Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Dialogmøde 2008.12.18

Mødedato:                                   18. december 2008 kl. 7.30 i mødelokale AB

 

Deltagere fra grundejerforeningen:   Birgit Lemvigh, Jørgen Thørning                             

 

Deltagere fra Gentofte Kommune: Flemming K. Larsen, Per Kristensen, Lian Relster og Birger Mikkelsen

 

Emner til drøftelse:

Gentofte Sø

 

Overtagelse af Gentofte Sø

Gentofte Kommune er positive overfor overtagelse af søen. Pt. pågår der forhandlinger med Kbh. Kommune om overtagelse af søen. (Kbh. ønskede tidligere betaling på 500.000 kr., nu dog bortfaldet. P.t. forhandlse om evt. afledningsafgift for søvand til Københavns Kloaknet).

Oprindeligt har Kbh. overtaget søen for 1 kr. Driftsudgifterne er primært blevet afholdt af GK.

 

Grundejerforeningen foreslog at der kunne kræves ejendomsskat fra arealet, så de ville gå med til en overdragelse på lige fod med den oprindelige.

 

Natur- og Vandplanen

Natur og vandplanen (Natur 2000) er blevet udsat pga. forsinkelser hos Regionen.

 

Opgravning af rør og siv.

Park har fået en engangsdispensation indtil Natur 2000 er færdig. Opgravningen kræver tilladelse fra Miljømyndigheden. Der er fem steder hvor der forsat skal være rør og siv, her sker der kun en udtynding, dette for at sikre dyrelivet. Det er et naturområde så der skal derfor være balance og variation i beplantningen. Miljømyndigheden har udstukket rammerne for dette.

 

Grundejerforeningen har bemærket, at der er kommet en del dunhammer i den nordlige del, det har der ikke været før, de ser gerne disse fjernet inden de får overtaget.

 

Park holder nøje øje med, at dunhammere og tagrør ikke får overtaget.

 

Grundejerforeningen har konstateret at der er blevet meget lavvandet i kanalen. Park oplyste at det er et stort og dyrt arbejde, men de vil sikre at passagen ikke slammer til. Park er opmærksomme på de problemer der er og holmene som ønskes bevaret. Miljømyndigheden afventer Natur 2000.

 

Høstning af eng

Gennemført i år af eksternt firma, der er dog problemer med at maskinerne er lidt for tunge og derfor laver spor. Det har været en udfordring idet det har været meget vådt i år og dermed meget blødt. Der skal høstes i sommerferien og i år var der kun 3 fra høstlauget.

Det foreslås at der evt. laves et samarbejdeprojekt omkring høstningen og der kan tages kontakt til Axel Frederik Møller fra høslætlauget axelfrederik@gmail.com.

 

Der er en udvikling i gang med udvikling af maskiner som er bedre anvendelige til denne type opgaver.

 

Høstning langs Brobækken

Der blev renset op i foråret, på dele af bækken, hvor gennemløbet var næsten helt lukket. På stykket fra søen til Vidar Skolen er der ikke udført opgravning, men gennemløbet sikres.

 

Bænke

Der er sat 5 nye bænke op.

Grundejerforeningen vil gerne have flere, blandt andet ved legepladsen. Her sker der overvejelser om hvad der fremadrettet skal ske med området og støttemuren.

 

Der er nogle af bænkene der trænger til udskiftning, det vil blive vurderet om de enkelte bænke forsat skal stå på sammen placering når de nedtages eller de skal være på en ny plads. Nogle steder kan man ikke mere se søen fra bænkene pga. siv m.m.

 

Ny pontonbro i 2009

Der er givet anlægsbevilling til en ny bro. Den gamle er råden nedenunder og står ikke til at redde. Det forventes at koste ca. 1.5 mill. Arbejdet planlægges udført så tidligt som muligt. Pga. omfanget skal arbejdet formentlig i licitation. Arbejdet forventes således udført i sensommeren.

 

Bådudlejning

Gentofte Kommune overvejer om det forsat kan betale sig. Bådene bliver hurtigt svinet til, i perioden er Park nede og vaske deres 3 både ca. 1 gang om måneden.

 

Redningsstativer

Der kommer nye redningsstativer, disse vil være hvide. De gamle var ødelagt af hærværk og ælde og er nedtaget.

 

Stien omkring søen

På østsiden står der meget vand og der er behov for at den omlægges, men det er der pt. ikke budget til. De værste huller er blevet fyldt op i år. Park vil sørge for at der komme nogen ned og besigtiger stien ved næste nedbør. De var også dernede for 2 måneder siden.

 

Cykling om søen

Grundejerforeningen har bemærket at der i et referat for 2 år siden står at der må cykles i den østlige side - det er den vestlige side, men der har været tale om at man med fordel kunne flytte det til den østlige side. Det vurderes regionalt om det er en mulighed. Gentofte Kommune vil gerne have det til østsiden.

 

Støjvold

Grundejerforeningen vil gerne etablere en støjvold ”rund om søen” ud mod Lyngbyvejen. Det har tænkt på et hegn i pileflet med rockwoll indeni. De vil søge om tilladelse og tilskud til dette hos kommunen og evt. Real Dania. Park vil bringe ønsket videre. Vej gjorde opmærksom på at et sådan hegn skal placeres på ”parkarealet” og ikke må sættes på vejarealet.

Gentofte Park

 

Rydning m.v. ved Gentoftehus samt langs stien fra Fiskebakken

Her har der været et vildtvoksende busket, dette er nu blevet ryddet og vil herefter ligge i en periode på 1-2 år imens der fjernes kvikgræs og andet ukrudt, inden der bliver plantet bunddække.

 

Retablering ved Klöckershave

Grundejerforeningen syntes at det var blevet pænt. Park oplyste at de sidste ting vil blive udført til foråret (f.eks. græs).

 

Kirsebærtræer m.fl.

Der er pludseligt kommet kirsebærtræer i plænen, Park ved ikke hvor de er kommet fra, men har indtil videre lade dem stå. Park administrerer og plejer de grønne områder i henhold til plejeplaner og andre retningslinier. Private grundejere m.fl. må ikke plante på de offentlig arealer.

Gentofte Torv

 

Lukning for vand i drikkekumme

Park overvejer at lukke for vandet i kummerne generelt, idet det er rent drikkevand der bare løber ud. Det koster ca. 30.000 kr. om året.

Grundejerforeningen var enige i beslutningen.

Dan Turèlls Plads

 

Projekt: Skulptur og omlægning af plads

Projektet står stille i øjeblikke, og afventer at handelsstadsforeningen får indsamlet de nødvendige midler til statuen.

Vand og spildevand skal grave i området, så pladsen vil ikke blive anlagt før de er færdige med at renovere deres ledninger.

 

Grundejerforeningen foreslår at handelsstadsforeningen ansøger Real Denia om penge til skulpturen hvis de ikke allerede har gjort det.

Vangede Bygade

 

Projekt: Forskønnelse af Vangede Bygade. Planlægning igangsættes på borgmesterens foranledning. Der tages udgangspunkt i de ønsker / indsigelser, som borgerne havde til bydelsforskønnelsen i Vangede by. Der planlægges afholdt en borgerhøring.

 

Det vil blive udført et skitseprojekt i det nye år som vil komme i høring. Skitseprojektet tager udgangspunkt i den tidligere borgerhøring og vil være ”sammenhængende” med Dan Turèlls Plads.

Vangedevej

Projekt: Der planlægges omlægninger på Vangedevej for at forbedre trafiksikkerheden især omkring skolerne. Sagen behandles på TU i januar 2009.

Lyngby Lokalgade

Opmærksomhed på trekantede ’restarealer’.

Park er opmærksomme på de små trekanter og vil sørge for at de bliver plejet. Nogle af restarealerne sælges, såfremt naboerne til disse er interesseret, dog vil der være arealer som ikke kan sælges f.eks. pga. vejbyggelinier eller hvor de fungere som oversigt i forhold til vejanlæggene eller hvor der skal være mulighed for udvidelse af vejen.

Vejplantninger

 

Anemonevej-Ledreborg Allé, Anemonevej-Bregnevej, Nellikevej, Sønderbakken-Vangedevej.

 

Der er sat træer og sået græs, om 1 – 2 år vil der blive plantet bunddække.

Vangede Filialbibliotek

 

Dialogbænke

Kultur og fritid initiativ ”i dialog med fremmede” er der opsat 3 dialogbænke indtil januar. Herefter vil de blive flyttet. Bænkene er dekoreret sjovt.

Grundejerforeningen foreslog at de kom ned til Gentofte Sø, da der alligevel mangler bænke.

Nymosen

 

Plantning og pleje

Det er et naturområde og der laves derfor variation i græslængderne. Park er klar over at området trænger til en grundlæggende renovering. Nymosen indgives følgende som et prioriteret område for anlægsinvesteringer til Teknisk Udvalg.

Vangede Batteri

 

Pleje samt plantning af kirsebær

Beliggende omkring Horsevej/Sognevej. Det var tidligere et meget mørkt område og man kunne ikke se at det var et batteri. Der er nu ryddet ud i beplantningen, så man kan se voldene og der er plantet kirsebær.

Kildeskoven

 

Omlægninger ved sideindgangen til boldhallerne.

Halindgangen er ved at blive renoveret og det vil påvirke anlægget i renoveringsperioden.

Holmehaven

 

Dialog med beboere i den tilstødende ejendom

Beboerne følger sig generet af børnene. Park har gjort tiltag med renholdelse af området.

Dæmringsvej

 

Vejrabat ved boldbaner, slid p.g.a. parkering i rabat

Vej oplyste, at når vejen skal renoveres er det en af de ting der vil gå med i overvejelserne om der skal lave nogle egentlige p-baner samtidig med at det grønne look skal bevares.

Vejplantninger

 

I år er der gjort meget for at holde ukrudtet borte. Der er kommet mere fokus på, at der skal afsættes midler til dette.

Grundejerforeningen har bemærket, at bedet ved Brogårdsvej/Søtoften (modsat Toyota) ofte bliver glemt. Dette vil Park se på.

Grøn Strukturplan

 

Der arbejdes p.t. på et samlet oplæg til en Grøn Strukturplan fra forvaltningerne i Gentofte Kommune. Senere kommer planen i offentlig høring og vil blive behandlet politisk.

Baunehøj

Grundejerforeningen gjorde opmærksom på, at her var der et hængeparti.

Ren By

 

Næste gang vil være i uge 17 samtidig med Danmarks naturfredningsforenings kampagne. 

 

2 gange årligt forløber Ren By-kampagnen. Vejsektionen sørger desuden for, at fortovene ukrudtsbrændes 7-8 gange i vækstsæsonen, men sideløbende hermed skal grundejerne selv vedligeholde fortovene.

 

Det vil være fint, hvis grundejerforeningen i medlemsbladet opfordrer grundejerne til, at henstillinger fra Gentofte Kommune blandt andet vedrørende fortovsvedligeholdelse besvares. Hvert år bruges meget tid og ressourcer på netop disse sager.

Signalanlæg

 

Lyngbyvej og Bernstorffsvej. Her vil der ikke blive etableret nedtællingsanlæg, da disse kun benyttes hvor der er mange fodgængere og hvor signalet ikke påtænkes eller er trafikstyret.

Dong Energy

 

Kabellægning

Kort over Dong Energys plan blev udleveret, her kan man se hvilke områder der forventes at udføres i hvilket år.

Renholdelse og snerydning

Det er umuligt for fejebiler og snerydningsmaskiner at feje/snerydde, hvis der parkeres tættere på vejhjørnerne end 10 meter. De store køretøjer kan simpelthen ikke komme til at dreje om hjørnerne. Grundejerforeningen opfordres til at skrive en notits om dette i medlemsbladet.

Giv os et vink

 

Hvis en grundejer konstaterer fejl og mangler på veje, stier eller fortove, er man meget velkommen til at kontakte Vejsektionen på park-vej@gentofte.dk eller på ’Giv os et vink’ på kommunens hjemmeside, www.gentofte.dk

’Når vinteren kommer..’

 

Vejsektionen har opdateret folderen ’Når vinteren kommer..’, som beskriver kommunens vintervedligeholdelse, samt ansvarsfordelingen mellem kommune og andre grundejere. Folderen blev uddelt på mødet.

Overkørsler og gående adgange

Der er registreret mange overkørsler i området, som er etableret eller udvidet ulovligt. Der henstilles derfor til, at grundejerforeningen oplyser foreningens medlemmer om, at der ikke må etableres, flyttes eller foretages ændringer uden tilladelse fra Vejmyndigheden. Dette gælder også for gående adgange. Regulativ blev udleveret.

Beskæring af træer og buske

Det er vigtigt at hække, træer og buske skæres ind til skel, da det ellers kan være svært for de svagtseende og andre at gå på fortovet. Især de steder hvor der samtidig parkeres med et hjulsæt på fortovet. Det skal være passage på fortovet så en tvillingebarnevogn eller en rullestol kan komme forbi. Samtidig er det nødvendigt for at renoverer fortovene og bagkanterne (arealet mellem skel og flise). Folder blev udleveret

Comments