Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Generalforsamling 2012

Generalforsamling i Gentofte Sogns Grundejerforening 12. april 2012 kl 18:30 på Gentofte rådhus

1. Valg af dirigent
Advokat Jørgen Jacobsen blev valgt til dirigent og han kunne konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, da indkaldelsen blev modtaget af medlemmerne den 27. marts.

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed
Der har været mange aktiviteter i foreningen i årets løb. Sankt Hans Festen satte rekord i år, da det gode vejr havde lokket mange ned til Gentofte Sø, hvor borgmester Hans Toft igen i år holdt båltalen. 
Der har været afholdt dialogmøder med kommunen. Disse møder er den bedste måde, foreningen kan få specialønsker gennemført, da man her kan tale om de forskellige ting i kommunen. Emner som er blevet behandlet er: fjernvarme, affaldssortering, hastighedsdæmpende Foranstaltninger, Nymosen og Gentofte Sø. Det ser ud som om, at det går hurtigere med fjernvarmen end forventet. Affaldssorteringen bliver fremover delt i 2 forskellige typer beholdere: 1) almindelig dagrenovation 2) glas + papir (ikke drikkeglas). Med hensyn til hastighedsdæmpende foranstaltninger er der opnået mindre resultater. Der sker nu mange forbedringer i Nymosen og der forestår nu en revision af kommunens udviklingsplan for Gentofte Sø og Brobæk Mose som følge af statens naturplan. Vi ved endnu ikke hvad dette
indebærer.
Vedrørende Parcelhusejernes Landsforening, som er en stor økonomisk post i regnskabet
Foreningen arbejder for, at skatterne på boligen dæmpes og formanden Allan Malmkjær kæmper lige nu for at forhindre at kommunerne privatiserer vejene og dermed lægger større økonomiske byrder på grundejerne. Lyngby-Tårbæk kommune måtte f.eks. trække deres forslag tilbage, da regeringen fik forhindret den privatisering af kommunens veje, som man ønskede bl.a. på grund af Allan Malmkjærs arbejde.
Herudover har der været møder i Fællesrådet – Ved disse møder deltager repræsentanter fra alle kommunens grundejerforeninger med borgmesteren. GSG har krævet, at det kun er store fælles ting, som diskuteres på disse møder – ikke særinteresser.
Af lokale spørgsmål kan nævnes sager med bevoksning i skel og en skole i et villakvarter. 
Der har været holdt et møde på Kildegård Privatskole om støjværn ved Lyngbyvejen.
Der har været et hegnssag, hvor man fandt frem til en mindelig løsning ved hegnssynet.
Så har der været afholdt en Orkidétur i Nymosen og en udflugt til Vandværket på Soløsevej.
Formanden fortalte til sidst, at Grundejerforeningen er medlem af Lokalhistorisk forening og Garderhøjfortets Venner.
Næstformand Thor N. Callesen fortsatte nu med at fortælle om bestyrelsens arbejde på konferencen i februar måned. På en konference er der mere tid til at tale om de forskellige ting end på møderne. På konferencen er der arbejdet med at forbedre formuleringen af foreningens mission, vision, værdier og strategi på foreningens hjemmeside. Thor N. Callesen og Helle Harremoës viste hjemmesidens mange funktioner. Der blev talt om arbejdet med at hverve nye medlemmer, da et medlem ikke troede, at der blev gjort noget.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. 
Regnskabet er trykt i bladet, der er udsendt sammen med denne indkaldelse.
Kontingentindtægter har været næsten uændret i de sidste 4 år. Obligationerne har givet en pæn renteindtægt. Indtægterne er blevet større og udgifterne er blevet mindre.
GSG- nyt er blevet dyrere og der er sparet på medlemsarrangementerne. Sankt Hans Aften kostede 8.000 Kr. Overskuddet for 2011 er på 34.000 Kr. Egenkapitalen er vokset fra 280.000 Kr til 314.000 Kr.
Pengene er investeret i 5% og 6% obligationer.

4. Bestyrelsens forslag til kontingent for 2013
Kontingentet er fortsat 185 Kr om året

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
Thor Callesen, Jørgen Tjørning og Flemming Torp er på valg. Alle er villige til at modtage genvalg.
Alle 3 blev genvalgt.

6. Valg af 1 revisor og 1 suppleant:
Poul Callesen er revisor og er villig til genvalg. Revisorsuppleant er Inger Lise Rytter, som ligeledes er villige til at modtage genvalg. 
Begge blev genvalgt.

7. Eventuelle forslag
Ingen forslag

8. Eventuelt
Palle Raaschou spørger, om man fortsat skal være medlem af Parcelhusejernes Landsforening. Han fortalte, at han havde haft en byggesag, hvor han mente, at PL havde modarbejdet ham. Han spurgte, om man var retsløs, hvis man brugte en entreprenør, som ikke havde orden i tingene. Birgit M. Lemvigh fortalte, at grundejeren selv skal sørge for at få en regning med moms fra håndværkerne. Så kan grundejerforeningen bakke op og hjælpe grundejeren. Et medlem mente, der skal skabes kontakt til TV- Avisen og at bestyrelsen skal bakke Palle Raaschou op. Bestyrelsen vil tage stilling til om den vi bakke Palle Raaschou op på dens næste møde. 

En grundejer var betænkelig ved at sætte en postkasse op ved vejen, da det så er åbenlyst, hvornår postkassen ikke bliver tømt, og grundejeren er på ferie. En anden grundejer kunne fortælle, at man kan købe en postkasse, som også er beregnet til pakker, og som er så stor, at brevene kan falde ned i postkassens bund. Grundejerforeningen har kæmpet imod loven om postkasserne, men det er ikke lykkedes at ændre reglerne. Partierne havde stemt Ja, fordi det de så bedre kunne sælge Post Danmark.

Et medlem kunne ikke mærke nogen forskel efter det nye støjværn er blevet opsat ved Lyngbyvejen. Derfor foreslog hun, at der nu bliver lavet en analyse for at man kan se resultatet. GSG vil anbefale, at man beder Vejdirektoratet om at foretage en analyse. En beboer ved Lyngbyvejen har fået afslag på at bygge et nyt hus, da der er målt mere end 55 decibel på hendes grund. Nu må hun ombygge det gamle hus. Et medlem mente, at trævægge isoleret med glasuld er det mest støjdæmpende materiale.

Dirigenten takkede til sidst for god ro og orden, og generalforsamlingen afsluttedes. 
Herefter takkede Birgit M. Lemvigh dirigenten for hans arbejde, og aftenen sluttede med, at Landskabsarkitekt Kim Tang fortalte om, hvordan uoverensstemmelser i forbindelse med hegn og generende bevoksning i skel bliver løst. Efter hans indlæg var der fællesspisning i Rådhusets Kantine. 
Comments