Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Dialogmøde 20121121

REFERAT
Rev. 18. december 2012

Mødedato: 21. november 2012, 08.00 – 10.00

Deltagere: Fra Grundejerforeningen
Birgit M Lemvigh
Thor Callesen
Jørgen Tjørning

Fra Gentofte Kommune, Park og Vej:
Plan og Projekt: Peter Kirsch, Nina Petersen, Lene Hoffmann, Lisbeth Göttsche
Fjernvarme: Per Nielsen
Affald og Genbrug: Karsten Brædder og MarieLouise Rosengaard
Referent: Kirsten Olsen

Peter Kirsch er kontaktpersonen i Park og Vej, telefon 39 98 81 96

Emner til drøftelse:
Fra Plan og Projekt
Gentoftegade: Planlagt forskønnelse af Gentofte Bydelscenter Der er i budget 2013 afsat 15 mio. kr. til forskønnelse af Gentoftegade. Der afholdes borgermøde på rådhuset om sagen onsdag den 28. november 2012.

Grundejerforeningen forespurgte under dette pkt. om muligheden for en enkelt dag i nogle timer at lukke del af Gentoftegade til særlige arrangementer.

Ansøgning herom skal sendes til Park og Vej, evt. via mailadressen: parkvej@gentofte.dk
Nymosen: Legeplads renoveret i 2012 Legepladsen er renoveret i indeværende år. Indretning og legeredskaber er lidt anderledes end på andre legepladser i kommunen.
Nymosen: Ny gangbro samt nye bevoksninger i 2012 Der er i indeværende år etableret ny gangbro i Nymosen. Der er udarbejdet en plan for renovering af beplantning i Nymosen. Dette arbejde er p.t. i fuld gang. Park og Vej har fået mange borgerhenvendelser i forbindelse med rydningen, men også positive tilkendegivelser efter genplantningen er igangsat.
Nymosen: Planer om supplerende rydning i 2013 Der er planer om at rydde den nordøstlige holm for trævegetation for at skabe flere levemuligheder for fuglene i mosen. Rydningen var et stort ønske på det sidste borgermøde i Nymosen i forbindelse med den nye udviklingsplan.
Nymosen: Motionsbane. Arbejdet med etablering af motionsbane er igangsat.
Gentofte Sø: Ny udviklingsplan Der er som bekendt udarbejdet en udviklingsplan for Gentofte Sø og Brobæk Mose. Planen har været i offentlig høring. Der er indkommet et fælles høringssvar fra Danmarks Naturfred­nings­forening, Dansk Ornitologisk Foreningen og fra grundejer­foreningen. Høringssvarene er i meget vid udstrækning indarbej­det i forslaget. Forslaget forventes behandlet i Teknik og Miljø­udvalgets møde den 30. november 2012.

Der er i planen indbygget mulighed for etablering af belysning på dele af stistrækningen, men strækningen langs vestbredden af søen ved Brobæk Mose friholdes for lys.

Teksten om etablering af græsningsfold på engene langs motorvejen er taget ud af planen.

Det er i planen nævnt, at sejlads på søen først må påbegyndes fra 1. juni. Lystfiskeriforeningen kontaktes herom.

Teksten om muligheden for at udvide stibredden langs søens vestside bevares, idet det præciseres, at det i givet fald kræver de nødvendige tilladelser, inden arbejdet kan igangsættes.

Gentofte Kommune overtager ejerskabet til Gentofte Sø pr. 1. december 2012.

Grundejerforeningen er utilfreds med, at der ikke bliver gjort nok for at begrænse siv og rørvæksten, og er ikke helt enig med Gentofte Kommune om beskæringsmetoden, idet grundejer­foreningen ønsker, at der gøres endnu mere, samt at opgaven prioriteres højere. Grundejer­fore­ningen er meget interesseret i en drøftelse af sagen.

Park og Vej oplyste, at markant begrænsning af rørvæksten forudsætter, at den nye udviklingsplan er godkendt, og at Gentofte Kommune ejer søen. Som nævnt behandles planen politisk den 30. november, og ejerskabet overgår til Gentofte Kommune pr. 1. december 2012.

Der er i 2013 og 2014 afsat midler til beskæring af siv og rørvækst.

Grundejerforeningen oplyste, at der på stistrækning mellem Brogårdsvej og gangbroen er huller, hvori der ofte står meget vand. Grundejerforeningen foreslår endvidere, at der sættes låg på affaldskurvene.

Park og Vej vil tage forholdene med på næste driftsmøde.

Grundejerforeningen gjorde endvidere opmærksom på, at der er observeret mange rotter i søområdet.

Park og Vej oplyste, at der generelt er observeret mange rotter i kommunen i år. Borgerne har mulighed for at give besked om observationer på Gentofte Kommunes hjemmeside via dette link:

http://www.gentofte.dk/Borger/Bolig/Haveognabo/Skadedyr
Man har faktisk pligt til at indberette observationer af rotter.

Grundejerforeningen gjorde opmærksom på, at der under Vidarskolen og Tjørnegårdsskolen findes kilder, der giver fugtskader på de to skoler og et stort pres på kloaksystemet. Vandet burde i stedet ledes til søen og ikke til kloaksystemet.

Park og Vej tager sagen op til drøftelse med Natur og Miljø og Nordvand.
Gentofte Sø: Forsøg med udeservering Der er givet tilladelse til som en forsøgsordning i 2012, at Gentofte Kino kan parkere en budcykel på et hjørne af græsplænen neden for Dahlensstræde i forbindelse med salg af konfekture, lettere madvarer og lign.
Gentofte Park: Planlagt renovering af legeplads i 2013 Legepladsen ved Gentofte Park planlægges renoveret i 2013.

Grundejerforeningen tilkendegav, at legepladsen i sydområdet er blevet rigtig flot.

Park og Vej var af den opfattelse, at man skal bibeholde begge legepladser, men at de ikke skal udformes ens.
Holmehaven: Skaterbanen planlagt renoveret i 2013 Fritidsafdelingen har planer om at renovere området i 2013 i dialog med Park og Vej.
Kildeskovshallen: Ændring af belægning og beplantning ved østlige indgang Adgangsforholdene ved den østlige indgang forbedres, idet der etableres mere fast belægning, som afrundes med nye skovtræer.
Bakkegårdsskolen brug af grønne områder til idrætsundervisning Park og Vej har været i dialog med Bakkegårdsskolen om skolens brug af grønne områder i undervisningen. Det er aftalt med skolen, at aktiviteterne tilpasses således, at de ikke er til gene for andres brug af områderne.
Bakkegårdsskolen, Cykelistperron I dialog med skolen er det aftalt, at der etableres en cykelperron ved Bakkegårdsskolen for at skabe en større grad af tryghed for cyklisterne til skolen.
Adolphsvej, trafiksanering Som et led i at forbedre trafikforholdene/sikkerhedsforholdene/ nedsætte hastigheden på Adolphsvej vil der ske ombygninger i krydsene ved Høeghsmindevej og ved Kildeskovsvej. Der vil blive etableret forskudt parkeringsmuligheder fra side til side på Adolphsvej, for på den måde at nedsætte hastigheden, på samme måde som på Vangedevej. Såfremt vejrforholdene tillader det, forventes arbejderne afsluttet inden årets udgang.
Ermelundsvej, ny rundkørsel Der igangsættes en ombygning af det sydlige kryds Ermelundsvej – Jægersborg Allé for at forbedre trafikforholdene i krydset, idet der har været store trafikale problemer omkring vigepligtsfor­hol­dene i krydset. Såfremt vejrforholdene tillader det, forventes arbejdet afsluttet ved udgangen af januar 2013.
Bernstorffsvej – Kildegårdsvej, udbygning af heller Helleanlæggene vil blive forlænget ud i krydset for at gøre det lettere for bilisterne at overskue, hvor de skal placere sig, når de skal svinge væk fra Bernstorffsvej. Hellerne gøres også bredere, hvilket vil gøre det mere trygt for fodgængere at stoppe op på midterhellen, hvis det er nødvendigt at krydse Bernstorffsvej i to omgange.


Fra Fjernvarme
Udbygning af fjernvarme i Gentofte Der blev givet en orientering om udbygningen af fjernvarmenettet i de kommende år. Der er i indeværende år igangsæt fjernvarmearbejder omkring Ellegårdsvej til området mellem Vangedevej og Lyngbyvej.

I 2013 og 2014 forventes igangsat arbejder på den østlige side af Niels Andersens Vej.

På Gentofte Kommunes hjemmeside kan man læse mere om fjernvarmeudbygningen, herunder se kortbilag, der viser, hvornår de forskellige områder i kommunen forventes udbygget, jf. følgende link:

http://www.gentofte.dk/Borger/Bolig/Forsyning/Varme/Fjernvarmeny/Udbygningaffjernvarmenettet

Grundejerforeningen forespurgte, om de kunne være med til at fremskynde udbygningen i et bestemt område.
Det oplystes, at en forudsætning for udbygningen er, at de store forsyningsledninger er lagt, samt at der er kapacitet hos dem, vi køber varmen af.

Gentofte Fjernvarme ser gerne, at der melder sig nogle ”ambassadører” i grundejerforeningens område, der sammen med Gentofte Fjernvarme kan bane vejen for udbygningen. Gentofte Fjernvarme kommer gerne ud i områderne og informerer om mulighederne for tilslutning.

Fra 1. oktober 2012 er der åbnet mulighed for, at man kan indgå en aftale om leje af et fjernvarmeanlæg med betaling over en årrække. Dette kan man også læse mere om på hjemmesiden.

Såfremt man har spørgsmål eller ønsker rådgivning vedr. fjernvarme, kan man kontakte Gentofte Fjernvarme på telefon 39 98 81 00 eller mail: fjernvarme@gentofte.dk


Fra Affald og Genbrug
Status for omlægning af renovationssystem Eksempler på de nye beholdere blev fremvist. Det forventes, at grundejerforeningens område, som er område 2, overgår til det nye renovationssystemt fra oktober 2013. Der vil i løbet af 2013 blive etableret en udstilling på genbrugsstationen, hvor man kan se, hvor meget beholderne fylder og se, hvorledes de hensigtsmæssigt kan placeres. Der bliver mulighed for at kontakte en affaldskonsulent om løsningsmuligheder omkring placering m.v. Dette vil der senere komme information om til borgerne.

Grundejerforeningen vil meget gerne kunne skrive en artikel om systemet i deres næste medlemsblad, der udkommer i marts 2013.

Der kan hentes oplysninger om det nye system på Gentofte Kommunes hjemmeside, jf. følgende link:

http://www.gentofte.dk/Borger/Bolig/AffaldogGenbrug/Nytaffaldssystem

Mål på beholderne:
140 l til restaffald: B: 48 cm, H: 110 cm, D: 56 cm
240 l genbrugsbeholder: B: 58 cm, H: 110 cm, D: 74 cm

Såfremt man har spørgsmål eller ønsker rådgivning vedr. det nye systemet, kan man kontakte Affald og Genbrug på telefon 39 98 81 00 eller mail: Renovation@gentofte.dk
Status for den nye Genbrugsplads Etableringen af den nye genbrugsstation er igangsat. Den forventes færdig omkring august 2013.

Der kan også læses mere om genbrugsstationen på hjemmesiden med følgende link:

http://www.gentofte.dk/Borger/Bolig/AffaldogGenbrug/GenbrugsstationMidlertidig/Nygenbrugsstation


Fra Gentofte Sogns Grundejerforening
Parkering Grundejerforeningen henstiller til Gentofte Kommune at løse parkeringsproblematikken i Gentoftegade. Specielt om lørdagen er der totalt kaos.
Fældet træ Grundejerforeningen forespurgte til grunden for, at et pænt, stort vejtræ på hjørnet af Brogårdsvej/C.L. Ibsensvej er blevet fældet.

Det er efterfølgende afklaret, at Park og Vej har fældet træet, fordi det var blevet påkørt af en entreprenør. Der plantes et nyt træ i indeværende efterår.
Gerne info til grundejerforeningen Grundejerforeningen ser gerne, at der gives besked til foreningen, såfremt der er forhold, som vedkommer foreningens område, bl.a. om det omtalte borgermøder den 28. november, der åbenbart er varslet til borgerne med meget kort varsel.

Efterfølgende har Park og Vej undersøgt forholdet. Det viser sig, at borgermødet er varslet i Villabyerne den 13. november 2012 samt uddelt til forretningsdrivende på Gentoftegade. Der er ikke udsendt særskilt information til beboerne i området. Efter mødet 21. november 2012 er invitation til borgermødet, fra Plan og Byg, sendt pr. mail til grundejerforeningen.
Comments