Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Best møde 2011.01.13


Referat af 1. bestyrelsesmøde 13. januar 2011 kl 17:00 hos Jørgen Tjørning, Søtoften 19, 2820 Gentofte. 

Deltagere: Birgit M. Lemvigh, Thor N. Callesen, Jørgen Tjørning, Mogens G. Nielsen, Kaj Torp, Flemming Torp, Helle Harremoës og Kirsten Elvstrøm. 

1. Referatet fra 5. bestyrelsesmøde 24. november 2010 blev godkendt med den tilføjelse, at Flemming Torp også var til stede. 

2. Meddelelser 

a) formanden 
Der er kommet en regning fra Fortet på for det lokale, som foreningen bruger til at opbevare telte og andet, som bruges til den årlige Sankt Hans Fest. 
Der er kommet et blad fra Grundejernes Investeringsfond om restaurering af ældre boliger. 
Der er kommet et julekort fra borgmester Hans Toft. 
Der er kommet en reklame for et nyt Alarm-koncept. 
1. Januar 2012 skal alle postkasser være anbragt helt ude ved vejen. 
Et borgerpanel er nu åbnet for tilmelding. Alle kan tilmelde sig på Gentofte Kommunes hjemmeside. 
Referat fra dialogmødet , som blev afholdt 16. december 2010 kl 8-10 er udsendt til bestyrelsen. 

b) kassereren 
Regnskab for 2010 og Budget for 2012 blev fremlagt af kassereren. 
Regnskabet har været sendt ud til hele bestyrelsen i god tid inden mødet. 
Medlemstallet er status quo. Foreningens egenkapital er på i alt 279.625 kr. 
Regnskabet skal nu godkendes af revisor. 

c) bestyrelsen. 
Thor N. Callesen spurgte om foreningen har en bestyrelsesforsikring. Birgit M. Lemvigh kunne fortælle, at bestyrelsen har en forsikring hos Parcelhusejernes Landsforening, og at den dækker, hvis der skulle komme et erstatningskrav til et bestyrelsesmedlem i forbindelse med dennes arbejde for Gentofte Sogns Grundejerforening. 

Mogens G. Nielsen vil sende et brev fra foreningen til alle de store aviser om, at det efter 1. januar 2012 er et ønske, at aviserne stadigvæk bliver leveret i brevsprækken og ikke i postkassen ude ved vejen af hensyn til ældre og gangbesværede. 

Renovation: Den manglende tømning af skraldespandene blev drøftet. Mogens G. Nielsen vil sende et brev til kommunen fra Grundejerforeningen om at de tomme (nye) skraldeposer ikke lægges ovenpå lågene, men derimod bliver opsat i skraldespanden. Er husejeren tilfældigvis på ferie, er det meget uheldigt, at man på den måde kan se, at hus ejeren ikke er hjemme. Det inviterer til indbrud i huset. 

Helle Haremöes opfordrede til, at alle husejere sætter tydeligt nummer på deres huse. Mange steder er det vanskeligt at se husnumrene. 

Kirsten Elvstrøm kunne fortælle, at Park og Vej har opsat nye ”indkørsel forbudt skilte” på Vangedevej ved Mosebuen (den tidsbegrænsede ensretning). 

Flemming Torp kunne fortælle, at Peter Juul fratræder sin stilling ved Garderhøj Fortet. Det er nu Eksperimentariet, som skal overtage Garderhøj Fortet og det er derfor dem, som foreningen fremover skal aftale med i forbindelse med leje af lokale til opbevaring af telte m.m. til Sankt Hans Festen. Lejeaftalen udløber i 2012. 

3. Parcelhusejernes Landsforening 
Blade fra landsforeningen er udsendt til alle medlemmer. 
Forsikringen for bestyrelsesmedlemmer, som Landsforeningen har tegnet, dækker selvfølgelig 
Kun, hvis en grundejerforening er medlem af PL. 

4. Fællesrådet 
GSG vil fremover indskærpe overfor fællesrådet, at borgmestermøderne bliver mere struktureret, max 2 repræsentanter fra hver grundejerforening. 

5. Lokale spørgsmål 
Vedrørende sagen med de udvendige rør (ventilationsanlæg) på Fitness World, Lyngbyvejen 317 A, er der kommet svar fra Statsforvaltningen Hovedstaden. De siger, at det er en gammel fabriksbygning, og at man derfor ikke kan forvente, at der gælder de samme regler som i et villakvarter. 

Kirsten Elvstrøm spurgte om der var nogen, som vidste, hvorfor der mangler støjafskærmning ud for Byledet ved Lyngbyvejen. Flemming Torp kunne oplyse, at det ham bekendt var på grund af pengemangel, da støjafskærmningen er gennemsigtig og det derfor ikke kan have noget at gøre med, at der er en tilkørselsvej til Lyngbyvejen. Spørgsmålet tages op igen senere. 

Foreningen vil bede om en ”prøvetermografering” hos Birgit M. Lemvigh. 

6. Medlemsarrangementer 
Der holdes generalforsamling onsdag den 30. marts 2011 kl 18:30 i Kantinen på Gentofte Rådhus. 
På valg er: Birgit M. Lemvigh og Kaj Torp. (de blev valgt i 2008) 
Thor N. Callesen, Flemming Torp og Jørgen Tjørning er på valg i 2012 (de blev valgt i 2009) 
Mogens G. Nielsen, Helle Haremöes og Kirsten Elvstrøm er på valg i 2013 (de blev valgt i 2010) 
Som dirigent til generalforsamlingen har bestyrelsen valgt: 
Advokat Jørgen Jacobsen, Fruevej 11, 2970 Dyssegård 

7.Medlemshvervning 
Dette spørgsmålet drøftes på strategiseminaret, som afholdes på Gentofte Hotel Lørdag den 5. februar 2011 kl 8 - 13. 

8. Bladet 
Emner til det nye blad, som skal udkomme inden generalforsamlingen er blandt andet: 
Generalforsamlingen, Regnskabet, udstykning af Søgården, seminaret den 5. februar, Termografi, nabosikring, postkasser ude ved vejen, konservatorforretning på Gentoftegade og Helle Haremöes sætter nyhedsbreve på hjemmesiden. Nyt link på hjemmesiden, hvor man kan tilmelde sig med sin e-mail adresse. 

9. Emner/forslag til strategiseminar 
lørdag formiddag 5. februar 2011 på Gentofte Hotel Kl 8:30 - 13 

Fastholdelse af eksisterende medlemmer 
Medlemsarrangementer 
Strategi/Vision og Værdier og Mål – eventuelt et nyt navn for foreningen 
Hvervekampagne 
Forenkling af administration 
Ansvar/kompetencefordeling i bestyrelsen 

10. Eventuelt og dato for næste møde 
Næste møde er 5. maj 2011 kl 17 hos Birgit M. Lemvigh.
Comments