Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Grønt råd 20131212

Referat af møde i Grønt Råd den 12. december 2013 

Deltagere:
Lisbeth Winther, formand
Lisbeth Boye Jensen, Grøn Guide
Kasper Mosen, Grøn Guide
Birthe Rasmussen, Danmarks Naturfredningsforening
Leif Erritsø Nielsen, Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd
Roger Christensen, Dansk Cyklist Forbund
Kirsten Frydensberg, Dansk Cyklist Forbund
Helle Harremoës, Grundejerforeningernes Fællesråd
Gerda Rump Christensen, FOGUS
Britta Andersen, FOGUS
Flemming Noes-Rasmussen, Lokalhistorisk Forening i Gentofte
Liv Oustrup, Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme
Kirsten Tind, Dansk Ornitologisk Forening
Steen Bjarke Hansen, Naturstyrelsen
Hanne M. Olsen, Boligselskaberne

Gentofte Kommune:
Juridisk Chef Mette Mie Nielsen, Planchef Michael Holst samt Per Tidemand, Plan og projekt

Afbud:
Brigitta Volsted Rick, næstformand
Irene Lütken, udpeget af Byplanudvalget
Ulrik Reeh, Danmarks Naturfredningsforening
Christian Løvdal, Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd
Thomas Vikstrøm, Dansk ornitologisk Forening
Vibeke Preisler, Friluftsrådet


1. Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger.

2. Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde
Kommunens strategi for og drift af vejtræer.

Kommunen har i alt ca. 3.200 vejtræer, som er en del af målsætningen anført i kommunens Grøn Strukturplan (pkt. 4.).

Der foreligger en plan for deres vedligeholdelse. Nyplantede træer vandes i tørre perioder de første fem år, indtil de kan klare sig selv. Træerne tilses løbende og stammes op efter gældende krav, døde grene fjernes og træernes tilstand vurderes, hvorved evt. risikotræer udpeges. Der arbejdes i øjeblikket på en plan for håndtering af risikotræer i et samarbejde med kommunerne Gladsaxe, Lyngby-Tårbæk og Rudersdal.

Der arbejdes endvidere med opstilling af en strategi for plantning af vejtræer, som skal indgå i kommunens Grøn Strukturplan, der p.t. er under revision.

Mulighederne for brugerbetalte vejtræer blev kort nævnt.

- Området omkring kæmpehøjen ved Egebjerg

Området tilhører Gentofte Ejendomme og er en del af plejehjemmet
Egebjergs matrikel.

Plejehjemmets bestyrer har oplyst, at man ikke ønsker bevoksningsmæssigt at åbne området, da beboerne har behov for et hjørne uden offentlighedens adgang med en tryg og hyggelig stemning.

Leif Erritsø Nielsen mener, at området bør åbnes for offentlighedens adgang. Kommunen vil overveje sagen på ny.

3. Præsentation af foreningerne og organisationerne
Formand Flemming Noes-Rasmussen, Lokalhistorisk Forening i Gentofte, fortalte om formål, aktiviteter og samarbejde med andre organisationer.

4. Orientering fra kommunen:
Anvendelse af sociale medier til udvikling af grønne områder – eksemplet Sammen om Sofievej

Gentofte Kommune har gennemført et forsøg med inddragelse af borgerne med brug af sociale medier (Facebook).

Et lille areal i Hellerup ved Sofievej vil blive indrettet som et grønt, rekreativt område på baggrund af input fra borgerne.

På mødet blev forsøget præsenteret med henblik på en drøftelse af, hvordan denne form for borgerinddragelse kan udvikles. Flere medlemmer gav udtryk for, at anvendelse af facebook er en god idé, men anbefalede, at kommunen bør gøre mere reklame for det, og at invitationer til arrangementer indrykkes tidligere i Villabyerne.

Grønne Bykiler (Fingerplanen) – Orientering v/Michael Holst.

Fingerplan 2013 er et landsplandirektiv, der fastlægger retningslinjer for planlægningen i Hovedstadsområdet. Den blev vedtaget i maj 2013. Kommuneplanlægningen må ikke stride mod disse retningslinjer.

Det nye er retningslinjer om Grønne Bykiler.

I Gentofte er det Bellevue Strandpark, Bernstorffsparken, Charlottenlund Skov, Fort og Strandpark, Gentofte Sø og Brobæk Mose. Disse arealer er allerede udpeget som rekreative grønne områder i kommuneplanen.

Områderne skal overvejende forbeholdes alment tilgængelige frilufts- og fritidsformål. De kan også anvendes til klimatilpasning, hvis det er foreneligt med hovedanvendelsen.

Hanne M. Olsen ønskede bedre skiltning af cykelstier.

5. Punkter fra foreningerne:
Danmarks Naturfredningsforening:

DN foreslog, at der gives en status for arbejdet med Klimatilpasningsplanen på mødet.

Klimatilpasningsplanen udarbejdes som et tillæg til kommuneplanen. Den er i høring til den 31. marts 2014. Tillægget supplerer Kommuneplan 2013 med udpegning af 9 risikoområder, hvor der skal være særlig fokus på initiativer, der håndterer oversvømmelser ved ekstremregn og højvande.

Hanne M. Olsen foreslog, at Natur og Miljø rettede direkte henvendelse til boligforeningen om bæredygtighedstiltag, herunder LAR-løsninger. Lisbeth Winther oplyste, at der vil blive arrangeret et særligt møde med boligforeninger.

Emnet vil også blive taget op på dialogmøderne mellem de enkelte almene boligorganisationer og kommunen.

DOF:
Bør Gentofte Kommune ikke have en egentlig naturplan ligesom godt en snes andre kommuner har, jf. vedhæftede foreløbige oversigt netop udarbejdet af DOF samt følgende nyhed fra DOF: http://www.dof.dk/index.php?id=nyheder&s=nyheder&m=visning&nyhed_id=1202

Naturplan
I henhold til en opgørelse på DOK's hjemmeside har i alt 24 ud af 29 kommuner i Hovedstadsregionen ikke en naturplan – sandsynligvis fordi der primært er tale om bykommuner. Gentofte Kommune er en af de 24 kommuner uden en naturplan. Gentofte Kommune har i stedet en Grøn Strukturplan, som omfatter opretholdelse og udvikling af kommunens naturværdier.

Vil kommunen sikre overholdelse af EU-habitatdirektivets bestemmelser om beskyttelse af flagermus ved at efterlade nogle træruiner ved Gentofte Sø i f.m. oprydningen efter stormen 28. oktober. Mindst ét af de væltede træer (nærmest Søtoften) har inden for de seneste år huset en sommerkoloni af vandflagermus.

Kommunen oplyste, at der bevares træruiner ved Gentofte Sø til fordel for biodiversiteten, herunder også flagermus. Park og Vej har planlagt en gennemgang med Erik Buchwald fra DOF for at fastslå, hvilke træer, det er hensigtsmæssigt at bevare.

Var det ikke en ide at Grønt Råd inviterede den nystartede forening Gentofte Søs Venner til at være medlem af rådet?

Udsættes til næste møde. 

Friluftsrådet:
Friluftsrådet anbefaler kommunerne at lave en friluftsstrategi, så man kan tænke friluftsliv ind i kommunens planer og administration.

Udsættes til næste møde.

6. Eventuelt
· Vangedes Venners trafikgruppe mangler begrundelse for flytning af busstoppested (Sognevej/Mesterlodden). Begrundelse sendes til Hanne M. Olsen.
· Hanne M. Olsens henvendelse om for bedring af adgangsforhold til Vangede Fort og om borde og bænkesæt besvares direkte til Hanne M. Olsen.Næste møde blev aftalt til den 20. maj 2014, men på grund af kalenderproblemer er vi desværre nødt til at flytte mødet. Ny mødedato vil blive meldt ud snarest muligt.

Comments