Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Regnskab 2012

Gentofte Sogns Grundejerforening
Regnskab for 2012
Budget Budget
INDTÆGTER 2011 2012 2012 2013
Medlemskontingenter 232.618 225.147 230.000 220.000
Ejendomsoplysninger 0 0 0 0
Renteindtægter 16.351 14.759 15.000 12.500
Kursregulering, værdipapirer -1.181 -6.481 0 0
Indtægter i alt 247.788 233.425 245.000 232.500
UDGIFTER
Parcelhusejernes Landsforening 66.350 58.300 67.000 58.600
Generalforsamling, netto 6.552 12.060 7.000 10.000
Medlemsarrangementer 2.605 7.429 15.000 10.000
Afsat til bestyrelsesseminar 10.000 10.285 10.000 10.000
Sankt Hans fest 8.023 15.808 15.000 10.000
Medlemsblad 57.600 53.307 60.000 60.000
Medlemshvervning og annoncering 10.499 3.750 15.000 10.000
Ledelsens møder 9.050 6.922 12.000 10.000
Bestyrelsesvederlag 16.000 29.600 16.000 29.600
Kontorhold, tryksager, porto, tlf. mv. 9.205 7.112 9.000 9.000
Hjemmeside og IT omkostninger 360 1.381 1.000 1.000
PC og IT-udstyr og assistance 3.574 2.481 7.000 4.000
PBS-opkrævninger 8.155 8.067 10.000 9.000
Gaver og blomster 1.830 847 3.000 2.000
Forsikringer og kontingenter 2.350 1.850 2.500 2.200
Bank- og depotgebyrer 527 515 500 600
Udgifter i alt 212.680 219.714 250.000 236.000
Overskud 35.108 13.711 -5.000 -3.500
der overføres til egenkapital
Balance pr. 31. december 2012
AKTIVER 2011 2012 2012
Danske Bank 1.325 32.834 14.446
Tilgodehavende obligationsrenter 4.265 3.663 3.500
Obligationer, nominel værdi 335.648 320.919 320.000
(Kursværdi kr. 334,592 )      
Aktiver i alt 341.238 357.416 337.946
PASSIVER
Gæld og hensættelser
Forudmodtaget kontingent 2.220 3.145 3.000
Skyldige omkostninger 24.283 25.825 10.000
Gæld i alt 26.503 28.970 13.000
Egenkapital
Saldo pr. 1. januar 279.627 314.735 328.446
Årets resultat 35.108 13.711 -3.500
Saldo pr. 31. december 314.735 328.446 324.946
Passiver i alt 341.238 357.416 337.946
Jørgen Tjørning
Kasserer
Revisionspåtegning:
Ovennævnte regnskab har jeg gennemgået og fundet i overensstemmelse med
foreningens bogføring og forelagte bilag. De anførte beholdninger forefandtes.
Poul Callesen
Revisor
Bestyrelsen for Gentofte Sogns Grundejerforening
Birgit Lemvigh. Thor N. Callesen, Kirsten Elvstrøm, Helle Harremoës,
Mogens G. Nielsen, Kaj Torp, Flemming Torp og Jørgen Tjørning
Comments