Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Regnskab 2010


INDTÆGTER

2009

2010

 Budget

2010

 Budget

2011

Medlemskontingenter

236.894

226.318

225.000

220.000

Ejendomsoplysninger

1.850

1.700

2.000

2.000

Renteindtægter

14.719

13.622

13.000

13.000

Kursregulering, værdipapirer

523

-4.079

0

0

Indtægter i alt

253.986

237.561

240.000

235.000

UDGIFTER

2009

2010

 Budget

2010

 Budget

2011

Parcelhusejernes Landsforening

57.950

57.125

60.000

60.000

Generalforsamling

5.600

6.303

7.000

7.000

Medlemsarrangementer

5.809

4.721

15.000

15.000

Afsat til bestyrelsesseminar

0

8.000

0

0

Sankt Hans fest

-2.951

14.206

15.000

15.000

Flag/Skilte/Foldere om nabostøj

3.267

5.375

3.000

3.000

GSG Nyt

45.238

43.072

47.000

45.000

Medlemshvervning og annoncering

4.723

12.249

15.000

15.000

Ledelsens møder

10.397

11.372

12.500

12.500

Kontorhold, tryksager, porto, tlf. mv.

28.368

23.428

30.000

30.000

Hjemmeside

11.100

8.460

12.000

3.000

PC og IT-udstyr og assistance

10.681

9.415

3.000

10.000

PBS-opkrævning og økonomisystem

10.882

12.228

12.000

12.000

Gaver og blomster

2.681

2.923

3.500

3.500

Forsikringer og kontingenter

2.350

2.350

2.500

2.500

Bank- og depotgebyrer

515

511

500

500

Ordinære udgifter i alt

196.610

221.738

238.000

234.000

Jubilæum

127.164

Hensat til jubilæumsfond

-70.000

 

0

0

Udgifter i alt

253.774

221.738

238.000

234.000

Overskud

212

15.823

2.000

1.000

der overføres til egenkapital


Balance pr. 31. december 2010

AKTIVER

2009

2010

Danske Bank

1.208

51.291

Tilgodehavende obligationsrenter

3.816

3.361

Obligationer, nominel værdi

279.648

259.443

(Kursværdi kr. 265.440)

 

 

Aktiver i alt

284.672

314.095

PASSIVER

Gæld og hensættelser

Forudmodtaget kontingent

185

11.470

Skyldige omkostninger

20.685

23.000

Gæld i alt

20.870

34.470

Egenkapital

Saldo pr. 1. januar

263.590

263.802

Årets resultat

212

15.823

Saldo pr. 31. december

263.802

279.625

Passiver i alt

284.672

314.095


Comments