Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Grønt råd 20140602

REFERAT AF MØDE I GRØNT RÅD DEN 2. JUNI 2014

Deltagere:

Lisbeth Winther, formand
Lisbeth Boye Jensen, Grøn Guide
Hans Jürgen Stehr, Danmarks Naturfredningsforening
Birthe Rasmussen, Danmarks Naturfredningsforening
Leif Erritsø Nielsen, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
Roger Christensen, Dansk Cyklist Forbund
Kirsten Frydensberg, Dansk Cyklist Forbund
Helle Harremoës, Grundejerforeningernes Fællesråd
Britta Andersen, FOGUS
Liv Oustrup, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
Bjarne Nørgaard, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
Thomas Vikstrøm, Dansk Ornitologisk Forening
Kirsten Tind, Dansk Ornitologisk Forening
Hanne Merete Olsen, den almene boligsektor ”almen-boligselskaberne”
Vibeke Preisler, Friluftsrådet

Gentofte Kommune:
Juridisk Chef Mette Mie Nielsen, Planchef Michael Holst, Klima-, Natur- og Miljøchef Anja Dalberg

Afbud:
Kate Skavin
Steen Bjarne Hanen


1.     Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger.


Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste møde

a.     Naturplan

På sidste møde blev der fremsat forslag om, at Grønt Råd inviterede den nystartede forening Gentofte Sø’s venner til at være medlem af rådet. Sagen blev udsat.

Thomas Vikstrøm ønskede forslaget stillet i bero på afventning af aktivitetsniveau for den nye forening.

 

b.     Friluftsstrategi

Friluftsrådet anbefaler kommunerne at lave en friluftsstrategi, så man kan tænke fritidsliv ind i kommunernes planer og administration. – Sagen blev udsat på sidste møde.


Planchef Michael Holst bemærkede, at en friluftspolitik- eller strategi blandt andet kan forholde sig til: 

  • Integration i forskellige planer og koordinering mellem forskellige forvaltninger
  • Sundhed 
  • Turisme
  • Bosætning
  • Balance mellem benyttelse og beskyttelse
  • Klimatilpasning

 

 

Gentofte Kommune har med vedtagelsen af Grøn Strukturplan netop forholdt sig til disse emner, for så vidt angår dem, der er relevante for Gentofte Kommune.

Den plan tages i år op til revision med forventet første politiske behandling i august. Det Grønne Råd vil blive inddraget i denne proces.

 

2.     Orientering fra kommunen:

 Hvidørebækken – vandløbsregulativ
    
Klima, Natur- og Miljøchef Anja Dalberg orienterede om, at Nordvand i samarbejde med Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner har etableret et nyt vandløb – Hvidørebækken – i Enghaven ved Klampenborgvej. Vandløbet indgår som led i synliggørelsen af Københavns ydre befæstning. Etablering af vandløbet er samtidig et led i klimatilpasningen ved at mindske uvedkommende vand i kloaksystemet.

 

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner har udarbejdet et forslag til fælles regulativ for Hvidørebækken. Regulativet beskriver, hvordan vandløbet skal vedligeholdes. Vandløbsregulativet vil fremover være grundlag for de 2 kommuners administration og drift af vandløbet.

Efter politisk behandling i Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner fremægges vandløbsregulativet til offentlig høring i 8 uger.
Vandindvinding i Dyrehaven (anwd)

Klima, Natur- og Miljøchef Anja Dalberg orienterede om, at Gentofte Kommune p.t. er i gang med fælles indsatsplan for grundvandsbeskyttelse med Lyngby-Taarbæk Kommune, fordi vi har fælles indvindingsinteresser i området, og i den forbindelse har fremtidig vandindvinding i den nordlige/østlige del af Dyrehaven været drøftet. Området er p.t. uudnyttet i fht. vandindvinding, hvilket på mange måder er ærgerligt, idet det kvalitetsmæssigt gode grundvand under skoven blot nu ledes til Øresund. P.t. foretager Lyngby-Taarbæk Forsyning undersøgelser af, om en fremtidig vandindvinding i Dyrehaven vil kunne påvirke overfladevand (søer, våde naturtyper) i Dyrehaven som Natura 2000 område, hvilket indvindingen ikke må.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse forventes færdig i 2014, hvor der ikke forventes afklaring omkring vandindvinding i Dyrehaven endnu, så denne forventes revideret når og hvis vandindvinding her bliver en realitet.3.     Punkter fra foreningerne:

Friluftsrådet v/Vibeke Preisler:

Jeg er blevet udpeget til Vandråd Øresund og jeg kan se at Gentofte har indstillet at bruge en andel af de afsatte midler på Gentofterenden. Kan vi ikke få lidt at vide om hvad man har planer om at lave og hvad man forventer af resultat?


Klima, Natur- og Miljøchef Anja Dalberg orienterede om, at kommunerne i Vandråd Øresund har lavet en indledende fordeling af de midler, der fra statslig side er afsat til supplerende vandløbsindsatser. Der er i alt afsat 7,8 mio. kr. i oplandet. Beløbet er fordelt efter det antal kilometer vandløb, hvor der er krav til indsats i naturstyrelsens forslag til indsatsprogram 2015-2021. Gentofte Kommune har ved denne fordeling ”fået” 235.000 kr. Efter aftale med Københavns Kommune er disse midler foreslået afsat til oprensning af slam og sediment i Søborghusrenden, som er grænsevandløb mellem Gentofte og Københavns kommuner.

Projektet vedr. klimatilpasning af Gentofterenden går overordnet set ud på at udvide Gentofterenden, således at Gentofterendens kapacitet fungerer som ”forsinkelsesbassin”. Formålet med projektet er at mindske jævnlige oversvømmelser af de omkringliggende villaområder i forbindelse med kraftig regn, dvs. ved regn, som statistisk set kommer hvert 10. år.

Gentofterenden afleder vand fra Gentofte Sø, overfladevand fra de omkringliggende områder (navnlig vand fra områdets fra kommunale veje og fortove, samt Helsingørmotorvejen). Hertil kommer i mindre grad overløb fra
spildevandsnettet ved ekstremregnshændelser. Nordvand har således udført separat afledning af overfladevand fra vejarealerne til Gentofterenden, og der er en række grundejere, der ligeledes har koblet sig hertil for at undgå, at overfladevand havner i spildevandsnettet ved kraftig regn. Vandkvaliteten i vandløbet er dårligt, og projektet har den sidegevinst, at det forbedrer vandkvaliteten i vandløbet (det regnes som et vandløb og miljøkravene til vandkvalitet gælder selv om vandløbet i sin tid blev kunstigt anlagt).                                                             

 

DOF:

·        Hvordan går det med at afhjælpe Vangede Kildes belastning af kloaksystemet?

Gentofte Kommunes nationale helligkilde, Vangede Kilde, kendt fra bl.a. Holbergs ”Kilde-Reysen”, springer i dag under Vidarskolens gymnastiksal, hvorfra vandet afledes til kloaksystemet, som herved belastes unødigt. Skolen er meget interesseret i at få ændret kildens afløb, så det bliver overjordisk og synligt til Brobækken. Det fremgår af Gentofte Kommunes bæredygtighedsstrategi under klimatilpasning, at kildevand ikke skal føres til kloak, men at kommunen vil arbejde for at undgå, at unødigt regnvand og kildevæld belaster spildevandssystemet. Det fremgår endvidere af lokalplan 337.1 for Vidarskolen (2013), at kommunen arbejder på at bringe netop Vangede Kildes belastning af kloaksystemet til ophør.

Klima, Natur- og Miljøchef Anja Dalberg orienterede om, at Nordvand fuldt ud støtter, at kilden kobles fra kloaksystemet og til Brobækken, men det vil være et kommunalt/privat projekt at foretage selve arbejdet.

 

·        Vinterens naturpleje ved Gentofte Sø

I vinterens løb blev en del af den af Natura 2000-handleplanen (udviklingsplanen) foreskrevne naturpleje udført ved Gentofte Sø, nemlig tilbageskæring af rørholmene. Arbejdet er udført med fine resultater, herunder til dels uventede, såsom at viben nu yngler ved søen for første gang siden 1985. Desværre lykkedes det ikke at udføre den resterende pleje, nemlig rydningen/afbrændingen af selve holmene. De ynglende viber vidner om det store naturpotentiale ved at naturpleje holmene, så DOF håber, at kommunen vil gøre alt hvad den kan for at sikre plejens gennemførelse næste vinterhalvår. Samtidig håber vi, at kommunen vil garantere, at naturplejearbejde ikke finder sted efter den 1. marts, som det desværre gjorde i år, da dette jo strengt taget er forbudt iht. naturbeskyttelsesloven af hensyn til fuglelivet.


Park og Vejchef Claus Robl beklagede, at der er blevet påbegyndt ryddet tagrør i en periode, hvor det ifølge Naturbeskyttelsesloven ikke er tilladt. Dette beror på en misforståelse.
Arbejdet blev fortsat, da 150.000 kr. til oprettelse af byggeplads ellers ville være tabt. Rydningen af tagrør er i sidste ende en fordel for fuglelivet (f.eks. yngler der nu Viber ved søen igen).

Grøn entreprise rydder de to nordligste holme, når det er hård frost. Det har ikke været muligt denne vinter, men man vil gøre det igen, så snart vejret tillader det.

Det har været Park og Vejs ambitiøse plan at rydde alle holmene med undtagelse af den sydligste, som forsat skal være skovbevokset for at skabe en større biodiversitet. Men det har vist sig, at rydning af holme og tilbageskæring af tagrør er meget omkostningsfuldt, primært fordi bortkørsel og deponi af ryddet/opgravet materiale er meget dyrt. Det sediment, der blev bortkørt i år, var klasse 2-4, sandsynligvis pga. Lyngbymotorvejen. Natur og Miljø og DOF ønsker, at materialet bortkøres, da det ellers vil forårsage en stor næringstilførsel til søen. Rydning af de resterende holme vil derfor kræve ekstra bevilling, hvilket Park og Vej vil ansøge om inden for de kommende år.

Thomas Vikstrøm foreslog, at rydning af holmene sker ved afbrænding.

 

·        Gentofte Kommunes kommentarer til den nye Natura 2000-basisanalyse fra Naturstyrelsen

DOF har modtaget kopi af de pågældende kommentarer, som vi finder relevante og grundige, hvorfor vi ønsker en lidt nærmere redegørelse for kommentarerne til glæde for hele Det Grønne Råd.

Klima, Natur- og Miljøchef Anja Dalberg orienterede om, at Naturstyrelsen har udsendt Natura 2000 basisanalyse 2016-2021 for Brobæk Mose og Gentofte Sø til kommentering hos grundejer og interessenter. De spørgsmål og kommentarer, Gentofte Kommune har stillet til rapporten, er primært til forståelsen. Rapporten bærer præg af at være opbygget efter samme skabelon for hele landet og er temmelig teknisk.

 

·        Renoveringen af Brogårdsbassinet

Den stærkt tiltrængte renovering blev afsluttet i fjor og vil forhåbentlig medføre, at Brobæk Mose fremover kun sjældent oversvømmes med toiletvand og dertil hørende sundheds- og miljøskadeligt indhold. Der ønskes en oversigt over antal og mængde af aflastninger fra bassinet siden renoveringen, sammenlignet med den tilsvarende seneste periode før renoveringen.

Klima, Natur- og Miljøchef Anja Dalberg orienterede om, at der ikke har været nogen aflastninger fra Brogårdsbassinet, siden det blev ombygget. Inden ombygningen var der i gennemsnit 2 aflastninger om året, mens der i gennemsnit vil være 1 aflastning hvert andet år efter ombygningen. Aflastninger er betinget af regnhændelser og vil typisk kunne forekomme i den periode af året, hvor der er kraftige regnskyl, altså sommerhalvåret.

Som supplement til ovennævnte besvarelse kan følgende mængder og aflastninger oplyses:

 

År               Aflastede mængder                     Antal aflastninger pr. år

2010:      28.000 M3                                                    5 gange

2011:      31.000 M3                                                    6 gange

2012:        460 M3                                                       1 gang

2013:           0 M3                                                        0 gange

 Dansk Cyklistforbund:

Vedligeholdelse af skilte på cykelruter i Gentofte Kommune.

Det foreslås, at Gentofte Kommune udarbejder en politik for vedligeholdelse af skilte på cykelruter i Gentofte Kommune. DCF har tidligere nævnt problemet med defekte og overmalede skilte på cykelruter på et Grønt Råds møde under evt. Men det har ikke afstedkommet nogen synlig afhjælpning. Se vedlagte eksempel fra rute 60 ved Dyssegårdsvej. Cykelrute 9, 50, 60 og 69 går gennem kommunen. Hvordan håndteres en samlet vedligeholdelse af ruternes skilte i kommunen? Er Gentofte Kommune ansvarlig for alle skiltene i kommunen? Hvis ikke, hvordan sikres at de komplette ruter i kommunen vedligeholdes? DCF har billeddokumentation af alle skiltene. Materialet viser at 8 skilte er ulæselige og  yderligere 13 i meget dårlig stand.


Park og Vejchef Claus Robl oplyste, at Gentofte Kommune er ansvarlig for alle cykelruteskiltene. De regionale ruter ”arvede” vi, da amtet blev nedlagt. Vedligeholdet af skiltene ligger i Park og Vejs Vej-Entreprise og vedligeholdes på samme måde som øvrige skilte. Dvs. de renses af for graffiti og holdes fri for beplantning og lign. En ”politik” for vedligehold vil nok aldrig blive aktuelt – særligt set i lyset af, at der foreligger klare retningslinjer for, hvordan skiltene bør vedligeholdes. Aftaler herom indskærpes. Park og Vej vil meget gerne sørge for, at skiltene kommer i ordentlig stand, så DCF kan sende en mail til Nicoline (
nimi@gentofte.dk), hvor de ikke-vedligeholdte skilte angives. Så retter vi op på problemet. 4.     Eventuelt

·        Kirsten Frydesberg, Dansk Cyklistforbund spurgte, hvorfor man i Gentofte Kommune har besluttet, at man må parkere med 2 hjul på fortovet. Lisbeth Winther oplyste, at det skyldes et ønske om at bibeholde antallet af parkeringspladser, og at kommunen igangsætter en kampagne for at få bilisterne til at parkere på en måde, så det samtidigt er muligt at passere for gangbesværede, barnevogne mv.

·        Hans Jürgen Stehr, Danmarks Naturfredningsforening spurgte, hvilken vedligeholdelsespolitik kommunen har for cykelstier. Lisbeth Winther oplyste, at der foretages en årlig prioritering af vedligeholdelsesmidler, og at kommunen også har en pulje til akutte arbejder.

·        Kirsten Tind, Dansk Ornitologisk forening efterspurgte handicapparkeringsplads ved Bernstorff Slot. Bjarne Nørgaard, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme oplyste, at der kommer en handicapparkeringsplads ved Hovmesterboligen.

·        Lisbeth Boysen, Grøn Guide oplyste om muligheden for at se arrangementer og workshop i Friluftsguiden.dk

Næste møde onsdag den 3. december 2014 kl. 16.00.

 

Comments