Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Referat 20140819

GSG grundejerforening for Gentofte og Vangede

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 3 tirsdag den 19. august 2014 kl. 17 hos Birgit Lemvigh, C. L. Ibsens Vej 25, 2820 Gentofte                                

Tilstede: Birgit M. Lemvigh, Thor N. Callesen, Jørgen Tjørning, Helle Harremoës, Torben Schipper, Flemming Torp og Morten Gjøl. Endvidere Helene Hagelberg

 

Dagsorden  

              

1.       Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 2 8.5.2014.

Godkendt.

 

2.       Meddelelser

a)      Formand: 1) Lokalplaner til høring: 362 Vangede Kirke. Ingen bemærkninger. 361 Gentofte HF multihal. Ingen bemærkninger. 2) Tilbud om et energitjek-arrangement modtaget fra Natur og Miljø, Gentofte. Ingen interesse grundet arrangementets begrænsning og vi selv satser på et bredere anlagt medlemsarrangement.

b)      Næstformand: Møde med Vangede Venner aftalt den 26.8., kl. 17 vedr. tilbud om medlemssamarbejde, hvor GSG sponsorerer med 2-3.000 kr. for at understøtte deres aktiviteter i Vangede.

c)       Kassereren: P.t. har vi 1.154 medlemmer og 24 restancer. Helle har fremsendt rykkere via gældende procedure. Jørgen fremlagde balance pr. 15.8., som blev godkendt.

d)      Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Helle præsenterede det nye medlemssystem, hvor Morten og Helle har administratoradgang og øvrige bestyrelsesmedlemmer nu har brugeradgang. Møde i Grønt Råd afholdt den 2.6.2014, referat rundsendt.

 

3.       Parcelhusejernes Landsforening: Intet nyt.

 

4.       Fællesrådet: Birgit, Morten og Helle deltager. Emneforslag som optakt til det ½-årlige borgmestermøde: 1) opprioritering af fortovsgenopretning, hvor regnvand løber ind over fortovet - især oven på fjernvarmeudlægningen 2) status efterlyses på den varslede udbygning af affaldssorteringen 3)rose kommunen for initiativet med fitnessredskaber ved søen 4) skiltning om cykelretning rundt søen efterlyses. Skovshoved Grundejerforening er ikke med i Fællesrådet. Skulle de ikke inviteres?

 

5.       Lokale spørgsmål: Birgit orienterede omkring diverse henvendelser og forespørgsler.      

 

6.       Evaluering Skt. Hans arrangementet 2014. Oplæg fra Morten og Thor udsendt før mødet.
1) Folder om GSG omdelt, 300 stk. (kunne have brugt 400).  Dog ses desværre ikke umiddelbart en effekt med øget medlemstilgang. 2) Ideen med 7. klasse, der sælger kaffe mm var en succes og fortsættes – ligeså samarbejdet med spejderne, der gik over al forventning og fortsættes 3) Vi bør overveje salgspriserne for at sikre større dækningsbidrag. 4) Pigekoret var et godt indslag. Lidt højere niveau efterlyses vedr. musikunderholdningen. 5) Stor ros for årets fyrværkerishow. Tidspunktet for fyrværkeriet blev drøftet, i forhold til småbørnsfamiliernes gå-hjemtid og tilstrækkeligt mørke. Ingen ændring.
Alt i alt stor tilfredshed med arrangementet.  Det traditionelle middagsarrangement med de frivillige afholdes onsdag den 24.9.2014. Thor sørger for invitation og Jørgen bestiller gavekort á 250,- til de unge medhjælpere: Cecilie, Andreas, Anton, Sophie og Katrine. Og til næste år skal vi huske kuponer til pigekoret og spejderne.

 

7.       Forslag til kommende medlemsarrangementer: 1) Garderhøjfortet placeres som et forårsarrangement i maj 2) TV-signal og internetadgang afvikles senere (Morten og Helle arbejder med et oplæg)
3) Isoleringsmuligheder. Placeres så vidt muligt senest medio november, evt. i samarbejde med Bolius. Birgit,  Torben og Thor undersøger mulighederne.

 

8.       Hvervekampagnen: Udkast til pjecen om GSG udsendt før mødet og drøftet, til brug for det endelige layout.

 

9.       Emner til GSG-Nyt: Udsendes primo oktober 1) Sådan klager du over håndværker 2) Omtale af kommende medlemsarrangement 3) Opfordre medlemmerne til at oplyse mailadresse og tilmelde sig PBS 4) Referat fra generalforsamlingen 5) Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem 6) Interview med butiksindehavere 7) Omtale af hvervekampagnen 8) Resultatet af lodtrækningen 9) Beretning fra Skt. Hans arrangementet.
Ad Udsendelse: Følgebrev kan spares i efterårsudsendelse, men til foråret nødvendig med samtidig indkaldelse til generalforsamlingen.
Ad Nyhedsbrev: Udsendes efter behov.     

10.   Næste møder:
Tirsdag 11. november 2014, kl. 17 hos Jørgen (Ny adresse: Mortonsvej 32, 2. tv., 2800)
Helle rundsender en Doodle-afstemning for at finde en dato for møder i 2015.

 

11.   Eventuelt. Intet

Comments