Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Best møde 2011.06.14

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 3 tirsdag den 14. juni 2011 kl. 17, Garderhøjfort 4, 2820 Gentofte 
Tilstede var: Birgit M. Lemvigh, Thor N. Callesen, Jørgen Tjørning, Helle Harremoës, Mogens G. Nielsen, Flemming Torp, Kaj Torp og Kirsten Elvstrøm. 

1. Dagsorden for mødet: 
Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 2 afholdt den 5. maj 2011 kl. 17. 
Referatet blev godkendt. 

3. Meddelelser 
a) formand: 
Onsdag den 22. juni kl 17-19 har foreningen modtaget en invitation til det årlige sommertræf, hvor borgmesteren inviterer på Øregård Museum. Birgit M. Lemvigh og Kirsten Elvstrøm deltager. 
Lokalplan nr 329 af 26. april 2011 for Mosegårdsvej m. fl. er endelig vedtaget. 

B) næstformand: 
Oplæg til foreningens mission, vision, værdier og strategi skal nu lægges ud på hjemmesiden med formuleringen, at Gentofte Sogns Grundejerforening varetager grundejernes fælles interesser i det geografiske område, som GSG dækker. 

c) Kassereren: 
Intet 

d) øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Kirsten Elvstrøm: 
På dialogmøde om reflekterende tage mandag den 9. maj, blev man enige om denne klausul til lokalplanen i 2013: ”Tagbeklædning, tagvinduer, kviste og solfangere må ikke være til gene for naboerne.” Så må det være op til den enkelte bygherre at tage risikoen, hvis der bygges et glaseret tegltag. 

4. Fællesrådet 
Referat fra det almindelige dialogmøde den 9. maj er lagt ud på foreningens hjemmeside. 

5. Parcelhusejernes Landsforening 
Birgit M. Lemvigh og Kaj Torp deltager i landsmødet den 19. juni i Parcelhusejernes Landsforenings lokaler i Værløse. 

6. Lokale Spørgsmål 
Formanden spørger Henrik Larsen, som klager over at der er oprettet en skole i et villakvarter, om der er flere medlemmer af grundejerforeningen, som han kan deltage i klagen. 

Birgit Wagner fra skiftevej spørger om den lovbestemte flytning af postkasserne. GSG vil undersøge priser på postkasserne med henblik på indkøb med rabat. På foreningens hjemmeside findes rabatkode til firma, fordi grundejerforeningen er medlem af Parcelhusejernes Landsforening. Thor N. Callesen kunne fortælle, at hvis postkassen ikke er opsat ved vejen, får man ikke posten fra 1. januar 2012. Mogens G. Nielsen vil skrive til forbrugerkontakt for at spørge om reklamer kan afleveres gennem brevsprækken i hoveddøren. 

Vidarskolen holder orienteringsmøde om ændring af plangrundlaget for Vidarskolen. Onsdag den 15. juni kl 19 på Vidarskolen. Kirsten Elvstrøm deltager. 

Ejeren af Lyngbyvej 391 har problemer med, at ejerne af naboejendommene ikke vedligeholder bygningerne, og at de heller ikke overholder reglerne. F.eks. hæver de nabogrunden, hvilket er ulovligt i forhold til hegnsloven. Der er efter bestyrelsens mening tale om en sag, som skal varetages af en advokat. GSG råder til, at der klages til hegnssynet og til kommunen og at der tages kontakt til en advokat. Birgit M. Lemvigh skriver til den pågældende grundejer. 

Palle Raaschou retter henvendelse om et areal , som grænser op til hans grund. Arealet bliver ikke vedligeholdt, og det er en sag for hegnssynet og GSG anbefaler ham at kontakte hegnssynet. 

Den 9. september er det Vangede dag med boder på plænen mellem biblioteket og Brugsen. GSG sætter det på foreningens hjemmeside. 

Til december dialogmødet vil GSG spørge Park og Vej, om der kan nedlægges et påbud om, at der først må sejles på Gentofte Sø den 1. juni af hensyn til de ynglende fugle ved søen. 

7. Medlemsarrangementer 
Birgit M. Lemvigh har arrangeret en Orkidétur I Nymosen mandag den 27. juni kl 17 – 19. Der afsluttes med øl og vand i GVI kl ca. 19. Turen ledes af kommunens grønne guide Lisbeth Boye Jensen og landskabsarkitekt Lene Hoffmann. 

Kirsten Elvstrøm arrangerer en foredragsaften med en hydrolog/konsulent fra et firma, som hjælper villaejere med at lave løsninger, så der ledes mindre vand ud i de overbelastede kloakker. Det bliver en aften i GVI i slutningen af oktober måned. 

Helle Harremoës arrangerer en tur til vandværket på Soløsevej 71 i november måned. Det bliver i dagtimerne. 

Sankt Hans Aften den 23. juni: 
Foreningen har fået godkendelser fra Brandvæsenet / Falck , Gentofte Kommune, Borgmester Hans Toft og Nordsjællands Politi til af afholde den årlige Sankt Hans fest. Brev er fremsendt til Levnedsmiddelstyrelsen. Borgmester Hans Toft holder tale kl 21:30. Super Best vil gerne levere øl/vand og tage et eventuelt overskud retur. Telte opsættes onsdag den 22. juni kl 19:30. Programmet er fastlagt og plakaterne sættes op af bestyrelsesmedlemmerne. 

Huskeliste: Helle Harremoës har lavet en huskeliste, som kan bruges, når et bestyrelsesmedlem planlægger et arrangement. Listen sendes ud til alle bestyrelsesmedlemmer på mail. 

8.Medlemshvervning. 
Hvervning skal foretages i forbindelse med orkidétur og efterårsarrangement for Vangede området. Kirsten udarbejder forslag til annonce, som skal indrykkes i Vangede Avis. 

9.Bladet 
Intet 

10. Eventuelt og dato for næste møde 
Der er åbent hus hos Kaj Torp i anledning af 90 års dagen den 15. juli kl 11 - 15 hos Kaj Torp, Søvolden 2, 2820 Gentofte. 

Næste møde er torsdag den 8. september 2011 kl 17 hos Kaj Torp, Søvolden 2, 2820 Gentofte.
Comments