Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Referat 20130123

Referat af bestyrelsesmøde nr 1 onsdag den 23. januar 2013 kl 17 hos Jørgen Tjørning, Søtoften 19, 2820 Gentofte. 
Tilstede var: Thor N. Callesen, Jørgen Tjørning, Helle Harremoës, Mogens G. Nielsen, Flemming Torp, Kaj Torp og Kirsten Elvstrøm. Afbud: Birgit M. Lemvigh 

1. Dagsorden
Godkendt 

2. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4 - godkendt

3. Meddelelser
a) Næstformand i formands fravær 
Fjernvarme - flere orienteringsmøder afholdes i kommunen. 
Foreningen har modtaget en Julehilsen fra borgmester Hans Toft.
Forslag til Kommuneplan 2013 er modtaget - frist for indsigelser er 19. marts. Mogens G Nielsen ser udkastet igennem. 
Forskønnelse af Gentoftegade. Der er bevilget 15.ooo.ooo Kr. til dette formål i 2013. Onsdag den 28. november 2012 blev der holdt borgermøde om forskønnelsen af Gentoftegade på Gentofte Rådhus. 
Formanden kontakter Hans Toft med henblik på at få direkte informationer om relevante borgermøder. 

b) Kassereren
Regnskab 2012 blev gennemgået af kassereren. 
Budget 2013 er ligeledes gennemgået og vedtaget. 

c) Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Mogens G Nielsen: Vedrørende den nye affaldssortering, som træder i kraft 1. april, skal man være opmærksom på, at der forlanges, at containerne skal kunne køres på en sti, som er mindst 80 cm bred. Renovationsafgiften er stedet fra 2850 kr. til 3350 kr. årligt for en villaejer. Mogens G Nielsen kontakter kommunen vedrørende kravet om, at adgangsforhold skal være en sti og låge, som er mindst 80 cm bred. 

En beboer på Niels Andersens Vej mener, at der er mere støj efter, at de nye støjskærme er opsat. Vejdirektoratet har ikke oplevet dette tidligere og vil nu lave nogle målinger. Beboeren har udsendt 280 flyers, og 48 har svaret heraf har 47 har givet beboeren ret. I nyhedsbrevet og næste GSG nyt vil dette blive omtalt. 

Helle Harremoës har været til møde i Grønt Råd (afholdes 2 gange om året)

Kaj Torp: Foreningens 2 både tages op fra søen den første lørdag i november kl. 10 hos Kaj Torp.

4. Parcelhusejernes Landsforening v/ Thor N Callesen
Resultatet for 2011 er et overskud på 100.000 Kr. og egenkapitalen er på 725.000 Kr. 

5. Fællesrådet v/ Helle Harremoës
Der ønskes nogle ændringer i Borgmestermøderne således, at møderne struktureres i 3 områder: 
1) spørgsmål 2) opfølgning 3) et emne diskuteres 
Der ønskes mere samarbejde grundejerforeningerne imellem så man ikke skriver om det samme emne. Den 9. april er der generalforsamling i fællesrådet 

6. Lokale Spørgsmål
Træerne på H A Clausens Vej: Thor N Callesen har haft møder og korrespondance med Peter Kirsch fra Park, Vej, Affald og Genbrug. Da der nu er jordkabler, har kommunen ikke mere vedligeholdelsespligt, men er der tale om syge træer har kommunen vedligeholdelsespligt og skal derfor gøre noget. Peter Kirsch tager direkte kontakt til beboerne på H A Clausens Vej. 

Thor N Callesen havde møde den 14. januar med Peter Kirsch. Man har afsat 400.000 Kr. til pleje af Gentofte Sø og Thor N Callesen drøftede på mødet med Peter Kirsch sivene, som breder sig. Peter Kirsch er enig med Grundejerforeningen i, at sivene skal reduceres/ fjernes. Det eneste Kommunen og Grundejerforeningen er uenige i er METODEN. 

Problemerne omkring Søtoften 33 blev drøftet. 

7. Medlemsarrangementer
Generalforsamling er fastlagt til torsdag den 18. april kl 18:30 i Rådhusets Kantine. Thor N Callesen undersøger, om kantinen er ledig, og om formanden kan. Kaj Torp undersøger, om Niels Ulrik Hansen fra Lokalhistorisk Forening vil holde et foredrag om det område, som foreningen dækker. 

Mogens G Nielsen og Thor N Callesen planlægger et arrangement om fremtidens varmekilder , som skal finde sted i maj måned.

Orkidé tur planlægges til mandag den 10. juni i Nymosen. Kirsten Elvstrøm undersøger mulighederne.

Helle Harremöes taler med kassereren om at søge midler fra kulturpuljen til fyrværkeri Sankt Hans Aften. Ved gennemførelsen af Sankt Hans aftens festen har 8C fra Gentofte Skole fået tilladelse til at sælge kaffe og kager. Sankt Hans Fest: Thor N Callesen finder ud af hvem som skal optræde ved Sankt Hans Festen

8. Medlemshvervning.
Forslag diskuteres på seminar. Helle kommer med forslag på ”doodle” og det planlægges til at finde sted i maj måned. 

9. Bladet og GSG nyt
GSG nyt: Emner: Affaldsordning, støj fra Lyngbyvejen, vandafledningsmødet, borgmestermøde, dialogmøde, møde om Gentoftegade, udvikling Gentofte Sø, husk navn og adresse på postkasserne 

Bladet til foråret :
Regnskab, Generalforsamling, referat Spar Nord møde, Grønt Råd, Fællesråd, Thomas Vikstrøm med et indlæg om Gentofte Sø, snerydning af fortove, Gentofte Sø og Nymosen, PL, nye arrangementer som Orkidétur og Møde om varmekilder og endelig et indlæg om energirenovering af villaen. 

10. Eventuelt og dato for næste møde
Torsdag den 2. maj kl 17 hos Flemming Torp
Comments