Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Generalforsamling 2006

Referat fra Ordinær generalforsamling i Kildeskovshallen
den 16. marts 2006 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Bestyrelsens forslag til kontingent for år 2007
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
Per Kanding og Inger Lise Rytter er på valg - begge modtager genvalg.
Bestyrelsen indstiller som nyt bestyrelsesmedlem Jørgen Tjørning.
6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant:
Poul Callesen og Sam heine ( denne som suppleantkandidat) modtager genvalg. Bestyrelsen indstiller som ny revisor Svend Christian Andersen.
7. Eventuelle forslag skal være fremsendt til formanden i henhold til vedtægterne
8. Eventuelt: Borgmester Hans Toft vil komme med et indlæg med udgangspunkt i kommunalreformen set fra kommunens side.

Formanden, Birgit Lemvigh, bød velkommen til de ca. 100 fremmødte.

Ad 1: Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Jørn G. Andersen som dirigent.
Da der ikke var andre forslag, blev Jørn G. Andersen valgt, og han konstaterede efterfølgende, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.

Ad 2: Formanden præsenterede Bestyrelsens medlemmer og startede herefter sin beretning med at nævne, at der i 2005 havde været holdt 5 bestyrelsesmøder samt nogle forretningsudvalgsmøder.
Herudover var der blevet udgivet 3 medlemsblade og på informationssiden var hjemmesiden nu også kommet op at stå. Diverse møder med kommunen er blevet afholdt, bl.a. vedrørende de grønne områder - symptomatisk for kommunen afgives der mange løfter, der desværre ikke bliver fulgt op af konkret action, men bestyrelsen "har bidt sig fast", så resultaterne skal nok vise sig omend det går langsomt.
Der havde været holdt møder i PL´s regi - Parcelhusejernes Landsforening gør mange ting for os - bl.a. er vi i løbet af 2005 nu også blevet repræsenteret i diverse ankenævn.
Fællesrådet, der består af de 6 store grundejerforeninger i kommunen med GSG som den største, afholder 2 møder pr. år samt deltager i 2 Borgmestermøder om året - formanden opfordrede medlemmerne til at være mere aktive - herunder at komme med forslag til spørgsmål til kommunen. Bestyrelsen behandler også lokale spørgsmål - i det forgangne år eksempelvis deltagelse i møder vedr. Søgårdsskolen og Novo Nordisk`s ønske om udvidelse af tankanlæg ved Brogårdsvej.

Gennemførte medlemsarrangementer: 2 vandreture i gentofte by ved Kaj Torp samt Sct. Hans, der var en stor succes, bl.a. mfordi vejret for en gangs skyld var med os. Efter debat og besvarelse af spørgsmål fra salen blev formandens beretning taget til efterretning.

Ad 3: Kassereren fremlagde regnskabet, der blev godkendt
Ad 4: Næstformanden foreslog på bestyrelsens vegne et uændret årskontingentet på kr. 150,- kr for år 2007, hvilket blev enstemmigt vedtaget.
Ad 5: De 2 personer blev genvalgt og Jørgen Tjørning blev nyvalgt.
Ad 6: De 2 personer blev genvalgt, og Svend Christian Andersen blev valgt som ny revisor.
Ad 7: Der var ikke indkommet forslag
Ad 8: Næstformanden gennemgik sammen med foreningens web-master hjemmesiden og appellerede i den forbindelse til øget aktivitet/input fra medlemmernes side.

Herefter fik medlemmet Mogens Nielsen ordet og gennemgik, ved hjælp af diverse overheads, et case-studie i, hvordan kommunen forvalter reglerne, hvilket efterlod et noget lemfældigt indtryk.

Efter debat og besvarelse af spørgsmål fra salen, opløste dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for god ledelse, og gav ordet til politimester Michael Clan, der efterfølgende gav en god orientering om den forestående politireform, der foventes vedtaget medio dette år.
22/3 - 2006

Jens Vinther Nielsen  
Comments