Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Referat 20141111

Referat fra bestyrelsesmødet nr. 4, 11. november 2014, kl. 17.00 hos Jørgen, Mortonsvej 32, 2.tv. 2800 Kgs. Lyngby
Til stede: Birgit Lemvigh, Thor N. Callesen, Jørgen Tjørning, Helle Harremoës, Torben Schipper (ref.), Flemming Torp og Morten Gjøl. 
Endvidere: Jesper Langborg Jensen 
Afbud: Helene Hagelberg 

1. Godkendelse af referat fra 19.08.2014.
Godkendt

2. Meddelelser fra 
a) Formand BL: 
Lokalplan 358 for området mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej samt 364 om butiksstørrelser, anvendelse og bevaring af butikscentre er blevet vedtaget. 
Enkelte medlemmer har rejst spm. om foreningens navn og kaldenavn - som følge af hvervekampagnen, der er rettet mod Gentofte og Vangede. Spørgsmålet må drøftes på den kommende generalforsamling.

b) Næstformand MG:
Orienterede om lokale beboeres protest over Nordvands projekt for Gentofte Rende. GSG går gerne ind i sagen men efterlyser et mandat fra en større kreds af berørte medlemmer. HH og FT følger op på sagen.

c) Kasserer JT:
Fremlagde aktuel saldobalance udvisende et perioderesultat på t.kr. -15 mod t.kr. + 42 for samme periode 2014, som var forventet med hvervekampagnen i kombination med resultatet af Skt. Hans arrangementet.

d) Øvrige:
TNC: Forespørgsel fra Festskaberne om musik til Skt. Hans 2015, vi hyrer dem gerne til uforandret pris – dog vil vi gerne appellere til bandet om at supplere med en forsanger. Formanden for Vangedes Venner Allan Andersen afholder reception 14.11. i anledning af sine 65 år. FT og TNC deltager med en gave fra GSG.
TS orienterede om borgermødet den 17.9.2014 i Vangede vedr. kommunens moderniserings- og udbygningsplaner for Bank-Mikkelsens Vej. Notat tidligere udsendt. Opfølgende lokalplanforsalg afventes til foråret 2015.

Taget til efterretning

3. Parcelhusejernes Landsforening
Intet

4. Fællesrådet.
Referat fra mødet 28.10.2014 er efterfølgende rundsendt. Kommende møde med borgmesteren afholdes 26.11.2014, kl. 16.30. MG, HH og TS deltager.

5. Lokale spørgsmål
BL: Orienterede om Affaldsplan 2014-24 og vil efterlyser noget stof herom til GSG Nyt. 
Flere medlemmer har henvendt sig omkring fredede træer. Tages op på dialogmødet med kommune. 

6. Evaluering af hvervekampagnen
Vi har modtaget 29 tilmeldinger, hvor en cost benefit analyse ville have forudsat omkring 50. Derfor overvejes andre tiltag fremover, f.eks. ”member get member”, kontakt til nytilflyttere og deltagelse i beboeraktiviteter.

7. Forberedelse af det kommende medlemsarrangement 20. november samt
forslag til forårets arrangementer. 
I skrivende stund er kun 13 tilmeldte ud af målsat min. 30. 
Vi må derfor vælge at aflyse dette arrangementet. 
Forslag til næste arrangement er Garderhøjfortet i maj. 

8. Forberedelse af næste GSG Nyt og Nyhedsbrev 
JT vil forestå næste GSG Nyt til foråret. HH søger for nyhedsbrev, og modtager indlæg.

9. Udgår

10. Drøftelse af opslag efter ny redaktør
Udsat

11. Eventuelt, herunder aftale om placering og dato for januarmødet
Næste møde: Torsdag 5. februar 2015, kl. 17. Sted endnu ikke fastlagt.
Comments