Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Dialogmøde 2009.11.11

REFERAT

 Mødedato: 11. november 2009   

Deltagere fra Gentofte Sogns Grundejerforening:

Birgit Lemvigh, Thor Callesen og Jørgen Thørning

Deltagere fra Gentofte Kommune:              

Niels Christian Koefoed, Lian Relster, Per Kristensen og Lene Hoffmann (ref.)

 

Emner til drøftelse:

Gentofte Sø og Brobæk Mose

Overtagelse af søen: Sagen om Gentofte Kommunes overtagelse af søen fra Københavns Kommune er ikke afklaret. Der er endnu ikke enighed om de økonomiske forhold.

 

Natur- og Vandplan: Natur- og Vandplanen fra Miljøcentret i Roskilde er ikke sendt ud til kommunerne endnu. Når Natur- og Vandplanen foreligger, kan der udarbejdes en handlingsplan for Gentofte Sø samt et overordnet budget for denne.

 

Pleje af holmene: Grundejerforeningen ønsker, at trævegetationen på øerne fjernes, og at udbredelsen af tagrør m.v. standses. Park og Vej er enig i, at dette er relevante indgreb, men dette vil ikke kunne udføres inden for det nuværende driftsbudget for Gentofte Sø. Når Natur- og Vandplanen foreligger, vil dette projekt indgå i plejeplanen.

 

Træer langs østsiden af bredden: Park og Vej har sammen med et træplejerfirma gennemgået træerne for at sikre, at disse ikke udgør en sikkerhedsrisiko. I den forbindelse blev der aftalt beskæring, styning m.v. Jørgen Thørning foreslog, at der snart indplantes nogle nye piletræer langs søbredden, fordi der nogle steder er så få træer. Dette var der generel enighed om.

 

Pontonbroen er blevet renoveret. Grundejerforeningen roste det udførte arbejde.

 

Legeplads: På dialogmødet i 2008 oplyste Park og Vej, at der var planer om at opstille et nyt klatreredskab på legepladsen som erstatning for det, der blev fjernet i sommeren 2008. Arbejdet er dog ikke blevet udført, fordi en stor del af anlægsprojekterne i 2009 er blevet udsat i forbindelse med økonomiske prioriteringer.

 

Den 25. august 2009 var der møde med Thor Callesen, Flemming K. Larsen (tidl. Park og Vej) og Henning Uldal (Park og Vej). Konklusionerne fra dette møde blev ikke gennemgået på dialogmødet, men Thor Callesen oplyste, at hovedparten af grundejerforeningens ønsker til plejen er blevet opfyldt.

 

Kanal ved den sydlige holm: Gentofte Kommunes naturmyndighed har givet tilladelse til, at Park og Vej fjerner grene og plantemateriale fra kanalen vest om den sydligste holm i Gentofte Sø. Arbejdet udføres ultimo 2009.

 

Engarealet, der afhøstes i Brobæk Mose, er blevet udvidet væsentligt. Planlægningen af dette er udført i tæt samarbejde med det høslætlaug, som fremover vil afhøste det ’nye’ engareal.

 

Stier: Park og Vej har øget fokus på at sikre, at rørskov og anden vegetation ikke generer færdslen på stierne unødigt. Grundejerforeningen havde bemærket dette og roste det. Jørgen Thørning var dog ikke tilfreds med dele af grusstien på østsiden af Gentofte Sø. Især i den nordlige del samt i den sydøstlige del er der områder, som fremstår meget hullede og smattede på regnfulde dage. Park og Vej er opmærksom på dette, og det aftaltes, at der udlægges grus til udbedring af de værste huller. Der er p.t. ikke planer om renovering af hele strækningen. Endelig gjorde grundejerforeningen opmærksom på, at der undertiden kører grupper af mountainbikes på stierne, og at dette er meget generende for andre cyklister og fodgængere på stien.

 

Tagrør m.v.: Park og Vej ryddede i 2008 en del tagrør langs østsiden af søen. Efter aftale med naturmyndigheden er der stadig spredte grupper af tagrør og dunhammere.

 

Informationsskab: På huset Fiskebakken 7 monteres et glasskab, hvor gruppen af natur-entusiaster løbende kan oplyse om det aktuelle dyre- og planteliv i området.

 

Redningsstativer: Der blev i 2009 opsat nye redningsstativer, men desværre sker der ofte hærværk på disse. Park og Vej genopsætter redningsstativerne.

 

Bådudlejning: Der har i 2009 ikke været så meget gang i bådudlejningen. En af grundene er måske, at det er vanskeligt at holde bådene rene og tørre. Det aftaltes, at grundejerforeningen og Gentofte Kommune til sammen fremover arbejder hen mod at have tre både til udlejning. Grundejerforeningen kontakter Kaj Torp for at afgøre, hvilke tre både, der er bedst egnede. Det aftaltes desuden, at Park og Vej fortsat rengører broen en gang om måneden, og at bådene lænses en gang om ugen. Dagligt tilsyn samt udlejning m.v. sker fortsat ved Kaj Torp. Det overvejes, om der skal opsættes et skilt med oplysning om bådudlejningen.

Nymosen

 

Parkeringsplads ved GVI: Gentofte Kommune har planer om at udvide grus-parkeringspladsen ved GVI. Grundejerforeningen var utilfreds med, at der i den forbindelse ikke har været nabohøring, og foreningen har fået henvendelser fra disse om sagen. Park og Vej oplyste, at den nye parkeringsplads vil blive udlagt i grus, og at der tages hensyn til bevaring af de store træer på området. Der vil være ca. 18 meter fra parkeringspladsen til nærmeste naboskel, og der er ikke planer om opsætning af belysning. Projektet, der styres af Gentofte Ejendomme, er planlagt udført i 2010.

  

Pleje: Græsplejen udføres gradueret, så der nogle steder er højt naturgræs, mens der f.eks. langs stier, ved legepladsen og indgangene er tæt klippet græs. Plejen i Nymosen udføres således, at naturværdierne træder frem og dermed giver gode naturoplevelser for borgerne.

Grøn Strukturplan

Grøn Strukturplan: Gentofte Kommune har udarbejdet Grøn Strukturplan, der er en overordnet plan for den grønne ressource i Gentofte Kommune. Planen skal være med til at bevare og udvikle den grønne profil i kommunen, samt tydeliggøre de rekreative værdier og fysiske sammenhænge mellem byrum og grønne områder. Planen beskriver rammerne for den grønne planlægning og for potentielle udviklingsmuligheder.

 

Grøn Strukturplan er i høring ind til 9. december.

Vangede Batteri

 

Udtynding i underskov: Park og Vej har fjernet en del af kratbevoksningen for at synliggøre det militære anlæg. Voldene træder derfor tydeligere frem, og dette forstærkes af græsklipningen, idet voldene fremstår med højt græs, og de flade plateauer klippes tæt.

Gentofte Park

 

Elskab: Grundejerforeningen ønsker, at der opstilles et elskab, som blandt andet kan benyttes i forbindelse med grundejerforeningens Sankt Hansfest i parken. Park og Vej undersøger p.t. mulighederne for dette, og vil kontakte grundejerforeningen om finansiering og de praktiske forhold.

Kildeskovshallen

Rampe: Grundejerforeningen ønsker, at der etableres en rampe ad hovedtrappen til Kildeskovshallen. Hallen og anlæg i umiddelbar tilknytning til bygningen administreres af Gentofte Ejendommen, og det aftaltes derfor, at Park og Vej orienterer Gentofte Ejendomme om sagen.

Vangede Bygade

 

Forskønnelse af bydelscenteret: Gentofte Kommune har udarbejdet et projekt til forskønnelse af Vangede Bygade. Projektet omfatter opretning af fortovet, plantning af træer samt fornyelse af inventaret. Desuden indgår også forslag om indretning af pladser langs gaden. Der blev den 4. november afholdt borgermøde om projektet.

Dan Turells Plads

 

Forskønnelse: Der er udarbejdet et projekt til fornyelse af pladsen, hvor der centralt skal placeres en stor skulptur. Real Dania har givet tilsagn om, at de vil betale for pladsen – men ikke for skulpturen. Der søges derfor andre fondsmidler til dette. Birgit Lemvigh anbefalede, at man søger Spar Nord-fonden.  Efter mødet blev kulturdirektøren orienteret om dette.

Vangedevej

 

Trafikdæmpende foranstaltninger: Park og Vej har etableret heller som fartdæmpende foranstaltninger, og i midterrabatten syd for Brogårdsvej plantes lindetræer ultimo 2009. Hastigheden på Vangedevej nedsættes fra 60 km/t til 50 km/t. Arbejdet udføres i to etaper. Den resterende del forventes påbegyndt til foråret og først herefter fjernes 60 km/t på denne strækning.

Nybrovej

Asfaltarbejde: Grundejerforeningen ønsker, at vejen istandsættes. Park og Vej har planlagt at vente med dette, indtil det igangværende og kommende motorvejsbyggeri er afsluttet. Erfaringsmæssigt sker der skader på vejbelægningen i forbindelse med større motorvejsarbejder.

Gentoftegade

Parkering og cyklister: Grundejerforeningen oplever ofte, at der er problemer med ulovlig parkering og hensynsløse cyklister på Gentoftegade. Park og Vej opretter et korps af parkeringsvagter. I første omgang ansættes 2 p-vagter, men der kan måske senere ansættes supplerende p-vagter. Øvrige tiltag, vil blive afklaret i forbindelse med fornyelse af bydelscentrene. Det er endnu ikke planlagt hvornår Gentoftegade vil komme på dagsordnen.

Søtoften

 

Chikaner: Grundejerforeningen spurgte til chikanerne på vejen. Park og Vej har planlagt at etablere nye fartdæmpere som er sammenhængende med C. L. Ibsens Vej, Kirkebakken m.m. i forbindelse med renovering af vejene, når DongEnergy, Nordvand A/S og de øvrige Infrastrukturprojekter er færdige.

Slidlag og fortove

 

Slidlag og fortove for 2010 er endnu ikke fastlagt, og nogle områder må afvente renovering p.g.a. andre forestående arbejder. Park og Vej planlægger at færdiggøre områder, hvor Nordvand og Dong er færdige med ledningsarbejderne, og hvor f.eks. den ene fortovsside endnu ikke er omlagt.

 

Arbejderne koordineres i videst muligt omfang med Dong og Nordvand, så der ikke sker opgravning og ledningsarbejder på en vej, der lige har fået ny belægning.

Overkørsler

Park og Vej har udarbejdet et opdateret regulativ om overkørsler. Blandt andet er der tilføjet en ordliste med de fagtekniske betegnelser.

Giv os et vink

Hvis nogle borgere oplever uhensigtsmæssige forhold eller lignende på vejarealerne, er man meget velkommen til at kontakte Park og Vej herom. Enten via hjemmesiden på gentofte.dk under ’Giv os et vink’ eller via telefonen.

Nabostøj

Grundejerforeningen spurgte, om der findes en folder om nabostøj. Natur og Miljø har udarbejdet en folder, som kan afhentes i Kommuneservice. Oplysningerne kan desuden findes på Gentofte Kommunes hjemmeside på www.gentofte.dk under om Kommunen / Teknik, miljø og bolig /  Miljø / Lugt og støj.

Hegnsregler

Grundejerforeningen spurgte, om der findes en folder om hegnsregler m.v. Gentofte Kommune har berørt emnet i folderen om grønne forhaver, men det aftaltes, at grundejerforeningens forslag gives videre til sekretæren for Hegnssynet.

Comments