Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Generalforsamling 2010

Referat af ordinær generalforsamling i kantinen på Gentofte Rådhus, onsdag den 7. april 2010 kl. 18.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Regnskabet er trykt i bladet, der er udsendt sammen med denne indkaldelse.
4. Bestyrelsens forslag til kontingent for år 2010
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
Eggert Frandsen ønsker at fratræde på grund af alder. Mogens G. Nielsen og Svend Chr. Andersen er på valg. Mogens G. Nielsen er villig til at modtage genvalg.
6. Valg af 1 revisor og 1 suppleant:
Poul Callesen er revisor og er villig til at modtage genvalg. Revisorsuppleant er Inger Lise Rytter, som ligeledes er villig til at modtage genvalg.
7. Eventuelle forslag.
8. Eventuelt.

Formanden, Birgit M. Lemvigh, bød velkommen til de ca. 115 fremmødte medlemmer.

Ad 1: Formanden foreslog på bestyrelsens vegne advokat Torben Lund som dirigent. Da der ikke var andre forslag, blev Torben Lund valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne, idet varsel er 8 dage og han oplyste at have modtaget indkaldelse i februar 2010.

Ad 2: Formanden præsenterede bestyrelsens medlemmer og startede herefter sin beretning med at nævne, at der i 2009 havde været afholdt 5 bestyrelsesmøder, forretningsudvalgsmøder samt diverse ad hoc møder, herunder vedrørende Sct. Hans, bladet og 100 års jubilæet. Herudover havde der været 2 fællesrådsmøder, 2 borgmestermøder og 1 dialogmøde med teknisk forvaltning samt møde med Parcelhusejernes Landsforening, hvor grundejerforeningen er medlem.

Der er med stor indsats fra Jørgen Tjørning udsendt 2 medlemsblade i 2009.

Formanden omtalte 100 års jubilæet i juni 2009. Formanden var af den opfattelse at arrangementet var meget vellykket med musik i kirken og efterfølgende reception i præstegårdshaven med buffet og stort jazz-orkester.

Formanden omtalte Sct. Hans Fest 2009, som var begunstiget af godt vejr, mange mennesker og for en gangs skyld overskud.

Formanden bemærkede, at dialogmøder med Gentofte kommune er befordrende for et fælles samarbejde, hvor alt kan diskuteres. Et af resultaterne er, at der i den netop overståede strenge vinter blev fældet siv på Gentofte sø.

Formanden gav herefter ordet til Allan Malskær, formand for Parcelhusejernes Landsforeningen (PL).

Han fortalte om sine 15 år som formand og kunne oplyse, at foreningen forventer at have 25.000 medlemmer inden årets udgang.

Han omtalte, at grundejerforeningerne skulle være opmærksomme, såfremt der kom forslag fra kommunerne som kunne indebære udgifter for grundejerne. Lyngby Tårbæk kommune havde f.eks. netop besluttet at privatisere 25 km offentlige veje, hvilket betyder en udgift for den enkelte grundejer på 2 til 3.000 om året. PL kunne tilbyde at hjælpe medlemmerne, således at alle krav kunne stilles til kommunerne, før privatisering kunne ske.

Formanden orienterede om fællesrådet, som omfatter 6 grundejerforeninger. Rådet forbereder borgmestermøderne, hvor man nu kun diskuterer overordnede, generelle forhold som f.eks., hvorfor Gentofte Kommune ikke udelukkende anvender støjsvag asfalt. På næste møde i oktober 2010 vil et af punkterne være et ønske om at skilte i kommunen står så de er mulige at læse, hvilket ikke altid er tilfældet.

Formanden omtalte møde med DONG, hvor isolering, varmekilder m.v. blev diskuteret. Der vil på foreningens hjemmeside blive orienteret om tilbud på termografering af ejendomme. Det overvejes i øjeblikket, om det offentlige skal give tilskud til sådanne arbejder.

Formanden orienterede om, at foreningen har været involveret i naboklager, problemer med skel, store træer m.v. Et af foreningens mangeårige ønsker er nu opfyldt, idet Gentofte kommune i efteråret fik etableret ny pontonbro ved Gentofte sø.

Formanden opfordrede medlemmerne til at indsende deres mail adresse og omtalte den næste nattergaletur, som finder sted torsdag den 27. maj 2010, klokken 21.00.

Formanden afsluttede sin beretning med ros til Alice Nørregaard for den flotte hjemmeside og Alma Tjørning for flotte billeder.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt beretningen.

Ad 3: Kassereren, Jørgen Tjørning, gennemgik det fremsendte regnskab, som viser et overskud på ca. 200,00 kr. Formuen er uændret uanset de store udgifter i året 2009 til jubilæet på ca. 127.000,00 kr.

Uddeling af medlemsbladet sker nu med spejder fra Gentofte/Hellerup, hvilket er billigere end Post Danmark.

På spørgsmål oplyste Jørgen Tjørning, at det er vanskeligt at fastholde medlemstallet, og at der i årets løb har været en nedgang på 29 medlemmer. En af forklaringerne er muligvis, at det med det nye tinglysningssystem er det vanskeligt at registrere ejerskifter, og at den normale procedure med at sende materiale til nye ejere derfor er vanskelig. Han opfordrede medlemmerne til at orientere bestyrelsen, hvis de fik kendskab til nye naboer. Han mente i øvrigt, at det er billigt at være medlem af foreningen, når det samtidig indebærer, at man automatisk bliver gratis medlem af PL.

Forsamlingen godkendte herefter regnskabet og det samtidigt fremlagte budget.

Ad 4: Formanden oplyste, at der betales 185,- kr. årligt i 2010. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2011, og dette forslag blev godkendt.

Ad 5: 3 medlemmer af bestyrelsen var på valg.
Formanden rettede en særlig tak til Eggert Frandsen, som havde været medlem at bestyrelsen i 33 år. Hun roste hans store indsats på især spørgsmål om tekniske forhold, klagesager m.v. Eggert Frandsen takkede for det gode samarbejde igennem alle årene. Hans ønske havde været at opleve 100 års jubilæet og derefter trække sig på grund af sin høje alder 90 år. Formanden overrakte en vingave og ønskede held og lykke.

Svend Chr. Andersen ønskede ikke genvalg, og Thor N. Callesen takkede ham for en god indsats som sekretær for bestyrelsen og overrakte en vingave.

Mogens G. Nielsen ønskede genvalg og blev genvalgt. Herudover opstillede Kirsten Elvstrøm samt Helle Harremoes, som begge blev valgt for en periode på 3 år.

Ad 6: 1 revisor og suppleant var på valg.
Poul Callesen blev genvalgt som revisor, og Inger Lise Rytter blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 7: Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne.

Ad 8: Mogens G. Nielsen orienterede om antistøjgruppens arbejde. Gentofte Kommune har endnu ikke i modsætning til Vejdirektoratet lavet en støjhandlingsplan, men den forventes snarest fremlagt.

Dirigenten opløste herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for god ledelse.

--------------

Formanden gav herefter ordet til 1. viceborgmester og folketingsmedlem Eyvind Vesselbo.

Eyvind Vesselbo oplyste, at Lyngbyvejen er den sidste motorvej uden støjskærme ved belastede områder. Han oplyste, at staten har bevilget 35 millioner kroner til støjsikring, men at dette alene muliggør støvskærme fra Emdrup Sø til Kildegårds Plads. Bevillingen rækker ikke til støjdæmpning ved Gentofte Sø, men han har med den nye trafikminister aftale om, at der næste år søges afsat yderligere midler, således at støjdæmpning kan forlænges til Søgårdsvej. Der søges samtidig afsat midler til støjdæmpende asfalt.

Vejdirektoratet vil ikke afsætte midler til støjskærmning langs Gentofte Sø udfra en vurdering af, at der er tale om et rekrativt område med langt til naboer.

Eyvind Vesselbo havde på den baggrund et forslag om at lave et naturprojekt, og han havde haft møde med borgmester Hans Toft og trafikminister Hans Chr. Smidt herom. Han havde tillid til at det kunne lykkes.

Eyvind Vesselbo oplyste at kommunens støjplan fremlægges inden længe, og at den også vil omfatte andre støjbelastede veje som f.eks. Bernstorffsvej, Strandvejen m.fl. Dette var baggrunden for hans forslag om et naturprojekt for derved at adskille Lyngbyvejen fra de øvrige områder. Hans opfattelse var, at det samlede projekt kunne gennemføres indenfor et par år.

Eyvind Vesselbo omtalte kommunens natur- og vandplan, som skal forhindre, at urenset spildevand løber ud og samtidig forhindre oversvømmelser ved kraftigt regnvejr. Planen påregnes lavet i perioden 2010 til 2012 med udbygning efter 2015.

Fra de fremmødte blev det anført, at de nuværende glasplader ikke fungerer efter hensigten, og at nye skærme bør være støjabsorberende. Der blev spurgt, om der er planlagt støjafdæmpning på spunsvægge på Lyngbyvejen og anført, at en hastighedskontrol kunne hjælpe. Yderligere blev der spurgt, om der påtænkes støjafskærmning af broen ved Tuborgvej.

Eyvind Vesselbo var enig med Allan Malskær i at der i muligt omfang bør søges fondstøtte, og at problemet med støj fra højtliggende broer, og i øvrigt glasplader kendes fra flere steder i landet.

Eyvind Vesselbo var glad for spørgsmålene og ville inddrage dem i den videre diskussion.

Formanden takkede for et spændende og inspirerende indlæg.

Ref.: Svend Chr. Andersen
Comments