Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling i Gentofte Sogns Grundejerforening torsdag den 18. april 2013 kl. 18:30

Punkt 1 Valg af dirigent
Jørgen Jacobsen blev valgt som dirigent, og han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, da foreningens vedtægter siger, at alle skal have indkaldelsen mindst 8 dage inden generalforsamlingen. Kirsten Elvstrøm blev valgt som referent 

Punkt 2 Formandens beretning:
Formanden præsenterede først bestyrelsen for alle de fremmødte. Hun kunne herefter fortælle, at der i 2012 havde været 4 bestyrelsesmøder, nogle udvalgsmøder, 2 fællesrådsmøder og 2 borgmestermøder. Herudover har der været nogle dialogmøder med Park og Vej samt et bestyrelsesseminar i februar 2012. 

I Samarbejde med Gentofte Kommune afholdte GSG et møde om håndtering af regnvand, og hvordan grundejeren kan få udbetalt ca. 24.000 Kr., såfremt tilslutningen til kommunens kloakker frakobles og regnvandet holdes på egen grund ved hjælp af faskiner, regnvands bede m.m.

GSG er medlem af Parcelhusejernes Landsforening (PL), hvor Birgit M. Lemvigh sidder i hovedbestyrelsen. PL beskæftiger sig med beskatning af boligen, hvor man har kunnet konstatere, at skatterne er steget, fordi den seneste vurdering har medført en stigning i grundværdien. Et andet spørgsmål, som PL har beskæftiget sig med, er de offentlige villaveje, som kommunerne prøver at privatisere, så de kan slippe for udgifterne med at vedligeholde disse veje. Her har man kunnet forhindre, at kommunerne kan overføre en dårlig vedligeholdt vej til grundejernes ejerskab med de pligter, som følger med ejerskabet. En sidste ting, som PL også har behandlet, er spørgsmålet med de store gebyrer, som realkreditinstitutterne pålægger kunderne. Det er nødvendigt at udøve et kollektivt pres på realkreditinstitutterne for at tvinge dem til at opkræve rimelige gebyrer hos kunderne i stedet for den nuværende tendens med de stigende gebyrer.

Alle grundejerforeninger i Gentofte Kommune er medlem af Fællesrådet, og det er nu Helle Harremoës fra GSG, som er formand for Fællesrådet og Jørgen Tjørning fra GSG, som er kasserer for Fællesrådet.

Fjernvarmen er blevet diskuteret, og det har desværre ikke været muligt at opklare, hvad der er billigst for grundejeren. Det arbejder man fortsat med.

Vejskiltene står mange steder på den forkerte side af vejen således, at de ikke kan ses, når man kommer kørende. Niels Christian Koefoed fra Park og Vej har indrømmet, at det er rigtigt, at skiltene mange steder er anbragt uhensigtsmæssigt, men at det nok tager nogen tid at rette op på dette.

Af Lokale spørgsmål har der været nogle hegnsproblemer, og træerne på H.A. Clausens Vej bliver ikke mere beskåret, fordi der ikke mere er luftledninger. GSG vil forhandle med kommunen om beskæring af træerne.

Café jorden Rundt ønskede en pavillon ved Gentofte Sø. GSG gjorde indsigelse mod placeringen ved Lyngbyvejen.

En nystartet forening ”Gentofte Søs Venner” indkaldte til møde på rådhuset. Der kom 4 mennesker. Bestyrelsen i GSG mener, at GSG selv kæmper for søens ve og vel.

Af medlemsarrangementer har der været følgende:
  1. Medlemsmøde om solceller 
  2. Møde om boligfinansiering 
  3. Havens planter (kun 3 tilmeldte, hvorfor dette arrangement måtte aflyses) 
  4. Det gamle Gentofte ved sognepræst Leif Evald 
  5. Sensommertur ved Gentofte Sø med Thomas Vikstrøm 
  6. Fællesmødet med Gentofte Kommune om håndtering af regnvand 


Formanden opfordrede alle til at give foreningen besked om deres e mail-adresse, så nyhedsbrevet fra GSG kan modtages på mailen fremover.

Til sidst takkede formanden alle bestyrelsesmedlemmer for arbejdet i det forgangne år.

Beretningen blev godkendt.

Et medlem spurgte om der var dagsorden til dialogmøderne, og formanden svarede, at det var uformelle møder med kommunens embedsmænd (Park og Vej) uden at der var politikere tilstede.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab
Regnskabet blev godkendt. Foreningens kapital svarer til et års kontingentindtægter, og pengene er investeret i obligationer. 
Vi har ca. 1200 medlemmer.

4. Bestyrelsens forslag til Kontingent for år 2014
Det blev vedtaget, at alle de medlemmer, som betaler via betalingsservice, bliver opkrævet 175 kr. i årskontingent og de øvrige medlemmer bliver opkrævet 195 kr. i årskontingent. 

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Kirsten Elvstrøm, Helle Harremoës og Mogens G. Nielsen var på valg. Kirsten Elvstrøm ønskede ikke genvalg, mens Helle Harremoës og Mogens G. Nielsen var villige til genvalg. Helle Harremoës og Mogens G. Nielsen blev genvalgt og som nyt bestyrelsesmedlem blev Morten Gjøl valgt. 

6. Valg af 1 revisor og 1 suppleant
Poul Callesen blev genvalgt som revisor og Inger Lise Rytter blev genvalgt som revisorsuppleant. 

7. Eventuelle forslag
Der var ikke kommet nogen forslag 

8. Eventuelt
Et medlem spurgte om foreningens holdning til forholdene på Gentoftegade, og formanden svarede, at GSG er skuffet over Kommunens projekt for Gentoftegade. Der blev også stillet spørgsmål om den nye affaldsordning, og der blev henvist til Gladsaxe Kommune, som leverer 2 spande - 1 til plast og 1 til metal. Gentofte Kommune har en storskraldsordning, men vognen medtager ikke plast og metal, hvis det er for småt. Mogens G. Nielsen svarede, at bestyrelsen vil tage spørgsmålet op med kommunen. En spørger kunne ikke forstå, at man var gået væk fra papirsækkene, men Flemming Torp kunne fortælle, at en renovationsarbejder kun må bære 11 kg, og at de nuværende affaldsbøtter kan rulle ud til skraldevognen. Imidlertid kan man nedsætte en klar plastpose i egen vogn for at undgå at denne kommer til at lugte. Posen udskiftes ved hver afhentning af affald. 

Til sidst overrakte formanden og næstformanden en stor frugtkurv til Kirsten Elvstrøm, som udtrådte af bestyrelsen, og de sagde på foreningens vegne tak for indsatsen.
Comments