i 2007, inden den økonomiske afmatning indtraf i samfundet. Affaldet kommer fra dagrenovation, storskrald, haveaffald, genbrugsbeholderne til glas, papir, samt affald afleveret på genbrugsstationen.
De kommunale indsamlingsordninger kører overordnet tilfredsstillende og med meget få driftsmæssige forstyrrelser.

Midlertidig genbrugsstation og etablering af ny genbrugsstation
Genbrugsstationen har den 3. okt. 2011 fået ny midlertidig adresse (Ved Stadion). Det skyldes Vejdirektoratets arbejde med den kommende forbindelsesrampe mellem Helsingørmotorvejen og Motorring 3. Pladsen på den midlertidige station er noget mindre, og der er nogle få affaldstyper, der må henvises til genbrugsstationerne i nabokommuner Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune eller Borgervængets Genbrugsstation på Østerbro.
Som en ekstra service er åbningstiden udvidet på genbrugsstationen med én time både morgen og eftermiddag på hverdagene (08.00 – 18.00) og én time om eftermiddagen i weekenden (10.00 – 18.00).
I foråret 2013 forventes det, at den nye moderne genbrugsstation kan tages i brug på den adresse, som Genbrugsstationen midlertidigt må flytte fra. Til gavn for brugerne og miljøet.

Drøftelser om et nyt affaldssystem
De eksisterende kontrakter med de vognmænd, der i dag afhenter dagrenovation, haveaffald og storskrald, udløber med udgangen af marts måned 2013. Derfor skal der pr. den 1. april 2013 indgås nye kontrakter om indsamlingen af affald fra
husholdningerne i Gentofte Kommune. I den forbindelse er det naturligt at drøfte hvilke udfordringer, der er med de nuværende indsamlingsordninger, hvordan genanvendelsen af affaldet kan øges, om serviceniveauet kan forbedres, mv. Nogle grundejerforeninger deltog i en workshop den 30. august 2011 om det nye affaldssystem sammen med andre interessenter. Input fra workshoppen er taget med videre i processen.
Park og Vej har udarbejdet et forslag for et nyt affaldssystem, der vil indføre nogle nye tiltag på affaldsområdet i Gentofte. Et af disse er en beholder ved husstanden til glas og papir, som vil forbedre serviceniveauet for de borgere, der sorterer papir og glas fra. Papir og glas har en husholdning typisk større mængder af. En beholder vil betyde, at husstanden f.eks. ikke skal have affaldet liggende derhjemme, før det køres på f.eks. genbrugsstationen. Tiltagene vil desuden give en større mængde affald til genanvendelse, hvilket har en positiv miljø- og klimaeffekt. Systemet skal indrettes så fleksibelt som muligt, så vores borgeres forskellige behov og ønsker kan opfyldes i størst muligt omfang. Det skal være nemt for alle, for det er et incitament til at kunne øge genanvendelsen.
Det er væsentligt at bemærke, at der ikke er truffet nogen endelige beslutninger endnu. Der er planlagt et borgermøde den 16. november i Rådhushallen netop for at sikre, at vi får så mange gode ideer som muligt med, inden det endelige system fastlægges.

3. Oversvømmelser – risikokort 
Både Københavns og Hørsholms kommuner har offentliggjort et såkaldt risikokort, hvor borgerne kan vurdere risiko for oversvømmelser i det område, de bor i, eller ønsker at bosætte sig. Vi ønsker, at Gentofte kommune kan gøre det samme.
Vi har noteret os, at Firmaet ORBICON holder information om vandafledning og måske også dette emne på rådhuset?? 

Gentofte Kommune arbejder på et sårbarhedskort vedr. risiko for oversvømmelser. Kortet er på nuværende tidspunkt ikke tilgængeligt, da der stadig arbejdes med udviklingen af kortet. Det er hensigten at kortet, når det er færdigt i løbet af november, skal være tilgængeligt for borgerne på internettet under www.gentofte.dk/regnvand.
D. 7. november vil der på rådhuset blive afholdt et borgermøde om ”hvad gør vi med regnvandet”, her informeres mere om, hvad Gentofte Kommune gør, og med ideer til praktiske og spændende løsninger til håndtering af regnvand i haven. Indbydelse hertil er sendt til alle grundejerforeningsformændene, og blev uddelt på mødet. Nordvand er p.t. sammen med Rambøll ved at få udarbejdet en model der for hele kommunen kan modellere, hvor der ved en given regnmængde vil ske oversvømmelse.
Modellen forventes færdig indenfor en måneds tid.
Dette vil siden kunne ligge til grund for udarbejdelse af egentlige risikokort for oversvømmelser.

4. Nye fortove 
Opfølgning fra sidste møde: Hvad er status for de nye fortove, hvor fliserne ikke har ”lagt sig” eller ligger til fare for gående. 
Er der en oversigt over, hvor der løbende laves nye fortove? 

Park og Vej udfører løbende partielle opretninger af fortovsbelægninger, hvor flise- og chausséstensbelægninger er ujævne med lodrette niveauforskelle, lunker og mangelfuld afvandingsmulighed. Endvidere har Park og Vej udført fortovsrenoveringer i fuldt omfang på veje, hvor kantstenslysningen mod kørebanen er meget ringe, og hvor fortovene er i generelt ringe stand med ujævne belægninger med lodrette niveauforskelle og lunker, der giver anledning til risiko for faldskader og vandansamlinger.

Park og Vej udfører årligt tilstandsvurderinger og -registreringer af fortovenes tilstand på 20 % af de samlede fortovsstrækninger i Gentofte Kommune. Herved ajourføres tilstandsregistrering af samtlige fortovsstrækninger hvert 5. år. Der udføres registreringer, hvor tilstanden af fortovene vurderes og udtrykkes ved skadespoint. Skadespointene er beregnet ud fra en lang række faktorer, der vægtes forskelligt. I de kommende år vil Park og Vej videreføre den tidligere førte strategi ved at udføre fortovsrenovering på vejsider, hvor modsatte fortove tidligere er renoveret i forbindelse med DONG Energy´s kabellægning.

I 2011 er der gennemført fortovsrenoveringer på følgende veje:
- Taffelbays Allé vest
- Viadukt Allé øst
- Charlottenlundvej øst
- Brødrevej nord
- Almindingen vest (syd for Dyssegårdsvej)
- Mindevej begge sider øst for Sønderengen
- Knud Rasmussens Vej vest

I alt 2.147 m.

Der forefindes p.t. ikke en samlet oversigt over de kommende års planlagte fortovsrenoveringsprojekter og den endelige udvælgelse af fortovsstrækninger til renovering i 2012 er endnu ikke afsluttet. Det kan blive aktuelt at udføre fortovsrenovering på vejstrækninger i Dyssegård og Hellerup lokalområder, i området,
der afgrænses af Kommunegrænsen mod syd, Vangedevej mod vest, Slangerupbanen og Dyssegårdsvej mod nord og Lyngbyvej mod øst.
I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat 5 mio. kr. til fortovsrenovering. Det forventes, at der for dette beløb kan udføres ca. 1.900 m fortove.

5. Parkeringsregler 
Opfølgning fra sidste møde: Hvad er status omkring de meget omdiskuterede parkeringsregler, parkeringsvagter og prioriteringer.
Vi gør specielt opmærksom på parkeringssituationen ved og omkring Dyrehavsbakken med den nye skiltning i sommerperioden. 

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 29. august 2011 besluttet, at parkeringskontrollen - med virkning fra 1. september - prioriteres i de to parkeringszoner (ved Bakken og ved Hellerup Station), ved Bellevue Strandpark, ved skolerne og i forhold til parkering på cykelsti. Det blev samtidig besluttet, at parkeringskontrollen kan prioriteres andre steder i kommunen, bl.a. af hensyn til trafiksikkerheden – efter konkret beslutning i Teknik- og Miljøudvalget i hvert enkelt tilfælde – og kun efter forudgående dialog med borgerne herom.

Parkeringszonerne omkring Bakken og Hellerup Station blev endeligt besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 28. februar 2011. Parkeringszonerne tager udgangspunkt i kommunens trafikpolitik og har til hensigt at sikre bedre parkeringsmulighed for lokale beboere og erhvervsdrivende i deres eget nærområde. Parkeringszonerne omkring Hellerup Station har tidsbegrænset parkering på 30 minutter, gældende hverdage kl. 7-10 og kl. 16-18. Parkeringszonen ved Bakken har tidsbegrænset parkering på 1 time på hverdage kl. 15-24, lørdage kl. 12-24 samt søndage kl. 12-23 - men kun i sommerhalvåret, hvor Bakken er åben. Der tilbydes gratis licensordning, gældende for et år ad gangen til beboere og erhvervsdrivende inden for zonerne, der fritager licenshavere fra zonens tidsrestriktioner.

Parkeringszonerne blev indført den 15. maj 2011, med zoneskiltningen ved start og ophør af zonen i overensstemmelse med gældende lov. Park og Vej har efterfølgende besluttet at forstærke udtrykket af skiltningen ved parkeringszonerne ved at supplere med skiltning i modsatte vejsider, så skiltningen danner en port til zonen.
Parkeringszoner og parkeringslicenser vil blive evalueret i foråret 2012, hvorefter eventuelle ansøgninger vil blive vurderet.

6. Trafikregulering under Nordhavnsbyggeriet 
Hvad er status omkring trafikregulering i forbindelse med Nordhavnsbyggeriet.
Vi må gå ud fra, at der vil blive endog overordentlig megen trafik med materialer ind og ud derfra i forbindelse med byggeriet samtidig med, at der vil være vejarbejde og evt. lukkede veje i perioder.

Gentofte Kommune er i tæt dialog med Københavns Kommune, både på vejområdet og informationsområdet, om de løbende udfordringer, der er og kommer i relation til byggeriet.
Overordnet tidsplan for projektet (2011 – 15)
  • Tunnelbyggeriet igangsættes den 1. november 2011 i området ved Svanemøllens Kaserne, Ryvangs Allé og Strandvejen.
  • Frem til juni 2012 forventes der kørsel af jordtransporter til Nordhavnen ad Gl. Vartovvej og Strandvejen. Fra juni 2012 planlægges jordtransporterne at foregå i København.
  • Krydset Tuborgvej/Strandvejen bliver ombygget fra november 2011 til februar 2012, så det får bedre kapacitet til afviklingen af den tunge trafik i forbindelse med arbejdet på Metrocityringen og Nordhavnsvej. Der vil være passage i krydset under ombygningen. Fra sommeren 2012 bliver Strandvejen genetableret med to spor i hver retning.
  • Gentofte Kommune projekterer på ændringer af krydset Tuborgvej/Niels Andersens Vej samt samordningen af signalanlæggene på Tuborgvej.
  • Nordhavnsvej åbner i slutningen af 2015.
Under anlægsarbejdet vil der være større forsinkelser på flere af trafikvejene i den sydlige del af Gentofte. Når Nordhavnsvej står færdig vil trafikmængden reduceres, grundet flytningen af trafik til motorvejen. Det vil betyde en aflastning af alle de veje i Gentofte Kommune, der på nuværende tidspunkt belastes af den gennemkørende trafik til og fra Nordhavnen.

7. Fjernvarme 
Hvad er status for udrulning af fjernvarme i Gentofte Kommune. 

Fjernvarmeudbygningens fase 1 kører efter den fastlagte tidsplan i området nord for Tuborg op mod Charlottenlund Fort. Hele fase 1 forventes at være udbygget i 2014. Den samlede tilslutning på de nye veje, der har fået fjernvarme, ligger over 65 %.
Det antages at tilslutningen vil stige, i takt med at der sker udskiftning af de resterende gas- og oliefyr i området.
Der er lavet en screening af mulighederne for at påbegynde fjernvarmeudbygningen i et område omkring Vangede Station. Pt. arbejdes der på at fastlægge hvilke veje, der kan
udbygges. Det forventes at ca. 1.600 husstande tilbydes fjernvarme i området.
Forslaget til udbygning skal efter planen forelægges kommunalbestyrelsen omkring nytår. Hvis der er økonomi i at udbygge området, kan udbygningen påbegyndes i efteråret 2012.
Kommunens varmeleverandør, Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR), er ved at planlægge forstærkning af fjernvarmenettet fra Avedøreværkerne, Amager og affaldsforbrændingsanlæggene, så det bliver muligt at levere mere fjernvarme til Gentofte og Gladsaxe. Forstærkningen består af nye pumpestationer og nye rørforbindelser til værkerne.
Hastigheden på udbygningen i Gentofte afhænger altså ikke kun af interessen fra borgerne, men også af fremdriften på forstærkningen af transmissionsnettet.

8. Eventuelt
Status på anvendelsen af ”stærekasser”.

Stærekasserne er ikke i brug, og der er intet nyt om den fremtidige anvendelse.


Næste møde er fastsat til den 8. maj 2012, kl. 16.30

Teknik og Miljø, Sekretariatet den 21. november 2011.
Jimmy Svantemann 
Sekretariatschef
Comments