Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Dialogmøde 2005.11.07

Møde den 7. november 2005


Deltagere:    Birgit Lemvigh, Gentofte Sogns Grundejerforening

                      Thor Callesen, Gentofte Sogns Grundejerforening

                      Per Rosenfeldt, Gentofte Kommune

                      Lene Hoffmann, Gentofte Kommune (ref.)


Gentofte Sø.

Langs Brobækken trænger der til oprensning for grene m.v. Per sørger for igangsættelse af dette.

Der mangler bænke om søen. Parksektionen ønsker snarest at supplere / udskifte plankebænkene med nye.

Stier renoveres løbende. I år på vestsiden

Bådebro skrubbes ren løbende, men det kan ikke undgås at der er fugleklatter m.v. på træværket.

Store sten på søbunden ved bådene skal fjernes. Evt. ved hjælp af et slæbenet.


I 2005 slås siv i den nordøstlige ende af søen.


Holmenes udbredelse begrænses ved sivslåning i 2006

 

Udtynding i ny beplantning i sydenden ved Fuglegårdsbroen igangsættes i 2006.

 

Pontonbroen renses og de udspændte wirer strammes løbende, for at trække broen på plads. Der opsættes skilte om, at broen er glat i vådt føre.

 

Parksektionen ansøger Københavns Amt om tilladelse til at høste vandplanter omkring bådebroen i 2006.

Poppelbevoksningen langs Lyngbyvej ønskes skåret ned. Udføres, når der er økonomisk mulighed for dette.

Legepladsen syd for søen ønskes suppleret med nye legeredskaber.

Vandhuller på engen vest for søen ønskes oprenset i 2006.

Der er graffiti på toiletbygningen. Der gives besked til Spildevandssektionen herom.Svanebænken trænger til at blive malet. Der gives besked til Vejsektionen herom.

Fiskebakken

Regnvandsbrønde trænger til oprensning. Dette sker løbende, men der gives besked til Spildevandssektionen herom.

Baunegårdsvej

 

 


Eggersvej

 

Ønske om at få udskiftet egetræerne p.g.a. skyggegener. Parksektionen beskærer og opstammer løbende træerne, for at reducere skyggegenerne. Træerne er sunde og karakterfulde, og Parksektionen ønsker derfor ikke at fjerne træerne. I forbindelse med en kommende strategi for grønne veje i Gentofte Kommune tages der stilling til bl.a. træerne på Eggertsvej.

 

 

Lyngbyvej

 

Der ønskes plantet nye klatreplanter m.v. ved de nye spuns. Lyngbyvejen hører under Vejdirektoratet, som kontaktes herom.

 

Kildeskovshallen

 

Der suppleres med nye bænke ved indgangsområdet.

 

I skovområdet er der brændenælder nogle af de steder, hvor der har stået store træer. Dette er en naturlig udvikling og en del af floraen i skoven, og fjernes derfor ikke. Brændenælder langs stierne fjernes dog.

 

Kildeskovsvej

 

Ukrudt langs hegn mod jernbanen ved Kildeskovsvej ønskes fjernet. Parksektionen undersøger sagen.


Kildeskovsvej-Sponnechsvej-Kildeskovsvej

 

Græsset klippes ikke regelmæssigt, og ser forsømt ud. Parksektionen undersøger sagen.

Vangede Fort

 

I 2006 ryddes kratbevoksning på fortanlægget, så dette bliver lyst og tydeligt træder frem.

 

Nymosen

I 2005 blev der udsat gedder i mosen, for at forbedre vandkvaliteten.

 

I 2005 blev der opsat løbemarkeringer for hver 100 m langs stien.

 

Pilebeplantning omkring GVI’s baner beskæres løbende.

 

Store, døde træer fjernes fra den centrale sø. I de naturprægede områder fjernes døde træer m.v. kun, hvis de er til fare for forbipasserende. Naturpræget har haft stor positiv indvirkning på bl.a. fuglelivet.

 

To store popler på græsarealet ved Mosegårdsvej fældes.

 

Græsarealet ved Vangedevej vil blive benyttet som materiale plads i forbindelse med Nesa’a gravearbejder. Der retableres efterfølgende.

 

Holmehaven

I forlængelse af etablering af skateboardbanen er der monteret bomme over stien fra Tværbommen, fordi stien blev brugt som skate-rampe til gene for naboerne.

 

Der vil i indeværende vintersæson ske en udtynding i randbevoksningen

 

Gentofte Park

Beboere i en etageejendom øst for parken føler sig generet af et egetræ i parken. Vedbendbeplantningen om træet reduceres kraftigt, men træet fældes ikke.

 

H.A. Clausensvej

Nogle grundejere ønsker at platantræerne fældes p.g.a. skyggegener. Parksektionen opstammer løbende træer og beskærer udragende grene. Træerne er sunde og karakterfulde, og Parksektionen ønsker derfor ikke at fjerne træerne. I forbindelse med en kommende strategi for grønne veje i Gentofte Kommune tages der stilling til bl.a. træerne på H.A. Clausensvej.

 

Vangedevej

Plantning af lindetræer i den brede midterrabat fortsætter i 2006

 

Infrastrukturprojekt og Nesa-arbejder

Parksektionen informerede kort over, hvor der forventes større vejarbejder i 2006. I den sydlige halvdel af Vangedeområdet har Nesa planlagt at kabellægge luftledningerne og ved samme lejlighed udskifte gadelamperne.Comments