Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Best møde 2010.11.24

Referat af 5. bestyrelsesmøde 24. november 2010 kl 17:30 hos Thor N. Callesen, Søtoften 31, 2820 Gentofte. 

Deltagere: Birgit N. Lemvigh, Thor N. Callesen, Jørgen Tjørning, Mogens G. Nielsen, Kaj Torp, Helle Haremoës (forlod mødet kl 18:50) og Kirsten Elvstrøm. 

1. Referatet fra 4. bestyrelsesmøde mandag den 6. september 2010 blev godkendt. 

2. Meddelelser 

a) formanden 
Lokalplan 326 for området Hvidørevej i Klampenborg er modtaget. 

Borgermøde om Bellevue Strandpark er afholdt. 

Formanden orienterede om en tag sag i Århus, hvor en husejer er blevet dømt til at udskifte halvdelen af sit sortglaserede tegltag, fordi taget generede naboen, som på sommerdage har måttet leve for nedrullede gardiner. Husejeren skal betale både tag udskiftning og sagsomkostninger i alt ca. 150.000 Kr. 

Gentofte Sogns Grundejerforening er optaget i Mostrups Vejviser for Gentofte Kommune 
Regning for øl/vand til mødet i GVI 26.10.2010 videregives til kassereren. 
Regning fra mødet om indbrudssikring 28.10.2010 kl 18:30 i kantinen på Gentofte Rådhus er modtaget og videregivet til kassereren, som sender regningen videre til sponsorerne. 
På næste møde kommer alle bestyrelsesmedlemmer med emner og forslag til et strategiseminar for Gentofte Sogns Grundejerforenings. Seminarets varighed: ½ dag. 
Strategiseminaret kommer på næste mødets dagsorden som et særskilt punkt. 
Alle besvarer mail fra Helle Harremoës, så der kan findes et tidspunkt, hvor alle eller de fleste bestyrelsesmedlemmer kan deltage. Thor N. Callesen undersøger priser på Gentofte Hotel og på Schæffergården . 

b) kassereren 
Regnskab til og med 20.11.2010 blev omdelt og medlemstallet er nu på i alt 1.246 medlemmer. 
Der er kommet 69 nye medlemmer i 2010, og økonomien er god. 360 medlemmer har opgivet en mailadresse. 
Kassereren vil investere nogle af foreningens midler i 5% obligationer. Bestyrelsen samtykkede i, at kassereren køber 5 % obligationer for noget af foreningens kapital. 

c) bestyrelsen. 
Der er dialogmøde hos Park og Vej 16.12.2010 kl 8-10. 
Birgit Lemvigh, Thor N. Callesen og Jørgen Tjørning deltager i mødet. 

Der er inviteret til borgermøde i Skovshoved By om Skovshoved Hotel. 

Dansikring har lavet et tilbud til alle medlemmer af Gentofte Sogns Grundejerforening. 

3. Parcelhusejernes Landsforening 

Birgit M. Lemvigh deltog i bestyrelsesmødet for Parcelhusejernes Landsforening 18.09.2010, hvor man bl.a. drøftede spørgsmålet om privatisering af fælles villaveje og en samarbejdsaftale mellem landsforeningen og de lokale grundejerforeninger. 
(regeringen har siden vanskeliggjort privatiseringen af de fælles villaveje.) 

4. Fællesrådet 
Der har været mødet i fællesrådet (borgmestermødet) 03.11.2010. 

GSG har klaget over den dårlige placering af vejskilte i kommunen, idet mange skilte er opstillet på en sådan måde, at bilisterne ikke har mulighed for at se, hvad der står på dem. 

5. Lokale spørgsmål 
En grundejer fra Høegsmindevej klager over, at der må køres så hurtigt på Høegsmindevej. 

Statsforvaltningen Hovedstaden skal bruge mere tid til at behandle sagen om ventilationsanlægget udenpå Fitness Worlds bygning ved Kildegårds Plads. 

Der blev holdt møde i GVI om trafik og parkering ved klubben tirsdag den 26. oktober 2010 kl 19. 
Referat fra mødet kan ses på www.gsgnyt.dk. 
Referatet er sendt til borgmester Hans Toft. 
Birgit M. Lemvigh: Foreningen har modtaget en klage fra en grundejer over naboens høje træer. Denne klage er sendt videre til kommunen, som har skrevet til ejeren og gjort opmærksom på servitutterne. Efterfølgende har grundejeren selv skåret træerne ned. 

Mogens G. Nielsen: Støjskærme bliver nu opsat ved Lyngbyvejen syd for Kildegårds Plads på østsiden af Lyngbyvejen. 
Bestyrelsen besluttede, at GSG holder et orienteringsmøde i samarbejde med Park og Vej, og at der sættes en annonce i Villabyernes Blad om mødet. 
Mogens G. Nielsen vil aftale en dato for et sådant møde sammen med projektlederen fra Vejdirektoratet. 

6. Medlemsarrangementer 
Helle Harremoës er ved at undersøge et besøg på et vandforsyningsanlæg i foråret. 7. Medlemshvervning 
Det blev drøftet om foreningen skal købe en biografreklame i 3 måneder i Gentofte Bio. Pris: 6.700 Kr 
Bestyrelsen vil viderebehandle dette emne på strategiseminariet. 

8. Bladet 
Intet 

8. Eventuelt og dato for næste møde 
Næste møde er 13. januar 2011 kl 17 hos Jørgen Tjørning
Comments