Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Borgmestermøde 2011.05.09

REFERAT 
AF MØDE MELLEM REPRÆSENTANTER FRA GENTOFTE KOMMUNE OG 
GRUNDEJERFORENINGERNE I GENTOFTE KOMMUNE 
DEN 9. MAJ 2011 

Mødedeltagere:
Borgmester Hans Toft
Viceborgmester Eyvind Vesselbo
Formand for Teknik- og Miljøudvalget Lisbeth Winther
Formand for Byplanudvalget Marianne Zangenberg

Frede Damgaard      Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening (Formand for fællesrådet for grundejerforeninger i Gentofte Kommune)
Michael Ørnø             Sekretær for Fællesrådet
Jesper Holm              Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening
John Zangenberg      Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening
Thor N. Callesen       Gentofte Sogns Grundejerforening
Mogens G. Nielsen   Gentofte Sogns Grundejerforening
Georg Sandersen     Dyssegård grundejerforening
Mogens Laursen       Dyssegård grundejerforening
Henrik Egede Glahn Hellerup-Maglegård Grundejerforening
Britta Andersen         Hellerup-Maglegård Grundejerforening
Carsten Frölich         Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening
Peter Plaskett           Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening
Risse Donsted          Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening
Susanne Thorkilsen  Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening


Fra Teknik & Miljø og PLAN deltog:
Teknisk direktør Trine L. Holmberg
Park- og vejchef Niels Christian Koefoed
Planchef Michael Holst
Natur og Miljøchef Christian Madsen
Sekretariatschef Jimmy Svantemann (ref.)

0. Godkendelse af referat fra mødet den 3. november 2010
Referat godkendt.

Orientering om arbejdet med fremtidens affaldssystem
Park og Vejchef Niels Christian Koefoed gav en præsentation af de muligheder der arbejdes med i forbindelse med at kommunen skal have nyt affaldssystem.
Præsentationen er vedhæftet dette referat.

1. Status for P-vagternes arbejde i Gentofte

P-ordningen blev drøftet og vil blive evalueret på kommende møder i Teknik- og Miljøudvalget. Foreligger en sådan evaluering?

Parkering Gentofte har været foreløbig evalueret på to møder i Teknik- og Miljøudvalget den 9. november 2010 og den 1. februar 2011. Der kan endnu ikke gives en entydig vurdering af, om der har fundet en egentlig adfærdsregulering sted, men det er vurderingen ud fra observationer på gaden, at antallet af ulovlige og uhensigtsmæssige parkeringer er faldet, særligt parkering på cykelstier er reduceret.

Teknik- og Miljøudvalget har derudover drøftet Parkering Gentofte i forbindelse med etableringen af parkeringszonerne og i forbindelse med borgerklager over afgifter pålagt for parkering på grusfortovet på Fuglegårdsvej. Parkering Gentofte vil løbende blive evalueret af Teknik- og Miljøudvalget.

2. Ejerskifteoplysninger

Vil det være muligt at få abonnement på oplysning om ejerskifter i Gentofte Kommune fra Ejendomsskattekontoret? Under drøftelserne nævnte teknisk direktør Trine Holmberg, at hun ikke helt forstod Ejendomsskattekontorets udtalelse; vi forstod, at hun ville undersøge nærmere. Er der noget nyt om mulighederne for et abonnement?

Gentofte Kommune har i dag ikke nogen systemmæssig mulighed, for at være Grundejerforeningen behjælpelig med de ønskede ejerskifteoplysninger.

I Tinglysningssystemet er der heller ikke en mulighed for at abonnere på hændelser, som der var i Statstidende, derimod kan man abonnere på ændringer / hændelser på den enkelte ejendom. Umiddelbart skal man være registreret hos tinglysningen og have adgang via en DIGITAL SIGNATUR eller NEM ID. Man skal tilmelde den enkelte ejendom via tinglysning.dk.

Jesper Holm, Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening, anbefalede Boliga.dk, hvor der er muligt af se handlede boliger for de enkelte postnumre.

3. Status på Nordhavnsplanen
Transportministerens lovforslag blev fremsat den 2. marts og 1. behandlet i Folketinget den 22. marts. Lovforslaget blev henvist til udvalgsbehandling. Folketingets trafikudvalg planlægger at afgive betænkning den 28. april. Det er pr. 26. april ikke oplyst, hvornår 3. behandling finder sted.

Transportministeriet har sendt en miljøvurdering af lovforslaget om containerterminal i Nordhavn i høring med frist den 12. maj. Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. april at sende et høringssvar, der i hovedtræk indeholder følgende bemærkninger:

Gentofte Kommune har lige fra første høring om Nordhavnsplanerne været imod opfyld og udbygning af Nordhavnsområdet, idet planerne vil få negative konsekvenser for Gentofte Kommune og dens borgere.

På et møde den 3. december 2010 med transportminister Hans Christian Schmidt meddelte ministeren, at han hverken kunne eller ville ændre Folketingets og øvrige statslige beslutninger om Nordhavn, da det blandt andet ville koste milliardbeløb at bremse disse projekter og finde andre løsninger. Gentofte Kommune har taget ministerens udtalelser til efterretning.

Herefter har Gentofte Kommune – med baggrund i ministerens udtalelser – efter mødet den 3. december arbejdet på at sikre, at genevirkningerne fra det projekt, som lovforslaget muliggør, bliver begrænset så meget som muligt for Gentofte Kommune og dens borgere.

Gentofte Kommune finder fortsat, at lovforslaget bør ændres på en række punkter, således at det i højere grad sikrer Gentofte Kommune og dens borgere mod genevirkningerne fra projektet. Det drejer sig om visuel afskærmning af containerne, afskærmning af belysning og etablering af kanal for roere og småbåde. Endelig vil Gentofte Kommune gøre opmærksom på, at støjforholdene ikke som et resultat af projektet må forringes for kommunens borgere samt at der skal tages initiativer i forhold til trafikafviklingen fra Nordhavnsområdet (støjskærme langs Helsingørmotorvejen og på sigt en havnetunnel mod syd).

4. Handicapparkering
 
Hvad er reglerne for anlæggelse af handicapparkeringspladser, og hvad er kommunens planer?

Park og Vej tilbyder i dag at etablere invalideparkeringspladser på kørebanen ud for den enkelte borgers bolig, hvis ansøgeren har et invalideparkeringskort, og der ikke er noget trafiksikkerheds­mæssigt til hinder for at anlægge invalideparkeringspladsen på det konkrete sted.

Invalideparkeringspladsen afmærkes som en 2 * 5 meter lang parkeringsbås på kørebanen (evt. længere efter behov) med afmærket invalidesymbol. Park og Vej forventer desuden fremover at opsætte et anonymt invalidesymbol færdselstavle ud for alle invalideparkeringspladser. Der kan i særlige tilfælde opsættes et invalidesymbol færdselstavle med registreringsnummer. Dette beror på en individuel vurdering, men praksis er, at disse tavler opsættes, fortrinsvis i bydelscentre, hvor der er stort parkeringspres, og hvor det derfor er vigtigt at sikre, at ansøgeren kan benytte pladsen.

I alt findes der pt. 74 invalideparkeringspladser i kommunen, hovedsageligt individuelt ansøgte pladser, men også et mindre antal invalideparkeringspladser ud for enkelte offentlige bygninger i kommunen.

Denne praksis er blevet hørt i Handicaprådet og Tilgængelighedsforum, som ikke havde nogen bemærkninger.

Park og Vej har pt. ingen planer om at etablere flere generelle handicap­parkeringspladser ud for f.eks. apoteker, banker, postbutikker, supermarkeder, togstationer m.m. i kommunen. Baggrunden for dette er, at der derved vil være et relativt stort antal offentlige parkeringspladser på centrale steder i kommunen, som skal inddrages, og som fremover kun vil kunne benyttes af de borgere, der har et handicapparkeringskort. Det må forventes, at mange af disse invalide­parkeringspladser i givet fald vil stå tomme en stor del af dagen. Desuden er det Park og Vejs vurdering, at der kan være relativt meget for­skel på apoteker, banker, posthuse, supermarkeder og togstationer mht. deres benyttelsesgrad og deres tilgængelighed i bygningerne, og at det derfor ikke hjælper meget med en invalideparkeringsplads, hvis pladsen ikke efterspørges, fordi der f.eks. mangler en elevator i bygningen.

Park og Vejs praksis er således, at konkrete invalideparkeringspladser kun etableres på opfordring fra borgerne, og at alle ønsker om invalideparkeringspladser så vidt muligt opfyldes, uanset hvor stort parkeringspresset er på den enkelte vej.

5. Kloaksystemet

Hvad gør kommunen for vort kloaksystem?

Gentofte Kommune har siden 1995 investeret ca. 10 mio. kr./ år til renovering/udbygning af spildevandssystemet, dette beløb steg i 2000 til 20 mio. kr./ år og siden 2005 er der investeret ca. 50 mio. kr./ år i fortsat renovering og udbygning af spildevandssystemet.

Med den spildevandsplan, der p.t. er ude i høring, lægges der fra kommunens side op til, at der fra og med 2012 vil blive investeret ca. 74 mio. kr./ år i spildevandssystemet, hvilket dækker over en overordnet strategi:
  • Separering af vejvandet i kommunen, så det fælles spildevandssystem bliver mindre belastet af regnvand. Dermed mindskes omfanget af oversvømmede kældre og overløb til søer, vandløb og Øresund.
  • Håndtering af regnvand lokalt gennem, at borgerne opfordres til at håndtere regnvand fra tag og befæstede arealer på egen grund ved nedsivning, opsamling til havevanding, små ”guldfiskedamme” og lignende for dermed at aflaste kloakken.
  • Fortsat udbygning af det fælles spildevandssystem gennem etablering af flere bassiner og bassinledninger, for derved at øge spildevandssystemets kapacitet og mulighed for at håndtere stigende vandmængder. 
Disse 3 overordnede strategier vil blive gennemført efter en model, hvor der løbende vil blive taget stilling til effekten af de gennemførte tiltag, og dermed det fremadrettede behov for fortsatte tiltag, dette for at sikre at de investeringer, der gennemføres, også giver resultater der står mål med investeringerne.

6. Vejskader

Vi vil gerne have nærmere oplysning om kommunens beredskabsplan for behandling af skader på vejnettet og anlæg som følge af opgravning med henblik på nedlæggelse af rør og ledninger.

Park og Vej udsteder en gravetilladelse til entreprenøren med relevante vilkår for udførelsen og retableringen. Inden projektet starter, udfører Park og Vej syn på området og efter færdigmelding holdes afleveringsforretning med entreprenøren, hvor eventuelle fejl og mangler noteres.

Ved så store projekter som kabellægning foretager Park og Vej 1 års, 2 års og 5 års gennemgang med entreprenør og bygherre efter AB 92’s anvisninger. På og efter disse gennemgange aftaler Park og Vej og entreprenøren en plan for hvilke fejl og mangler, der skal rettes op og hvordan. Nogle mangler afhjælpes over en længere periode med flere arbejdsgange, fx asfaltbelægning som først kan afsluttes op til 1½ år efter gravearbejde. Det oplyses, at der efter endt gravearbejde kun skal reetableres til samme stand, som det var tidligere. Der lægges altså ikke nye fortove mv. i forbindelse med bl.a. kabellægningen.

Vi har indenfor almindelig arbejdstid et beredskab, hvis der opstår noget akut. Efter normal arbejdstid har Nordvand vagten og vil foretage det fornødne ved opkald.

7. Postkasser

Vil kommunen hjælpe os til at sikre, at det kun er breve, der lægges i de brevkasser, som til næste år skal anbringes ved skellet mellem ejendom og vej; hvis disse brevkasser også skal modtage reklamer og gratisaviser, vil de meget hurtigt blive overfyldt og dermed give et sikkert signal til indbrudstyve om, at her er ingen hjemme. Vil kommunen hjælpe os med at finde ud af , hvordan dette problem løses ved at oplyse, hvad lovgivningen siger og hvem, vi skal henvende os til.

Drøftet

8. Digitale bygningstegninger

Bygningstegninger er blevet overført til internet, idet man har scannet bygningstegningerne fra bygningsarkivet. Men man har ikke scannet alt, og skal man som arkitekt iværksætte en ombygning på en eksisterende ejendom, skal man have hele sagen med korrespondance og detaljetegninger, og sagen er anbragt på et lidet tilgængeligt fjernarkiv.

Samtlige dokumenter i det tidligere byggesagsarkiv er blevet indskannet. Der er således ikke tale om, at der findes yderligere materiale på et fjernarkiv. Såfremt det findes problematisk at finde enkelte dokumenter, er man velkommen til at ringe til Bygningsmyndigheden, som naturligvis vil hjælpe i en sådan situation.

Alle bygningstegninger frem til 2003 findes på internettet. Bygningstegninger efter 2003 kan rekvireres ved at kontakte Bygningsmyndigheden.

9. Anmeldelser

Bør/skal grundejerforeningerne anmelde beboere, herunder medlemmer af foreningen, når foreningen bliver opmærksom på, at der foregår ulovlige dispositionen.

Som eksempel kan nævnes grundejere har opført en terrasse i medfør af småhusbyggereglementet uden særskilt tilladelse.

I forbindelse med dette graves ud under terrassen, så kælderen udvides.

Dette arbejde kræver tilladelse.

Skal grundejerforeningen henlede kommunens opmærksomhed på sådanne tilfælde?

Det er op til grundejerforeningen selv at vurdere, hvorvidt man ønsker at indgive anmeldelser om ulovlige bygge - og planforhold. Modtager Bygningsmyndigheden en sådan anmeldelse, bliver denne naturligvis fulgt op.

10. Hvordan er planerne for opretning af fortovene

Da Nesa/Dong lagde ledningerne til gadebelysningen i jorden blev nogle af fortovene gravet op og enkelte renoveret. Hvad er planen for de resterende fortove?

Nogle steder er fliserne gamle, og er i praksis ingen højdeforskel ved kantstenene. Hvornår bliver dette ordnet?

DONG Energy har i perioden 2005 - 2011 udført kabellægning af elforsyningen og renovering af vejbelysning i Gentofte Kommune. DONG Energy´s kabellægningsprojekter i Gentofte Kommune forventes endeligt afsluttet i sommeren 2011.

I årene 2005, 2006 og 2007 har Gentofte Kommune som en del af Infrastrukturprojekterne udført renovering af fortove i fuldt omfang i umiddelbar sammenhæng med DONG Energy´s kabellægning og renovering af vejbelysningsanlægget. I 2006 og 2007 udførtes fortovsrenoveringen alene i de vejsider hvor DONG Energy renoverede vejbelysningsanlægget.

Efter 2007 har Gentofte Kommune ved Infrastrukturprojekterne prioriteret renovering af fortovene på vejsider hvor modsatte fortove tidligere er renoveret i forbindelse med DONG Energy´s kabellægning.

Park og Vej udfører årligt tilstandsvurderinger og -registreringer af fortovenes tilstand på 20 % af de samlede fortovsstrækninger i Gentofte Kommune. Herved ajourføres tilstandsregistrering af samtlige fortovsstrækninger hvert 5. år.

Gentofte Kommune udfører løbende partielle opretninger af fortovsbelægninger hvor flise- og chausséstensbelægninger er ujævne med lodrette niveauforskelle, lunker og mangelfuld afvandingsmulighed.

Endvidere udfører Gentofte Kommune fortovsrenoveringer i fuldt omfang på veje hvor kantstenslysningen mod kørebanen er meget ringe, og hvor fortovene er i generelt ringe stand med ujævne belægninger med lodrette niveauforskelle og lunker der giver anledning til risiko for faldskader og vandansamlinger.

Prioriteringen for fortovsopretningen er:
  1. Strækninger hvor vejene afvandes til anden mands matrikel 
  2. Strækninger hvor kantstenslysningerne ikke tillader udlægning af nyt slidlag på kørebanen 
  3. Steder hvor fortovet er i så ringe stand at partiel opretning ikke er mulig 
På Gentofte Kommune s hjemmeside findes kontaktmuligheden direkte til Park og Vej ved funktionen ”Giv os et vink”.

Denne funktion er en nem mulighed for borgere og andre for at indmelde specifikke observerede beskadigelser eller andre problematiske forhold på kommunens offentlige vejarealer. Yderligere informationer om funktionaliteten af denne kontaktmulighed findes på: http://www.gentofte.dk/Teknik_miljoe_og_bolig/Giv_os_et_vink.aspx

10. Eventuelt

Næste møde er fastsat til den 1. november 2011, kl. 16.30


Teknik og Miljø, Sekretariatet den 23. maj 2011.

Jimmy Svantemann 
Sekretariatschef
Comments