Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Regnskab 2014

Budget Budget
INDTÆGTER 2013 2014 2014 2015
Medlemskontingenter 216.892 215.608 215.000 214.000
Ejendomsoplysninger 300 300 0 0
Renteindtægter 13.774 12.216 12.500 10.000
Kursregulering, obligationer -2.574 1.110 0 0
Indtægter i alt 228.392 229.234 227.500 224.000
UDGIFTER
Parcelhusejernes Landsforening 58.600 59.425 58.600 59.300
Generalforsamling, nettoudgift 9.657 10.026 10.000 10.000
Medlemsarrangementer 3.186 2.198 10.000 10.000
Bestyrelsesseminar 10.535 0 10.000 11.000
Sankt Hans fest, nettoudgift 23.636 27.372 15.000 25.000
Istandsættelse af både 0 5.451 0 0
Medlemsblad 58.405 52.516 60.000 55.000
Medlemshvervning og annoncering 300 35.250 15.000 2.000
Bannere, logo og anden reklame 0 9.586 0 0
Ledelsens møder 5.233 9.173 7.500 9.000
Bestyrelsesvederlag 29.600 26.825 29.600 29.600
Kontorhold, tryksager, porto, mv. 7.194 212 8.000 3.000
IT-assistance, hjemmeside mv.  3.469 3.185 5.000 2.500
Nets-opkrævninger 7.476 8.449 8.000 8.000
Gaver og blomster 1.431 1.535 2.000 2.000
Forsikringer og kontingenter 1.950 1.850 2.000 2.000
Bank- og depotgebyrer 537 562 600 600
Udgifter i alt 221.209 253.615 241.300 229.000
Overskud 7.183 -24.381 -13.800 -5.000
der overføres til egenkapitalen
Balance pr. 31. december 2014
Budget
AKTIVER 2013 2014 2015
Danske Bank 4.049 29.923 33.248
Tilgodehavende obligationsrenter 3.529 2.790 3.500
Obligationer, nominel værdi 353.219 288.781 280.000
(Kursværdi kr. 301.109)      
Aktiver i alt 360.797 321.494 316.748
PASSIVER
Gæld og hensættelser
Forudmodtaget kontingent 1.920 1.715 3.000
Skyldige omkostninger 23.248 8.531 7.500
Gæld i alt 25.168 10.246 10.500
Egenkapital
Saldo pr. 1. januar 328.446 335.629 311.248
Årets resultat 7.183 -24.381 -5.000
Saldo pr. 31. december 335.629 311.248 306.248
Passiver i alt 360.797 321.494 316.748
Jørgen Tjørning
Kasserer
Revisionspåtegning:
Ovennævnte regnskab har jeg gennemgået og fundet i overensstemmelse med
foreningens bogføring og forelagte bilag. De anførte beholdninger forefandtes.
Poul Callesen
Revisor
Bestyrelsen for Gentofte Sogns Grundejerforening
Birgit Lemvigh. Morten Gjøl, Thor N. Callesen, Helle Harremoës
Torben Schipper, Flemming Torp og Jørgen Tjørning
Comments