Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Generalforsamling 2008

Referat af ordinær generalforsamling i kantinen på Gentofte Rådhus, onsdag den 2. april 2008 kl. 18.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Regnskabet er trykt i bladet, der er udsendt sammen med denne indkaldelse.
4. Bestyrelsens forslag til kontingent for år 2009.
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
Birgit M. Lemvigh, Eggert Frandsen og Kaj Torp er på valg, og de modtager alle gerne genvalg.
6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant:
Poul Callesen og Jens Vinther Nielsen modtager gerne genvalg. Revisorsuppleant er Inger Lise Rytter, som ligeledes ønsker at modtage genvalg.
7. Eventuelle forslag skal være fremsendt til formanden i henhold til vedtægterne.
8. Eventuelt.

Formanden, Birgit M. Lemvigh, bød velkommen til de ca. 90 fremmødte medlemmer.Ad 1: Formanden foreslog på bestyrelsens vegne advokat Torben Lund som dirigent. Da der ikke var andre forslag, blev Torben Lund valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.

Ad 2: Formanden præsenterede bestyrelsens medlemmer og startede herefter sin beretning med at nævne, at der i 2007 havde været afholdt 5 bestyrelsesmøder, forretningsudvalgsmøder samt diverse ad hoc møder. Herudover havde der været 2 fællesrådsmøder, 2 borgmestermøder og 1 dialogmøde samt møde med Parcelhusejernes Landsforening.
Der er med stor indsats fra Jørgen Tjørning udsendt 2 medlemsblade i 2007.
Grundejerforeningen er medlem af Parcelhusejernes Landsforening. Som det fremgår af regnskabet, er der tale om et højt kontingent, men formanden fandt, at man fik meget for beløbet, idet formanden var meget aktiv og han sad i diverse ankenævn m.v., som gav foreningen mulighed for at trække på erfaringen. Herudover udgiver Parcelhusejernes Landsforening bladet "Mit Hus".
Fællesrådet består af 6 grundejerforeninger og har som hovedformål at forberede de 2 årlige borgmestermøder. Et af hovedtemaerne har været spørgsmålet om pleje af Gentofte Sø og støjen fra Lyngbyvej.
På borgmestermøder har der udover Gentofte Sø og Lyngbyvej været diskuteret mulighed for at etablering af cykelsti i f.eks. Gentoftegade, idet det forekommer meget usikkert at færdes på cykel i foreningens område.
Et andet tema har været lokalplaner og disses forhold til tinglyste deklarationer i de enkelte områder. Kommunen foretager ikke automatisk aflysning af deklarationer, som er i strid med lokalplaner, før en eventuel konkret sag nødvendiggør aflysning.
Foreningen har tilbudt at være med til at påse, at deklarationerne bliver overholdt, men Gentofte Kommune har ikke ønsket dette.
Formanden omtalte fortove i kommunen, som ikke længere holdes af Gentofte Kommune. Efter kritik af ordningen og overførslen til de private grundejere gør kommunen det dog også i år, men det må påpeges, at det stadig er grundejernes ansvar at fortovene er fremkommelige.
Foreningen har endvidere været involveret i spørgsmål om farvevalg, senest ved Søgårdsskolen. Lokalplanen siger, at nyt byggeri og ombygning skal tilpasse sig villakvarteret, men foreningen finder ikke, at dette er sket ved Søgårdsskolen. Kommunen har ikke ønsket at ændre på forholdene med den begrundelse, at der har været søgt sagkyndig bistand til farvevalget.

Formanden nævnte diverse medlemsarrangementer og fremhævede ture med arkitekt Glahn, hvor han med arkitektøjne beskrev områder i kommunen.

Formanden nævnte endvidere, at arrangementet med miljøminister Connie Hedegaard, som uanset det udskrevne valg kom til mødet og beredvilligt besvarede spørgsmål og gav orientering om mulighederne for at få sat gang i spørgsmålet om støjværn ved Lyngbyvejen, om pasningen af Gentofte Sø samt i øvrigt gode råd til miljørigtig opførsel.
Formanden nævnte den seneste Skt. Hans Aften, som efter en våd optakt blev en stor succes med ca. 3.000 deltagere. Hele aftenen forløb meget tilfredsstillende og foreningen kan som formentlig den eneste i landet lovligt affyre raketter m.v., idet bestyrelsesmedlem Flemming Torp er autoriseret fyrværker.
Formanden opfordrede interesserede til at besøge foreningens hjemmeside, hvor der bl.a. var stemningsfulde billeder fra Skt. Hans Aften.
Formanden nævnte, at der i oktober 2007 var blevet uddelt ca. 7.000 blade fra grundejerforeningen i et ønske om at få flere medlemmer. Bladet havde fået megen ros, men nyindmeldelserne var uanset dette beskedne. Formanden afsluttede sin beretning med at opfordre grundejere til at se nøje på de vurderinger, der nu var under udsendelse. Hun kunne oplyse, at der forventes store stigninger, men at specielt grundvurderingerne hæves uforholdsmæssig meget.
Stigning i grundvurderingerne har økonomisk betydning, idet ejendomsskat beregnes af netop grundværdien og ikke er underlagt det nugældende skattestop.

Formanden gav herefter ordet til Thor N. Callesen, som orienterede nærmere om Gentofte Sø.
Han nævnte, at søen er et Natura 2000-område, og der holdes møder med Park & Vej for at sikre en passende vedligeholdelse. Erfaringen er, at der var megen velvilje, men at de konkrete resultater lod noget tilbage at ønske.
Han nævnte, at den eksisterende pontonbro var meget dårlig og til tider farlig at færdes på. I øjeblikket er der udspændt tove, som skulle rette op på pontonbroen, men man har konstateret, at den foranstaltning ikke hjælper tilstrækkeligt. En større renovering af hele pontonbroen vil koste ca. 700.000 kr., men da broen er slidt og visse steder ikke holdbar på sigt, afstår kommunen fra dette forslag.Der er nu udarbejdet bevillingsansøgning på 1,4 mio. kr., som er det nødvendige beløb til etablering af en ny pontonbro. Der kan tidligst forventes penge til formålet i 2009.
Thor N. Callesen nævnte, at der løbende var kontakt til Park & Vej i et forsøg på at få foretaget nødvendig beskæring af væltede træer, knækkede grene samt generel oprensning ved søen. Problemet er ofte, at mange instanser er involveret.
Der afholdes den 6. maj 2008 møde i Teknisk Udvalg om, at der nu foreligger alle godkendelser, således at en oprensning kan ske. Flemming K. Larsen fra kommunen er ansvarlig og har oplyst, at der foretages beskæring i april måned 2008. Thomas Vikstrøm har i den forbindelse været med til at udpege de områder, som omfattes af beskæringen.
Endelig nævnte Thor N. Callesen, at man i et forsøg på at få opsat nye bænke til erstatning for de ødelagte havde doneret 2 bænke mod, at kommunen opsatte yderligere 3. Det er oplyst, at bænkene skulle opsættes i april måned 2008, men dette er endnu ikke sket.
Efter enkelte spørgsmål og svar blev beretningen godkendt.

Ad 3: Kassereren, Jørgen Tjørning, gennemgik det fremsendte regnskab, som viser et overskud på ca. 18.700 kr., hvoraf 15.000 kr. blev foreslået henlagt til jubilæumsfond til festligheder i forbindelse med foreningens 100 års jubilæum den 19. juni 2009.

Kassereren oplyste, at ca. 1.200 medlemmer havde betalt kontingent, og at ca. 140 var restanter i øjeblikket.
På forespørgsel blev oplyst, at der ikke er indtægt vedrørende udlejning af både, salg af fisketegn m.v., idet udgifterne overstiger indtægterne, som er meget beskedne. Kaj Torp yder en stor indsats i forbindelse med udlejning og udstedelse af fisketegn og kun hans indsats gør, at der ikke er direkte udgifter forbundet med aktiviteten. Kaj Torp oplyste, at udlejningen af hensyn til fuglelivet er udskudt således at udlejning tidligst kan ske fra 1. juni. Forsamlingen godkendte herefter regnskabet.

Ad 4: Formanden oplyste, at der i øjeblikket betales 165,- kr. årligt i 2008. Thor N. Callesens forslag er, at kontingentet hæves til 185,- kr. for 2009, hvilket giver mulighed for at opsamle et yderligere beløb til jubilæet. Bestyrelsens forslag blev godkendt.

Ad 5: 3 medlemmer af bestyrelsen var på valg, og alle blev genvalgt.

Ad 6: 2 revisorer og suppleant var på valg, og alle blev genvalgt.

Ad 7: Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne.

Ad 8: På spørgsmålet om parkering og færdsel i Vindestræde oplyste formanden, at man var bekendt med problemerne i dette område, men at den samlede trafikplan for Gentofte Kommune skulle tage højde herfor, eventuelt ved at der kunne blive tale om parkeringsforbud, ensretning af gaden eller andet. Hun opfordrede til, at man gennemgik trafikplanen når kommunen udsendte denne.
Det blev fra flere sider anført, at stien på vestsiden af søen er blevet smallere, og at det giver problemer når gående, cyklister og løbere skal mødes.
Flere medlemmer udtrykte bekymring om udlejning i Gentoftegade, idet udlejning til ejendomsmæglere og lignende aktiviteter er med til at kvæle forretningslivet i gaden og dermed gøre Gentoftegade til et uinteressant sted at færdes. Det burde ved lokalplan eller på anden vis forhindres, at udlejning foregik på denne måde.

Formanden anførte, at det var et vanskeligt problem at løse, men en mulighed kunne være at kommunen udarbejdede lokalplan for Gentoftegade med angivelse af, til hvilke formål henholdsvis stueetage og 1. sal kan anvendes erhvervsmæssigt.

Dirigenten opløste herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for god ledelse.

Efter generalforsamlingen og efter en pause blev ordet overgivet til biolog og geograf Thomas Vikstrøm.

Thomas Vikstrøm fortalte om sin tilknytning i 60'erne til området og hans store interesse for især Gentofte Sø. Uanset at han var fraflyttet i 80'erne, havde han stadig interesse for området og han gav en historisk gennemgang af udviklingen af Gentofte Sø og anførte i den forbindelse, at søen er en af de 10 reneste større søer over 20 hektar, set på landsplan.
Thomas Vikstrøm gennemgik historisk søens historie, som tidligere var ca. 27 meter dyb og nu på det dybeste er ca. 1,6 meter. Søen var tidligere vandreservoir for København og det er fortsat Københavns kommune, der ejer søen.
Thomas Vikstrøm fortalte levende og engageret om søens dyre- og planteliv og afsluttede med at oplyse, at der forefindes en guidebog og at den kan fås ved henvendelse til Park og Vej.
Formanden oplyste, at der den 19. maj er rundgang ved søen, hvor fuglene, planter m.v. vil blive omtalt af Thomas Vikstrøm. Mødestedet er plænen i søens nordlige del ved Brogårdsvej og starter kl. 18.30. Tilmelding er ikke nødvendig.

Ref.: Svend Chr. Andersen