Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Dialogmøde 2007.11.26

Mødedato:      26. november 2007

 

Deltagere:     

Birgit Lemvigh                      Gentofte Sogns Grundejerforening

Thor Callesen                       Gentofte Sogns Grundejerforening

Lian Relster                         Gentofte Kommune, veje

Birger Mikkelsen                  Gentofte Kommune, veje

Per Rosenfeldt                     Gentofte Kommune, grønne områder

Lene Hoffmann                     Gentofte Kommune, grønne områder

 

Emner til drøftelse:

Gentofte Sø

 

Teknik & Miljø har udarbejdet bemærkninger til basisanalysen til Natur- og Vanden fra Miljøcentret i Roskilde. Bemærkningerne omfatter bl.a. ønske om rydning af rørskoven langs søkanten, på holmene samt reduktion i mængden af vandplanter. Grundejerforeningen overvejer også at sende kommentarer til Miljøcentret i Roskilde.

 

Pontonbroen har vredet sig skæv, og det er nødvendigt at finde en løsning på enten en udbedring af skævvridningen eller at foretage en udskiftning af hele pontonbroen. En anlægsingeniør i Teknik & Miljø har fået til opgave at løse denne sag.

 

På grund af den usædvanlig høje nedbørsmængde har det ikke været muligt for Parksektionen at høste engen ved Brobæk Mose. Arbejdet er derfor udført af Hede Danmark, som har maskinel til denne type arbejdsopgaver.

 

Parksektionen vil i den kommende vinter udarbejde et projekt, om frilæggelse af den del af Brobækken, som er vokset til i pilebuske m.v. Derefter skal der søges om tilladelse til udførelsen.

 

Grundejerforeningen ønsker, at mængden af vandplanter reduceres, for at forbedre mulighederne for sejlads på søen. Dette ønske er omtalt i bemærkningerne til Natur- og Vandplanen.

 

Rørvegetationen blev sidste vinter afhøstet langs søkanten, men er nu vokset op igen. Parksektionen høster rørskoven langs søens østside, og der ansøges om tilladelse til at grabbe rørskovens rodnet op.

 

Store træer, som vælter ud i søen fjernes ikke, hvis de fremtræder smukt. Dog reduceres kronen af det træ, som sidst er væltet ud i søen. Arbejdet udføres i vinteren 2007-2008.

 

Grundejerforeningen ønsker, at der foretages en uddybning af søbunden vest for holmene for at forbedre mulighederne for sejlads. Parksektionen har samme ønske, som søges indarbejdet i handlingsplanen under Natur- og Vandplanen.

 

Bådebroen er fedtet til af alger og fugleklatter. Det aftaltes, at Parksektionen vasker broen 3 gange i løbet af sommeren. Det må kun vaskes med vand uden rengøringsmidler.

 

Stenene ved bådebroen fjernes, hvis de er til gene for bådenes bådepladser. På hver side af broen vil der være sten indenfor en skrå linje ind til søbredden.

 

Stierne renoveres løbende, idet der udlægges toplag på meget fugtige områder. Grundejerforeningen ønsker, at stien syd for pontonbroen renoveres, så den fremtræder i 1.5 m bredde i direkte sammenhæng med den sti, der blev renoveret for 2 år siden. Parksektionen har p.t. ikke planlagt at udføre dette arbejde.

 

Det er ikke afklaret, om der fortsat er mulighed for bådudlejning. Både grundejerforeningen og Parksektionen er interesserede i det, så det aftaltes, at grundejerforeningen kontakter Parksektionen i marts 2008 om muligheden for udlejning i 2008. Det aftaltes, at der alene kan lejes både i perioden fra 1. juni til 1. september.

 

Parksektionen undersøger muligheden for, at der ved skiltning gives mulighed for cykling langs begge sider af Gentofte Sø.

 

Grundejerforeningen ønske at betale for 2 nye bænke, hvis Parksektionen betaler for 3 nye bænke. Parksektionen bestiller snarest 5 nye bænke til opstilling i området omkring Gentofte Sø.

 

Københavns Kommune har fået tilladelse til at opsætte en niveaumåler ved søens udløb til Gentofte Rende. Måleren vil ikke umiddelbart være synlig.

Nymosen

 

Stierne renoveres løbende, idet der udlægges toplag på meget fugtige områder.

 

Der er opstillet supplerende legeredskaber på legepladsen.

Vangede Batteri

 

Rydning af bevoksningen blev igangsat sidste vinter og færdiggøres snarest. Der etableres ny beplantning langs de tilstødende haver, hvor der er fjernet afskærmende beplantning, der var udlevet.

Gammelmosen 

Fredningsprocessen afsluttet. Der er nu offentlig adgang til området ad en sti gennem området, som ejes af staten.

Kildeskoven

Parksektionen foretager oprydning i skov-bevoksningen.

Baunehøj

Der er meget opvækst af krat m.v. og området trænger til at blive ryddet jævnfør plejeplanen. Parksektionen vil foretage det i den kommende vinter.

Holmehaven

 

Beboere i den tilstødende boligejendom har været generet af knallertkørsel ad stierne. Det har været en dialog i det lokale parkråd om sagen, og er gjort forskellige foranstaltninger, for at mindske generne.

Oversigt over pleje af de grønne områder samt beplantning på vejarealer m.v.

 

Parksektionen udarbejder p.t. en oversigt over plejen i de grønne områder og på vejarealer for at vurdere den udførte pleje i forhold til det nuværende driftsbudget.

 

Grundejerforeningen er ikke tilfreds med den pleje, der udføres af Parksektionen. Der ønskes en hurtigere opfølgning / udførsel af de arbejdsopgaver, som er stillet i udsigt.

Infrastruktur

I 2008 vil der blive udskiftet signalanlæg i grundejerforeningens område.

Ukrudtsbrænding

 

Gentofte Kommune vil som en service foretage ukrudtsbrænding af fortovene, idet der er givet bevilling til 2008.

 

Grundejerforpligtigelsen ligger stadig hos den enkelte grundejer, og arbejdet er således et supplement til renholdelsen af fortovene.

Snerydning

Iht. forsikringsselskaberne skal der være ryddet for sne i perioden

 fra kl. 7 til kl. 22 - dvs. om morgenen og om nødvendigt gentage

dette igen efter endt arbejdsdag. Dette er en fortolkning af loven,

der foreskriver, at grundejerne hurtigst muligt skal rydde sne efter snefald.

 

Grundejerne kan overdrage snerydningen til andre, og skal i den situation udfylde en fejeerklæring, som kan hentes på www.gentofte.dk. Fejeerklæringen skal afleveres til Vejsektionen. Det formelle ansvar for snerydningen påhviler dog stadig grundejeren. Det er hermed grundejeren der hæfter for eventuelle faldskader, hvis fortovet ikke er ryddet.

Regulativ om ”Vintervedligeholdelse og renholdelse eftersendes.

 

Vejsektionen opfordrer til, at der ikke parkeres tæt på vejhjørnerne, fordi det vanskeliggør fejebilernes passage. Konsekvensen er så, at der ikke bliver ryddet for sne.

Klipning af hæk og anden beplantning

Når der plantes en ny hæk mod et vejareal, skal hækplanterne plantes 30 cm inde på egen matrikel, så det undgås, at hækken kommer til at rage ud over vejarealet. Herved undgås konflikter ifm passage, fortovsrenovering, renholdelse o. lign. Pjece om ”Beskæring af træer og buske langs veje og stier” blev udleveret.

 

Vejsektionen bruger mange ressourcer på henvendelser til borgere om denne type sager. Vejsektionen ser hellere disse midler benyttet til at renovere vejene for. SKGF vil orientere sine medlemmer, og opfordre til at de gældende

love overholdes (bestemmelserne fremgår af vejloven).

 

Generelle bestemmelser for beskæring eftersendes. 

Grundejernes forpligtelser på gangstier

Grundejere, der støder op til en gangsti, har samme grundejerforpligtigelser dér som på fortovet. Det indebærer snerydning, renholdelse samt ukrudtsbekæmpelse på stien.

Overkørsler

Vejsektionen orienterede om reglerne for etablering af overkørsler til privat grund.

 

Grundejeren skal søge Vejsektionen om tilladelse til ændring samt etablering af en overkørsel, så det sikres at overkørslen udføres korrekt, og at den nye placering ikke er til gene for trafiksikkerheden m.v. hvis overkørslen ikke er godkendt af vejsektionen, vil grundejeren hæfte for eventuelle faldskader.

 

Det kræver en tilladelse at etablere adgang for såvel gående som kørende til offentlig vej.

 

Regulativ for udførelse af overkørsler over fortove eftersendes.

Bump

Alle bump skal omlægges efter de nye vejregler for typegodkendt bump. Det betyder, at nogle bump vil bliver blødere at køre hen over og andre højere. Omlægningerne udføres, når vejene bliver renoveret.

 

Der er netop blevet etableret bump på Fæstevej ved brugerbetaling jævnfør reglerne for dette. 

Fejeplads


På den gamle fejeplads bag genbrugsstationen på Vinagervej etableres en ny plads til omlæsning af containere. Desuden etableres en lille parkeringsplads på Vinagervej. 

Rundkørsel ved Lagergårdsvej

Rundkørslen har været omlagt, men har nu sin endelige form. I forbindelse med anlægsarbejdet på Motorringvej 3 er det nødvendigt at give passagemulighed for særlig store blokvogne, som er nødt til at køre hen over en del af græsrabatten. Dette retableres først, når anlægsarbejdet er afsluttet. 

Skilt på Bakkedal og Barsehøj

Der vil snarest blive opsat vejnavneskilte. Der er meget lang leveringstid på disse skilte, men skiltene er netop blevet leveret til Vejsektionen.

 

Der er i øjeblikket 12 ugers leveringstid på vejnavneskiltene, fordi skiltefirmaet også leverer skilte til Dong. 

Dialogmøde i 2008

Det aftaltes, at næste dialogmøde i 2008 afholdes kl. 7.30.

Tilfredshedsundersøgelsen. Forslag til forbedring af dialogen.

Grundejerforeningen er tilfreds med dialogmøderne både indhold og form, men er ikke tilfredse med den konkrete opfølgning / udførsel af det aftalte.

Comments