Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Regnskab 2007

Regnskab for året 2007:

Indtægter
Medlemskontingenter
Ejendomsoplysninger
Bådudlejning og fisketegn
Renter og aktieudbytte
Kursregulering, værdipapirer
Indtægter i alt:

Udgifter
Parcelhusejerns landsforening
Generalfors.og medlemsarrang.
Fiskeri og bådehold
Sankt Hans fest
2 bænke ved Gentofte sø
GSG-nyt
IT-service, hjemmeside
Medlemshvervning, annoncering
Ledelsens møder
Kontorhold, tryksager, porto mv.
PBS og økonomisystem
Gaver og blomster
Forsikringer og kontingenter
Bankgebyrer
Udgifter ialt:

Overskud
Hensat til jubilæumsfond
Overført til egenkapital

2006

197.100
2.700
0
5.569
7.962
213.331


52.100
10.908
0
13.726
0
22.119
12.640
19.613
9.207
34.973
10.000
1.300
2.250
2.126
190.962

22.369
15.000
7.369

2007

203.765
1.200
0
12.283
2.583
219.831


55.550
12.243
0
12.050
0
51.496
11.175
3.349
14.255
20.362
14.561
3.343
2.250
513
201.146

18.685
15.000
3.685

Budget 2007

205.000
2.000
0
13.000
     0
220.000


55.000
15.000
0
15.000
0
45.000
15.000
5.000
10.000
21.000
14.000
1.500
2.000
1.500
200.000

20.000
15.000
5.000

Budget 2008

215.000
2.000
0
18.000
      0
235.000


56.500
15.000
0
15.000
15.000
45.000
12.000
4.000
12.500
21.000
14.000
3.000
2.500
500
216.000

19.000
15.000
4.000Balance pr. 31/12-2007

Aktiver
Danske Bank
Tilgodehavender
Obligationer, nominel værdi (Kursværdi kr. 251.709)
Aktiver ialt

2006

3.596
0
295.562
299.158

2007

35.820
900
259.656
296.378


Passiver
Gæld og hensættelser
Forudmodtaget kontingent
Hensat til omkostninger
Hensat til jubilæumsfond
Gæld i alt

Egenkapital
Saldo pr. 1.januar
Årets resultat
Saldo pr. 31.. december

Passiver ialt13.950
10.000
30.000
53.950

237.839
7.369
245.208

299.158990
1.493
45.000
47.483

245.208
3.685
248.893

296.376Jørgen Tjørning
Kasserer


Revisionspåtegning:

Ovennævnte regnskab har vi gennemgået og fundet i overensstemmelse med fremlagte bøger og bilag.
De anførte beholdninger forefandtes.

Poul Callesen og Jens Vinther Nielsen
revisorer
Comments