Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Referat 20120203

Referat fra 1. bestyrelsesmøde 2012
på Schæffergården fredag den 3. februar 2012 kl 15 – 21

Tilstede var: Birgit M. Lemvigh, Thor N Callesen, Jørgen Tjørning, Mogens G. Nielsen, Helle Harremoës, Kaj Torp, Flemming Torp og Kirsten Elvstrøm.

1) Rettelse til Referat fra bestyrelsesmøde nr 5, onsdag den 7. december 2011.
Under punkt 5 – fællesrådet: Borgmestermødet var 5. november 2011.
Referatet er herefter godkendt.

2) Meddelelser fra formanden: Formanden har modtaget medlemsnyt fra Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening
Meddelelser fra kassereren: Foreningen har modtaget 6.000 Kr i øgede kontingentindtægter. Der er nu i alt 1252 medlemmer og 542 er tilmeldt betalingsservice. Der er i alt 10.000 Kr i samlede øgede indtægter, fordi udgifterne er faldet. PL har fået 10.000 Kr i kontingent. Helle Harremöes vedligeholder hjemmesiden så foreningen har sparet udgifter til at aflønne en webmaster. Udgiften til bladet har været 57.000 Kr for 2 numre årligt. Der er et overskud på i alt 35.000 Kr for 2011 og indtægterne er således større end forventet bl.a. fordi Sankt Hans Festen i år gav større indtægter på grund af det gode vejr. 
Budget og Regnskab blev godkendt og vedtaget. Der blev holdt afstemning om kontingentet, idet 2 bestyrelsesmedlemmer mente, at kontingentet skulle nedsættes.

3) General forsamlingen torsdag den 12. april kl 18:30 i Rådhusets kantine.
a) Kl 18:30 Ordinær generalforsamling – på valg er Thor N Callesen, Jørgen Tjørning og Flemming Torp

b) Kl 19:30 Gæsteforlæsning - bestyrelsen bedtog, at man ønskede Niels Ulrik Hansen fra Lokalhistorisk Forening som gæsteforlæser, og man ønskede, at han skulle fortælle om det område, som foreningen dækker.

c) Kl 20:30 Buffét – middagen koster 50 kr og der er forhåndstilmelding

Kaj Torp kontakter Niels Ulrik Hansen fra Lokalhistorisk Forening. Jørgen Tjørning og Helle Harremöes laver et lysbilledshow.
Thor N Callesen bestiller mad hos kantinens køkken til Buffët kl 20:30.
Thor N Callesen sørger for vin til gæsteforlæser.
Jørgen Tjørning sørger for navneskilte.
Birgit M. Lemvigh beder Jørgen Jacobsen om at være dirigent til generalforsamlingen.
Kirsten Elvstrøm hører om det er muligt at skaffe bogen om Gentofte Sø gratis til generalforsamlingen.

4) Fællesrådet
Bestyrelsen blev enige om, at man foretrækker 2 møder om året i fællesrådet. Endvidere ønsker man, at der max kommer 2 fra hver grundejerforening i kommunen til møderne. En forretningsorden ønskes udarbejdet og det ønskes, at formandsposten går på skift mellem foreningerne således, at en formand kun sidder 2 år ad gangen. Fællesrådet har en formue på ca. 20.000 Kr og pengene går p.t. udelukkende til fortæring ved møderne.

5) Medlemsarrangementer.
Forslag var: Besøg på fort/batteri, Haven, Sikring af hjemmet (Tryg), Byvandring i Gentofte, Tur i Naturen, Temaaften med solenergi (form?), Vand (Orbicon), Orkidétur i Nymosen og Sankt Hans Aften.

Man blev enige om følgende:
Haven --- april -- Helle Harremöes
Solenergi – maj – Jørgen Tjørning
Tur i naturen – juni – Thomas Vikstrøm
Vand/kloakker – september / oktober – Orbicon + andre? – Kirsten Elvstrøm og Thor N Callesen
Byvandring – august – Leif Evald – Birgit M. Lemvigh
2013 – Orkidétur og Sikring af hjemmet (Tryg)

6) Medlemshvervning
Breve til nye ejere som hidtil v/ Mogens G Nielsen. Man prøver at få mailadresser til nyhedsbrevet. Man fortæller, hvad de nye grundejere kan få, hvis de melder sig ind.
Thor N Callesen ringer til Allan fra Vangede Avisen og aflyser annoncering for næste nummer med besked om, at foreningen vender tilbage på et senere tidspunkt.
Hjemmesiden blev rettet på mødet under profileringen. 
Ved kultur- og festdage i juni skal foreningen have en stand på Gentoftegade.
Man vil fremover sende et rykkerbrev til nye grundejere, som har glemt at tilmelde sig og betale.
Uddeling af Foreningens Blad.

Mødet sluttede kl 19:30 – Næste møde er generalforsamlingen, som er torsdag den 12. april kl 18:30 i Rådhusets Kantine.
Comments