Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Referat 20180404

Referat fra bestyrelsesmøde 2/2018 onsdag 4. april 2018, kl. 17 hos Helle Harremoës, Søgårdsvej

Til stede: Birgit Lemvigh, Flemming Torp, Helle Harremoës, Jens Martin Tarp og Torben Schipper (ref.)
Afbud: Henning F. Nielsen

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 1/2018, 5. februar 2018

2. Meddelelser
a) Formand
BL: Orienterede om div. medlemsblade fra øvrige grundejerforeninger. Invitation til reception i anledning af Hans Toft’s 25 års jubilæum. GSG repræsenteres via Fællesrådet ved HH.

Invitation til reception i GrønGuide i anledning af ny leder. BL deltager.

b) Kasserer
TS: MobilePay Business er omlagt til MobilePay Shop. I samarbejde med HH tilskriver vi fortsat nytilflyttere iflg. Boliga – med 5-6 mdr. forskydning i forhold til skødedato.

3. Parcelhusejernes Landsforening
BL orienterede om PL’s aktuelle, ganske vidtfavnende opgaver.

4. Fællesrådet
HH: Lokalplanforslag er på vej om bebyggelsesgraden. BL: GSG arbejder for at få et dialogmøde med bygningsmyndighederne på baggrund af visse byggesager.
Næste møde med Plan og By afholdes 30. april.

5. Lokale spørgsmål
Kommunen afholder høring i perioden 19.3. – 16.4. om indretning af en iværksætterklub for unge på Adolphsvej 59, 1. sal. GSG har ingen bemærkninger.

Endvidere er der høring 1.3. til 25.4. om Niels Steensensvej 1 A-E. GSG har ingen bemærkninger.

HH: Sagen om kommunens afvisning af ansøgningen om opsætning af et vejskilt med Nabohjælp, drøftet med kommunen. Afvisningen opretholdes, men det vil til gengæld være tilladt at opsætte skiltet i skellet på en privat matrikel.

Dialogmøde har været afholdt med kommunen, hvor JT, HN og FL deltog fra GSGs side. På mødet blev bl.a. problemerne omkring Lyngbyvej drøftet indgående.

Kirketorvet skal renovers. Borgermøde afholdes 19.4. på bibliotektet. JT deltager.

6. Skt. Hans 2018
Møde med henblik på detailplanlægning afholdes på det ordinære bestyrelsesmøde mandag den 14.5., kl. 17 hos Jens.
BL er forlods i gang med at indhente tilladelser og TS har lavet kontrakt med orkestret.
FL står som hidtil for telte, borde, grill, fyrværkeri m.m.

7. Øvrige kommende arrangementer
GF afholdes 18.4., kl. 19 på Rådhuset. Formændene fra de øvrige grundejerforeninger i Fællesrådet inviteres v/HH. Georg Sandersen har indvilget i at være dirigent.
Vi har 1-3 vakante bestyrelsespladser. Vi gør et fremstød på GF.

Ideer til andre arrangementer: Et foredrag med Thomas Vikstrøm.

8. Medlemsbladet
Ideer til artikelstof til efterårsbladet drøftet. Følges op på førstkommende møde.

9. Eventuelt
Kommende arrangementer og bestyrelsesmøder: jf. tidligere aftalt mødeplan for 2018:

Onsdag 18. april 2018, kl. 19.00 Generalforsamling, Rådhuset
Onsdag 2. maj kl. 18 Spar Nord Lyngby
Mandag 14. maj 2018, bestyrelsesmøde kl. 17 hos Jens, Ellebækvej 33, 2820 Gentofte - med konstituering
Lørdag 23. juni, Skt. Hans Mødetid for aktivister aftales senere, ligeså fredag 22.6.
Onsdag 5. september bestyrelsesmøde kl. 17 hos Henning, Morgenvej 6, 2900 Hellerup

Ref.: Torben Schipper
Comments