Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Dialogmøde 20140220

DAGSORDEN
Mødedato: 20. februar 2014 15.00 – 17.00

Deltagere:
Fra Grundejerforeningen
Birgit M. Lemvigh 
Thor Callesen 
Jørgen Tjørning

Fra Gentofte Kommune, Park og Vej:
Plan og Projekt: Marina Grumstrup, Peter Kirsch, Thomas Gjerulff og Sussi Ravn Quaade
Affald og Genbrug: Marie-Louise Rosengaard
Fjernvarme: Henrik Hansen
Referent: Lene Borglind

Emner til drøftelse:
Fra Affald og Genbrug
Status for omlægning af renovationssystem
Det nye affaldssystem er indført i 2 områder nu, herunder Gentofte Sogns Grundejerforenings område.
Generelt har borgerne taget rigtig godt imod den nye ordning.
Den nye ordning tilbyder bl.a. påmindelse via SMS eller mail inden afhentning af restaffald, papir- og glasaffald, miljøboksen, storskrald og haveaffald.
Herudover kan man via hjemmesiden se og printe en tømmekalender for de forskellige affaldsordninger på ens adresse.
Læs om bl.a. disse muligheder på Gentofte Kommunes hjemmeside: www.gentofte.dk/affaldgenbrug

Status for den nye Genbrugsplads
Den nye genbrugsplads åbnede den 26. oktober 2013.
På den nye genbrugsplads er der mange forbedringer i sorteringsmulighederne og en stor fordel for brugerne er adskillelsen af den lette og tunge trafik.
På kommunens hjemmeside kan man finde information om genbrugspladsen – herunder hvordan ressourcerne bliver genanvendt. Se: www.gentofte.dk/affaldgenbrug
Grundejerforeningen udtrykte stor ros til kommunen for en super flot og intelligent genbrugsplads.

Fra Fjernvarme
Udbygning af fjernvarme i Gentofte
Gentofte Fjernvarme orienterede om status for udbygningen herunder hvornår der forventes fjernvarme i de forskellige områder.
På kommunens hjemmeside www.gentofte.dk/fjernvarme i menupunktet ”Udbygning af fjernvarmenettet” kan de forventede tidspunkter for udbygningen ses ved at klikke ”Gå til kort over fjernvarmeudbygningen”. Når man zoomer ind på kortet, fremkommer tidspunkterne for de forskellige områder.
Flere medlemmer af grundejerforeningen har spurgt til prisen for at købe et fjernvarmeanlæg sammenlignet med udgiften til at leje et anlæg hos Gentofte Fjernvarme.
Gentofte Fjernvarme kan ikke oplyse om købspriser, da det er et privat VVS-firma, man skal købe anlægget af. Efter lejeordningens indførelse er priserne på anlæg generelt faldet.

Fra Plan og Projekt
Årsplan 2014
Renovering af veje:
I marts måned træffes politisk beslutning om bl.a. renovering af veje i 2014. I Gentofte Sogns Grundejerforenings område er der planlagt følgende:
  • Nyt slidlag på Tjørnestien og Tjørnegårdsvej
  • Nyt slidlag på dele af Søbredden
  • Nye cykelstier på Gentoftegade mellem Adolphsvej og Brogårdsvej
Trafik
Park og Vej ser på muligheder for trafiksanering på Kildegårds Plads. Dette sker i koordinering med øvrige kommende projekter vedr. busfremkommelighed samt anlæg af supercykelstier langs Lyngbyvejen.
På Høeghsmindevej/Smakkegårdsvej iværksættes et 1-årigt forsøg fra 1. april 2014 med nedsættelse af den maksimale hastighed fra 60 til 50 km/t. Det sker ved at nedtage de nuværende tavler med max 60 km/t.
Efter et års forsøg vil bl.a. fartmålinger indgå i en evaluering af, hvilken effekt hastighedsbegrænsningen har haft.
Park og Vej er i dialog med Gentofte Hospital p.g.a. henvendelser fra beboere på vejene omkring Gentofte Hospital om problemer med at finde parkeringspladser i området.

Gentofte Sø, status på rydningsarbejdet
Park og Vej er p.t. i gang med at grave tagrør op omkring de to nordligste holme. Når arbejdet er færdigt skal det igen være muligt at sejle igennem kanalen.
Rydningsarbejdet har været forsinket p.g.a. større udgifter end forudsat, bl.a. til bortkørsel.
Til efteråret er det planen, at der skal rettes kanter op mod sydvest.

Nymosen, status på anlæg og ønske om øget pleje af Glarmestermosen frembragt af borger.
Nymosen
Skovbeplantningen fra 2012 har ikke været tilfredsstillende. Plejen har været mangelfuld fra leverandørens side og der har desuden været leveret nogle dårlige egetræer. Park og Vej har fulgt op på plejeniveauet og de dårlige egetræer er erstattet.
De gamle bænke er udskiftet med nye og der er sat motionsredskaber op flere steder.

Glarmestermosen:
En borger har henvendt sig til Park og Vej med ønske om øget pleje af Glarmestermosen pga. lav vandstand og øget tilgroning.
Grundejerforeningen kunne oplyse, at de ikke havde fået tilsvarende henvendelser og ikke som forening har ønske om ændring i plejeniveauet.
Park og Vej kunne bekræfte, at den lave vandstand som følge af tør sommer og efterår er gældende for alle kommunens søer og vandhuller, og at dette har forårsaget en større tilgroning end
normalt. På den baggrund – og da Glarmestermosen er konstateret at være i en god økologisk tilstand - har Park og Vej ikke p.t. planlagt at udføre ekstra oprensning. Udviklingen følges løbende - herunder bl.a. vandkvaliteten og levevilkårene for mosens fauna – til brug for vurdering af, om der eventuelt bliver behov for ekstra oprensning.

Gentofte Park. Ny legeplads
Legepladsen i Gentofte Park:
Pladsen blev renoveret i 2013 og der er bl.a. opsat ny 6 personers gynge samt flere legeredskaber. De nye legeredskaber er udført i stål, idet dette materiale har en meget længere levetid end træ.

Den sydlige legeplads:
Ny gynge er bestilt, da den nuværende er i stykker.
Der er planer om at indrette et lille hjørne af legepladsen med motionsredskaber. Disse opsættes og vedligeholdes af Idræt og Fritid.

Stormvejr i efteråret. Status på væltede træer
De træer, der lå til fare, er blevet fjernet.
Park og Vej har sammen med Dansk Ornitologisk Forening besluttet, hvilke væltede træer, der bliver liggende til gavn for dyrelivet.

Gentofte Rende
Et vandafledningsprojekt for Gentofterenden er under udarbejdelse (projektering). Projektet forventes igangsat ultimo 2014 / primo 2015.

Gentoftegade
I 2014 udføres 2. fase af forskønnelsesprojektet for Gentofte Bydelscenter.
Desuden etableres nye cykelstier på Gentoftegade mellem Adolphsvej og Brogårdsvej. Dette projekt skal koordineres med nedgravning af en regnvandsledning, som Nordvand udfører.
Der er planlagt opsat ”pullerter” langs fortovet på Gentoftegade på strækningen Adolphsvej – Baunegårdsvej – til forhindring af ulovlig parkering.

Fra Gentofte Sogns Grundejerforening
Gentoftegade
Grundejerforeningen opfordrede til, at ”Vandbrønden”, som af mange opfattes som et nostalgisk klenodie, flyttes tilbage til sin oprindelige placering på Gentofte Torv. Park og Vej lovede at undersøge, om der er mulighed for det.

Vangede Bygade
Grundejerforeningen påpegede, at der er tilsvarende parkeringsudfordringer som på Gentoftegade
Park og Vej er bekendt med, at der på Vangede Bygade – som i de øvrige bydelscentre - er stor efterspørgsel efter flere parkeringspladser, og at nogle desværre finder sig en plads ved at parkere ulovligt.
Der er umiddelbart ikke mulighed for at skaffe flere parkeringspladser, men forslag modtages gerne.
Grundejerforeningen opfordrede til, at parkeringskontrollen udvides til at omfatte kontrol i bydelscentrene.
Park og Vej noterede ønsket og oplyste, at bydelscentrene ikke hører under de områder, som Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Parkering Gentofte må kontrollere for. Udvidelse af parkeringskontrollen kan kun ske efter beslutning i Teknik- og Miljøudvalget.

Gentofte Sø
Lystfiskeriforeningen har oplyst over for grundejerforeningen, at de starter fiskeri 1. maj. Grundejerforeningen spurgte, hvordan det stemmer overens med udviklingsplanen, hvorefter sejlads først må ske fra 1. juni.
Park og Vej lovede at indskærpe den tilladte periode for sejlads over for Lystfiskeriforeningen.

Lyset på toilettet ved søen virker ikke.
Park og Vej har bedt Gentofte Ejendomme om at ordne det.

Lågerne ved legepladsen i den sydlige ende af Gentofte Sø, lukker ikke ”rigtigt”.
Park og Vej lovede på dialogmødet at efterse lågerne for at se, om de lukker, som de skal.
Efter dialogmødet har Park og Vej igangsat udskiftning af hegn omkring store dele af legepladsen.

Er der mulighed for at opstille et cykelstativ ved legepladsen?
Park og Vej lovede at se på mulighederne for cykelparkering omkring legepladsen.

Der er ønske om, at Park og Vej rengør og børster bådebroen. Park og Vej vil undersøge, hvad der er muligt i forhold til vedligeholdelsesplanerne.

Vejene i Kommunen
Grundejerforeningen gav udtryk for, at i forbindelse med nedlægning af f.eks. fjernvarme er varigheden af anlægsprojekterne oftest meget lang (og ind imellem ikke speciel brugervenlig). På f.eks. Ellegårdsvej har det næsten været absurd. Der er også eksempler på, at der bliver lagt midlertidig slidlag på vejene (som heller ikke er sikkerhedsmæssig forsvarlige), som så senere skal erstattes af rigtigt asfalt. Her har vi ind imellem konstateret deciderede farlige huller.
Park og Vej oplyste, at der er store udfordringer med opgravninger i hele kommunen, fordi der i disse år gennemføres nogle meget store projekter hos Gentofte Fjernvarme og Nordvand. Projekterne koordineres og planlægges så vidt muligt for at undgå, at der graves op flere gange på samme sted.
Specielt på Ellegårdsvej havde fjernvarmen mange udfordringer, som desværre betød forsinkelser, herunder med opgravning og deponering af forurenet jord. Generelt har det også medført forsinkelser, at Gentofte Fjernvarme har været nødsaget til at skifte entreprenør undervejs i forløbet.

Når et gravearbejde er afsluttet, er det fast procedure at lægge et midlertidigt lag asfalt på og først efter ca. 1 år lægges en pæn, jævn asfalt på. Ventetiden på ca. 1 år skyldes, at først herefter ses temperaturpåvirkningen fra de forskellige årstider samt trafikbelastningen m.v.
Skulle borgere konstatere farlige huller i vejene, kan disse meldes til Park og Vej via selvbetjeningsløsningen Giv et Vink på kommunens hjemmeside.
Comments