Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Dialogmøde 2006.11.27

Referat fra dialogmøde 2006 – Gentofte Sogns Grundejerforening

 

Deltagere:

Birgit Lemvigh

Thor Callesen                

Rikke Nikolajsen

Birger Mikkelsen

Per Rosenfeldt              

Lene Hoffmann (referent)

Gentofte Sogns Grundejerforening

Gentofte Sogns Grundejerforening

Gentofte Kommune (Veje)

Gentofte Kommune (Veje)

Gentofte Kommune (Grønne områder)

Gentofte Kommune (Grønne områder)


Dato:


27. november 2006

Mødets formål:

 

At have en god dialog mellem grundejerforeningen og Gentofte Kommune om igangværende og planlagte arbejder m.v., samt drøfte eventuelt kommende projekter

 

Nye ordensreglementer i de grønne områder

Der er opsat nye ordensreglementer i de grønne områder. Reglementet har fået nyt design, teksten er mere enkel, og den suppleres med piktogrammer.

 

I reglementet for de grønne områder står der, at cykling ikke er tilladt på stierne. Hvis der er særlig skiltning, kan cykling være tilladt på udvalgte stier. Stien øst om Gentofte Sø indgår i den regionale cykel-gangsti, og er markeret med amtets skilte. Det undersøges, om der skal suppleres med en skiltning, som markerer at det alene er tilladt at cykle øst om søen.

 

Der er problemer med løsgående hunde i de grønne områder.

Gentofte Sø

Pontonbroen:

Pontonbroen er stadig skæv. Parksektionen forsøger en sidste gang at trække broen på plads med stålwirer i indeværende vinter. Hvis ikke dette hjælper tilfredsstillende, vil Parksektionen til investeringsoversigten udarbejde forslag til en anlægsbevilling til en ny pontonbro.

 

Oprensning m.v.:

Grundejerforeningen ønsker, at der foretages oprensning af søen samt reducering i bestanden af vandplanter. I forbindelse med kommunereformen overgår administrationen af Naturbeskyttelsesloven til Skov- og Naturstyrelsen, når det gælder Natura 2000-områder. Gentofte Sø og Brobæk Mose er et Natura 2000-område, og det indebærer, at tilladelser og dispensationer til at udføre omlægning af området, skal indhentes hos Frederiksborg Statsskovdistrikt. Dér arbejder man p.t. på en ny plan for området. Når denne plan er færdig, får Gentofte Kommune den til udtalelse. Ansøgning om alle tiltag til omlægning m.v. må afvente planen.

 

Rørvegetation: 

Grundejerforeningen ønsker at der foretages yderligere reduktion i rørvegetationen i søens nordøstlige ende. Parksektionen har foretaget udtynding i løbet af 2006 langs søens østside. Udtyndingen vil jf. plejeplanen ske løbende således, at der hele tiden vil være vekslende områder med rørskov. Langs kanalen vest om holmene i søens vestside forsøger Parksektionen hele tiden at holde rørvegetationen nede, for at muliggøre sejlads i kanalen. Det har imidlertid ikke været muligt at få tilladelse til også at fjerne rørskovens rodnet f.eks. med en grab, hvorfor rørene meget hurtigt vokser frem igen.

 

Træer:

Nogle af træerne langs kanalen hænger så meget ud i vandet, at det er vanskeligt at sejle forbi i kanalen. Parksektionen forsøger at fjerne de grene, der hænger mest ud, men det er et større anlægsarbejde at fjerne træerne helt. Når planen fra Skov- og Naturstyrelsen foreligger, kan der tages stilling til en ansøgning en kraftigere udtynding i træbestanden. Parksektionen ønsker, at kanalen skal være sejlbar, og at udhængende grene ikke må genere sejladsen. Samtidig vil man gerne bevare naturpræget med træer langs kanalen.

 

Stierne:

Grundejerforeningen ønsker, at grusstien langs søens østside rettes op, fordi den er meget hullet. Parksektionen renoverer hvert år delstrækninger af stierne omkring Gentofte Sø. I det kommende år, vil Parksektionen udbedre hullerne ved udlægning af grus på stien øst for søen.

 

Inventar:

Grundejerforeningen ønsker, at der opsættes flere bænke og skraldespande i området. Parksektionen vil i indeværende år opsætte yderligere 5 bænke i området.

 

 

Skilt:

Grundejerforeningen ønsker, at oplysningsskiltet ved søens nordende flyttes af hensyn til orienteringen af kortet.

 

Bådebro:

Grundejerforeningen ønsker mere renholdelse af træværket samt opsamling af stenene i vandet. Parksektionen har højtryksspulet træværket, men træværket kan ikke tåle hyppig højtryksrensning. I stedet renses broen med en børste. Det er ikke muligt at foretage hyppigere rensninger. Når vandfuglene fordres, er konsekvensen at der meget hurtigt dannes alger og ’snask’ på træværket. Parksektionen har iværksat fjernelse af sten, som kan genere bådene i 5-8 m afstand fra bredden. Der vil altid være sten, som kastes eller som ruller ud i søen. Parksektionen er opmærksom på problemet og vil hvert år fjerne sten med en lastbil-grab. Det kan dog ikke undgås, at der ligger sten i det område, som bådene ligger på. 

 

Bådudlejning:

Udlejning af bådene har ikke været optimal i 2006. Nogle af bådene har været vandfyldte.

 

Legepladsen:

Grundejerforeningen er meget tilfredse med den nye legeplads. Dog ønskes lågerne repareret. Parksektionen er ved at indhente tilbud på reparation af lågerne.

 

Fuglekasser:

En privat borger ønsker at opsætte fuglekasser i nogle af træerne. Der er givet tilladelse til dette. 

Nymosen

Grundejerforeningen ønsker, at der foretages en oprensning af vandområderne. Ansøgning om bevilling til oprensning skal ske på baggrund af en vurdering af alle vandområderne i Gentofte Kommune. Denne vurdering vil ske i løbet af 2007.

 

Grundejerforeningen ønsker opsætning af flere bænke. Parksektionen er opmærksom på, at der mangler bænke i mange af de grønne områder. Der suppleres med flere bænke i de grønne områder i takt med, at der bliver mulighed for dette.

 

Det er planlagt, at der på legepladsen opsættes supplerende legeredskaber i 2007. 

Holmehaven

I forbindelse med etablering af skateboardbanen blev der etableret et parkråd med deltagelse af Gentofte Kommune, Repræsentanter for naboerne og brugerne af området.

 

Gentofte Kommune får undertiden henvendelser fra naboer, der ønske at dele af randbevoksningen fjernes. Som hovedregel ryddes ikke sund og frodig beplantning, der skal danne ramme om et grønt område. 

Vangede Fort

 Parksektionen har planer om at udtynde kraftigt i kratbevoksningen på fortet, så det militære anlæg kan opleves. Når der således bliver mere lys på skråningerne, vil disse kunne beklædes med græs. Bevoksningen op til de private haver ryddes ikke, fordi det ville give mulighed for direkte indkig i haverne. 

 Gammelmosen

Staten har igangsat en fredningsproces, som betyder, at der bliver offentlig adgang til området, der har været holdt lukket siden 1918. Området ejes af staten. 

 Kildeskoven

Grundejerforeningen ønsker, at der foretages en bedre renholdelse for blade på parkeringspladsen. Lederen af Kildeskovshallen kontaktes herom. 

 Fuglegårdsbroen

 Der er udlagt sten langs Lyngbyvejen, for at forhindre indkørsel under broen.

 

Der plantes på skråningen syd for Fuglegårdsvej på den østlige side af broen. Beplantningen sker i dialog med de tilstødende grundejere. 

 Grøn Strukturplan

 I forbindelse med Gentofteplanen skal der udarbejdes en grøn strukturplan. Arbejdet udføres af Plan på rådhuset. 

 Pleje af alléerne

 På januarmødet i Teknisk Udvalg drøftes plejen og udviklingen af alléerne i Gentofte Kommune.

  

 Infrastruktur

Dong Energy’s plan:

I grundejerforeningens område vil alle ledninger være kabellagt i 2009. Dong Energy har måttet revidere planen, fordi byggebranchen p.t. er meget hektisk.

 

Koordinering:

Gentofte Kommune koordinerer anlægsarbejderne for at minimere opgravningerne. Arbejder på ledninger ejet at fremmede ledningsejere (telefon m.fl.), vand- og spildevandsledninger koordineres med fortovsomlægninger og først når alle disse arbejder er udført lægges et nyt asfaltslidlag på vejene.

 

Fortove:

Det er ikke muligt for Gentofte Kommune at følge med i den takt, som Dong Energy kabellægger, så det er besluttet i første omgang at omlægge fortovet i den side, hvor Dong Energy har gravet. Modsatte fortov omlægges, så snart der er mulighed herfor.

 

2007:

Det er planlagt, at der i 2007 foretages kabellægning samt etableres ny gadebelysning i Vangedeområdet. Desuden udskiftes 6 signalanlæg i grundejerforeningens område. Ved skoler samt ved særlig trafikerede steder opsættes signalanlæg med nedtælling. De nye signalanlæg suppleres som noget nyt med en vibrator, som kan hjælpe synshandicappede. Vibratoren supplerer lydgivere der evt. kan dæmpes, da de kan være generende i tæt bebyggede områder.

 

Nyt slidlag:

Der er lagt nyt slidlag på Nellikevej og Ellegårdsvej. Desuden er der lagt slidlag på en del af cykelstierne langs Kildegårdsvej og Bernstorffsvej.

 

Tilsyn:

Gentofte Kommune skal føre tilsyn med alle anlægsarbejderne – såvel egne som f.eks. Dong Energy’s - på de kommunale veje. Der er derfor et stort pres på de tilsynsførende.

 

Planlagte arbejder:

Sammen med referatet sendes et kort over planlagte arbejder til grundejerforeningen.

 

Private aftaler:

Hvis private borgere ønsker at få udført supplerende belægningsarbejder på egen grund i tilknytning til arbejderne på vejarealet, er dette Gentofte Kommune uvedkommende. Grundejerne kan i disse tilfælde træffe aftale med entreprenøren direkte.

 Signalanlæg ved Brogårdsvej og Ved Stadion

 Rød hvilefunktion:

Grundejerforeningen oplever, at signalanlægget ved Brogårdsvej og Ved Stadion ikke fungerer tilfredsstillende. Tidligere var der en rød hvilefunktion, men det virker som om der er lavet om på dette. Efterfølgende har Vejsektionen oplyst, at man er opmærksom på, at signalanlægget ikke fungerer optimalt. Der er givet besked videre til entreprenøren, som har ansvaret for anlæggets vedligeholdelse. 

 Spildevandsledninger    

Spildevandsledningerne i vejarealet videofilmes af Gentofte Kommune i forbindelse med undersøgelse af ledningsnettets tilstand. Hvis private borgere ønsker at få undersøgt den del af spildevandsledningen, der ligger på privat matrikel, må grundejeren selv træffe aftale med en entreprenør herom. Den type videokamera, som optager de store spildevandsledninger kan ikke benyttes i de private stikledninger.

 

Spildevandsafdelingen giver gerne råd til private borgere, der henvender sig om egne spildevandsledninger. 

 Nye Kommuneveje

I grundejerforeningens område overtager Gentofte Kommune følgende veje fra Københavns Amt: Lyngby Omfartsvej, Lyngby Lokalgade og Tuborgvej, som derefter sidestilles med de øvrige kommuneveje, også hvad angår vedligeholdelse af fortovene. Dog er der indgået aftale om, at der sneryddes på fortovene indtil 1.4.2007. 

 Grundejerforpligtelser

 Ansvar for snerydning, renholdelse og ukrudtsbekæmpelse af fortovet påhviler grundejerne af de tilstødende ejendomme.

 

Hidtil har Gentofte Kommune som en service udført renholdelse og ukrudtsbekæmpelse på alle fortovene, fra 2007 ophører denne service. Dog har Gentofte Kommune valgt at renholde to gange årligt: I forlængelse af snerydningssæsonen samt i efteråret efter løvfald. Grundejerne orienteres via Gentofte Kommunes hjemmeside samt månedsavisen Gentofte Lige Nu.

 

Det er ifølge Miljøstyrelsen ikke lovligt at benytte kemisk ukrudtsbekæmpelse som f.eks. Round Up på arealer med belægninger af sand, grus, fliser, sten og lignende. 

 Rundkørsel ved Lagergårdsvej 

 Anlægsarbejdet har trukket ud, fordi det var nødvendigt at ændre på anlæggets udformning p.g.a. en fejl fra rådgiverens side. Der kan af anlægstekniske grunde ikke lægges asfaltslidlag i vinterperioden, hvorfor asfaltarbejde og afstribning af kørebanen først kan afsluttes til foråret.

 Trafik- og Miljøpuljen

Puljen benyttes til forskellige tiltag til forbedring af trafiksikkerheden i Gentofte Kommune. Det er besluttet at etablere supplerende bump ved Bakkegårdsskolen, fordi det ny halbyggeri har bevirket øget trafik i området.

Comments