Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Borgmestermøde 20130603

REFERAT AF MØDE MED REPRÆSENTANTER FRA GENTOFTE KOMMUNE OG GRUNDEJERFORENINGERNE I GENTOFTE KOMMUNE
DEN 3. JUNI 2013

Mødedeltagere:
Borgmester Hans Toft 
Viceborgmester Eyvind Vesselbo 
Formand for Teknik- og Miljøudvalget Lisbeth Winther 
Formand for Byplanudvalget Marianne Zangenberg

Helle Harremoës Formand for Fællesrådet for Grundejerforeninger i Gentofte Kommune
Susanne Thorkilsen Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening 
Carsten Meyer Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening 
Birgitte Saks Skovshoved-Klampenborg 
Jesper Holm Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening 
John Zangenberg Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening 
Birgit Lemvigh Gentofte Sogns Grundejerforening 
Morten Gjøl Gentofte Sogns Grundejerforening 
Georg Sandersen Dyssegård Grundejerforening 
Mogens Laursen Dyssegård Grundejerforening 
Carsten Frölich Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening 
Marianne Schrøder Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening 

Fra Teknik & Miljø deltog: 
Juridisk Chef Mette Mie Nielsen 
Park- og Vejchef Niels Christian Koefoed 
Planchef Michael Holst 

Godkendelse af referat fra mødet den 31. oktober 2012
Referatet blev godkendt.

Fra grundejerforeningerne:
På baggrund af grundejerforeningernes ønske om mere dialog, blev det aftalt, at møderne fremover disponeres således: 
- Godkendelse af referat fra sidste møde 
- Gennemgang af spørgsmål fra foreningerne 
- Diskussion af aktuelt emne, såfremt grundejerforeningerne eller kommunen har temaer, der ønskes drøftet.

1. Fældning af gamle, evt. fredede træer, aktuelt på Mærskgrundene
Grundejerforeningerne stillede spørgsmål om bl.a. beplantning på ”Mærskgrundene” på Mosehøjvej.

De omhandlede ejendomme på Mosehøjvej er omfattet af Lokalplan 105. I henhold til denne skal bevoksningen på skråningen nord for bebyggelserne på Mosehøjvej vedligeholdes efter forstmæssige principper. Lokalplanen gør noget særligt ud af den store, ubebyggede ejendom syd for Mosehøjvej, idet der ved nybyggeri skal tages særligt hensyn til den eksisterende træbevoksning, og bebyggelse må kun ske efter en af Kommunalbestyrelsen godkendt samlet plan for udstykning, placering af bebyggelse, bevoksning og hegn.

Der er således ingen enkeltstående træer, der udpeges som bevaringsværdige.

Vi har ikke modtaget byggeandragende på den store grund, men vi har talt med interesserede købere og orientering om plangrundlaget.

Borgmesteren opfordrede grundejerforeningerne til generelt at gøre kommunen opmærksom på træer, som man ønsker skal være bevaringsværdige.

2. Grundejernes retssikkerhed i byggesager.
Grundejerforeningerne stillede spørgsmål til en sag på Prins Valdemarsvej om opsætning af solceller, hvor der i 2008 blev givet dispensation fra en servitut til opsætningen – mens der i 2012 blev givet afslag med henvisning til den lokalplan, der var blevet vedtaget i mellemtiden.

Kommunens afslag med begrundelse i den vedtagne lokalplan blev af ansøger påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, der den 8. april 2013 afgjorde, at klager ikke skulle have medhold.

Nævnet udtaler:
Det fremgår af lokalplanen, at ejendommen ligger i et delområde (område med grå signatur i lokalplanens bilag 2), hvor tag skal belægges med røde, vingeformede tegl, og hvor det således ikke er umiddelbart tilladt at etablere anden tagbelægning. Det følger af § 8.3, at der kan etableres solceller m.v. i delområdet, såfremt Kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering giver tilladelse hertil.

Efter lokalplanen er det således ikke umiddelbart tilladt at opsætte solceller på klagers ejendom, og kommunen har hjemmel til at meddele afslag på det ansøgte i afgørelsen af 10. december 2013.

Vedrørende retssikkerhedsspørgsmålet, som klager også havde anført, udtaler Natur- og Miljøklagenævnet følgende:


Til klagers bemærkning om, at det er retssikkerhedsmæssigt stødende, at kommunen er nået til to forskellige afgørelser på baggrund af et i øvrigt uændret faktum, bemærker nævnet, at det retlige grundlag i mellemtiden er ændret. Kommunen er ikke i sin skønsmæssige vurdering af, hvorvidt der skal gives dispensation fra lokalplanens § 8.2, bundet af hvilket skøn, der blev udøvet, da kommunen som påtaleberettiget efter den servitut, der er tinglyst på ejendommen, godkendte etablering af solceller i 2008.

Til grundejernes ønske om en generel redegørelse for de kriterier, som kommunen anvender ved afgørelser i ansøgninger om dispensationer fra lokalplaner og områdeservitutter, blev det oplyst, at kommunen tager konkret stilling til hver enkelt ansøgning. Alle dispensationssager skal forelægges Byplanudvalget. Er der tale om ejendomme, der er omfattet af lokalplan, har kommunen kun mulighed for at meddele dispensation fra planens bestemmelser, hvis det, der dispenseres til, ikke strider mod planens principper. Strider det ansøgte mod planens principper, kan der ikke dispenseres. Hvis kommunen ønsker at fremme det ansøgte, forudsætter dette udarbejdelse af ny lokalplan (evt. i form af et tillæg til den gældende lokalplan).

Kommunen tager i sager om dispensation udgangspunkt i kommuneplanens hovedstruktur og rammer for lokalplanlægningen, lokalplan-/servitutbestemmelser og praksis i sager af samme karakter, således at borgerens retssikkerhed iagttages samtidig med, at Kommunalbestyrelsen arbejder for kommuneplanens virkeliggørelse.

3. Sagsbehandlingstider på henvendelser fra borgere til Park & Vej
Grundejerforeningerne stillede spørgsmål om sagsbehandlingstider i en konkret sag.

Park- og Vejchef Niels Christian Koefoed oplyste følgende:

Park og Vej har den 14. december 2012 modtaget en mail fra en borger på Solbakkevej, som ønsker oplysninger om, hvorfor Gentofte Kommune ikke snerydder på Solbakkevej.

Park og Vej har den 18. december 2012 svaret, at Solbakkevej er kategoriseret som en sidevej, og at snerydning på kommunens mindre trafikerede veje ikke udføres, før snerydning og saltning er gjort færdigt på de større trafikerede veje.

Park og Vej har den 16. marts 2013 modtaget en mail fra Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening med anmodning om en omklassificering af Solbakkevej. Denne mail blev ikke umiddelbart besvaret.

Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening genfremsendte den 8. april 2013 mailen fra 16. marts. Denne mail blev besvaret den 10. april efter 2 dage. Mailen var således besvaret den 12. maj, hvor grundejerforeningens forslag til dagsorden blev fremsendt.

Det er således korrekt, at svarfristen for mailen den 16. marts blev overskredet, men at øvrige mails er besvaret inden for 2-4 dage. Park og Vej skal beklage, at mailen 16. marts ikke blev besvaret inden for 10 dages fristen.

Park og Vej modtager årligt ca. 30.000 – 40.000 henvendelser, og langt størsteparten af disse henvendelser besvares inden for fristen.

4. Fjernvarme
Grundejerforeningernes forespørgsel om fjernvarme udgår, da der inden mødet var sket skriftlig besvarelse fra Lisbeth Winther.

Fra kommunen:
Tang og sand.

Park- og Vejchef Niels Christian Koefoed oplyste, at der generelt er store tangsamlinger langs Øresund i år, og tangen forsvinder ved højvande og ændrede vindforhold. Nordhavnsprojektet kan kun forventes at give mindre miljømæssige påvirkninger på Gentofte Kommunes kyst. Tangforholdene ved Hellerup Havn bliver fotoregistreret hver uge med henblik på en løbende vurdering af situationen.

Gentofte Kommune har ikke hidtil fjernet tang fra kommunens strande i større omfang, da tangen forsvinder ved højvande og ændrede vindforhold. Det er endvidere meget dyrt at bortskaffe tangen, da miljølovgivningen kræver, at tangen skal behandles som miljøfarligt affald.

Kommunen har modtaget flere henvendelser om tang og sand langs kysterne i Gentofte og har afholdt et møde med medlemmer fra Teknik- og Miljøudvalget, repræsentant fra Dansk Hydraulisk Institut og inviterede borgere, der har henvendt sig om tang langs kysten. På mødet blev der givet en uddybende forklaring på de ovenfor nævnte konklusioner, ligesom fremadrettede tiltag/undersøgelser blev drøftet.

På Teknik- og Miljøudvalgets maj-møde blev drøftet tang og sand langs kysterne, og på udvalgets møde tirsdag den 4. juni skal det nærmere drøftes, hvad der videre skal arbejdes med, herunder undersøgelse af andre kommuners praksis med fjernelse af tang, alternative muligheder til behandling af tang som miljøfarligt affald, hvilke ressourcer kan evt. bringes i spil m.v.
Planchef Michael Holst oplyste om status for forskønnelse af bydelscentre og kommuneplan, og borgmesteren gjorde opmærksom på Energy Day den 16. juni.

Eventuelt
Flere grundejerforeninger ønsker yderligere information om lokal afledning af regnvand. Grundejerforeningerne overvejer nærmere og meddeler tilbage på næste møde - eller forinden til juridisk chef Mette Mie Nielsen - hvorvidt der ønskes gentagelse af de afholdte informationsmøder, eller om der er behov for andre oplysninger, og hvordan en sådan yderligere information mest hensigtsmæssigt formidles til grundejerforeningerne.


Næste møde er fastsat til den 24. oktober 2013 kl. 16.30.


Mette Mie Nielsen
Juridisk chef
Comments