Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Generalforsamling 2009

Referat af ordinær generalforsamling i kantinen på Gentofte Rådhus, onsdag den 25. marts 2009 kl. 18.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Regnskabet er trykt i bladet, der er udsendt sammen med denne indkaldelse.
4. Bestyrelsens forslag til kontingent for år 2009
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
Thor N. Callesen, Jørgen Tjørning og Flemming Torp er på valg, og de modtager alle gerne genvalg.
6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant:
Poul Callesen og Jens Vinther Nielsen modtager gerne genvalg. Revisorsuppleant er Inger Lise Rytter, som ligeledes ønsker at modtage genvalg.
7. Eventuelle forslag skal være fremsendt til formanden i henhold til vedtægterne.
8. Eventuelt

Formanden, Birgit M. Lemvigh, bød velkommen til de ca. 100 fremmødte medlemmer.

Ad 1: Formanden foreslog på bestyrelsens vegne advokat Torben Lund som dirigent. Da der ikke var andre forslag, blev Torben Lund valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne, idet varsel er 8 dage og han oplyste at have modtaget indkaldelse den 27. februar 2009. Han foreslog, at dagsordens pkt. 7. byttede plads med dagsordens pkt. 5.

Ad 2: Formanden præsenterede bestyrelsens medlemmer og startede herefter sin beretning med at nævne, at der i 2007 havde været afholdt 5 bestyrelsesmøder, forretningsudvalgsmøder samt diverse ad hoc møder. Herudover havde der været 2 fællesrådsmøder, 2 borgmestermøder og 1 dialogmøde samt møde med Parcelhusejernes Landsforening, hvor grundejerforeningen er medlem.

Der er med stor indsats fra Jørgen Tjørning udsendt 2 medlemsblade i 2008.
Fællesrådet udgav tidligere et fælles blad for de 6 grundejer-foreninger, men udgiver nu hver sit blad. Fællesrådet er nu enige om, at kun almene spørgsmål skal behandles på borgmestermøderne, f.eks. støjproblemer, Lyngbyvejen, fortove o. lign. Tidligere tog detailproblemer for stor del af mødetiden.

Formanden omtalte foreningens ønske om at blive inddraget i gennemgang af lokalplaner, særligt med henblik på at varetage interesser om støj, hegn, træer, materialevalg til tage o.lign. Foreningen deltager ofte i spørgsmål om hegn mv. med mediation og retsmægling. Formanden opfordrede til at medlemmer retter henvendelse, såfremt fremlagte lokalplanforslag giver anledning til spørgsmål.
Formanden påpegede de fortsatte problemer med, at den grønne kommune skifter karakter, idet der stadig sker nyopførelse af mure og plankeværker m.v. mod vej. Spørgsmålet har uden held været forsøgt diskuteret på borgmestermødet.

Formanden nævnte diverse medlemsarrangementer og fremhævede ture med Thomas Vikstrøm ved Gentofte Sø, besøg på Vestforbrænding med spændende orientering om genbrug.
Formanden opfordrede til, at flere deltog i arrangementerne, ligesom foreningen gerne modtog ønsker til fremtidige ture.

Formanden nævnte den seneste Skt. Hans Aften, som efter en våd optakt blev en stor succes. Hele aftenen forløb meget tilfredsstillende, uanset at det på grund af regnvejr ikke lykkedes at få tændt bålet.

Formanden fremhævede, at foreningen har 100 års jubilæum i 2009. Festligholdelse af jubilæet sker den 20. juni 2009, hvor der klokken 14.00 er koncert i Gentofte Kirke. Arrangementet fortsættes klokken 15.00 i sognegården med messingblæserorkester og traktement med mad og drikkevarer.
Formanden afsluttede sin beretning med at opfordre medlemmerne til at hverve nye medlemmer til foreningen.

Formanden gav herefter ordet til Thor N. Callesen, som orienterede nærmere om foreningens flotte hjemmeside.
På hjemmesiden er omtalt afholdte arrangementer, møder med Vej og Park, dialogmøder m.v.
Han oplyste, at kommunen har foretaget opgravning af rør og siv ved Gentofte Sø, og omtalte yderligere, at pontonbroen etableret i 1985 nu udskiftes med en ny i løbet af 2009, idet kommunalbestyrelsen bevilgede 1,6 mill. kroner til formålet i december 2008, og at pengene nu endeligt er frigivet.
Han oplyste, at kommunen nu har til hensigt at gennemføre det tidligere udarbejdede forskønnelsesforslag for Vangede Bygade.
Han afsluttede med at opfordre medlemmerne til at oplyse deres mail adresse til Jørgen Tjørning for hurtigere og billigere at kunne orientere om medlemsarrangementer mv.

Formanden gav ordet til Mogens G. Nielsen, som orienterede om problemer med støj fra Lyngbyvejen, hvor lokalvejen tilhører Gentofte kommune, medens Lyngbyvejen er en statsvej.
Han oplyste, at der havde været holdt møde i Vejdirektoratet, som kendte problemstillingen, og som havde foreslået foreningen at tage kontakt til kommunen. Der foreligger en 12 år gammel rapport om støjproblemet, som er værst hvor vejen ligger højt, men kommunen er ikke særligt interesseret i at deltage i løsning af spørgsmålet.
Ved møde mellem foreningen og Naturfredningsforeningen mødte ingen fra kommunen, og man afventede fortsat kommunens udarbejdelse af støjhandlingsplan.
Han oplyste, at han ville etablere en gruppe for at presse mest muligt på overfor de ansvarlige, hvilket blev støttet af adskillige af medlemmerne på generalforsamlingen.

Efter enkelte spørgsmål og svar blev beretningen godkendt.

Ad 3: Kassereren, Jørgen Tjørning, gennemgik det fremsendte regnskab, som viser et overskud på ca. 39.000 kr., med et forventet overskud på ca. 20.000 i 2009. Jubilæumsfonden andrager herefter 75.000 kr.
Kassereren oplyste, at. 1.302 medlemmer havde betalt kontingent ved udgangen af 2008, hvilket er et fald i medlemstal på ca. 60. Af samme grund er der i budget 2009 afsat 15.000 kr. til medlemshvervning og annoncering.
Forsamlingen godkendte herefter regnskabet.

Ad 4: Formanden oplyste, at der betales 185,- kr. årligt i 2009. Thor N. Callesens forslag er, at kontingentet uændret udgør 185,- kr. for 2010. Bestyrelsens forslag blev godkendt.

Ad 7: Formanden orienterede om ændringer til vedtægterne, som senest er rettet i 1998. Ændringerne var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamling og blev vedtaget.

Ad 6: 2 revisorer og suppleant var på valg. Den nu vedtagne vedtægt indebærer, at der alene skal være 1 revisor. Poul Callesen blev genvalgt.. Revisorsuppleanten blev genvalgt.

Ad 5: 3 medlemmer af bestyrelsen var på valg, og alle blev genvalgt.

Ad 8: Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne.

Ad 9: På forespørgsel oplyste Mogens G. Nielsen at han vil undersøge muligheden for at interesserede kan deltage i udvalgsmøder om støjproblemer fra Lyngbyvejen, Interesserede kan henvende sig til ham.

Dirigenten opløste herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for god ledelse.

Efter generalforsamlingen og efter en pause blev ordet overgivet til Allan Malskær, formand for Parcelhusejernes Landsforening (PL).
Han fortalte om sine 15 år som formand og roste GSG foreningen for at kunne fastholde medlemsantallet, idet det generelt var vanskeligt at bibeholde medlemmer.
Han orienterede om, at PL i øjeblikket har 500 foreninger, og således er repræsenteret stort set overalt.
Han henledte specielt opmærksomheden på vigtigheden af, at bestyrelserne tegnede ansvarsforsikring for ikke at blive personligt ansvarlige.
Han oplyste, at PL er medlem af ankenævn og arbejder for at få dårlige håndværksfirmaer udelukket. Han orienterede herudover om regeringens planer om en ny tilskudsordning til istandsættelser og opfordrede til at orientere sig nærmere på PL's hjemmeside.
Han nævnte det generelle problem med, at kommunerne forsøger at lægge udgifter til f.eks. vej, grønne områder, kloak o.lign. over på grundejerne.
Generelt opfordrede han til, at grundejerne er opmærksomme og reagerer, når nye afgiftstyper forsøges lagt over på grundejerne.
Allan Malskær afsluttede med at give tilsagn om, at PL gerne bidrager økonomisk til en kampagne for medlemshvervning i grundejerforeningen i forbindelse med det forestående jubilæum.

Ref.: Svend Chr. Andersen