Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Regnskab 2017

Regnskab for 2017
Budget
INDTÆGTER
2016 2017 2018
Medlemskontingenter
195.595 187.711 188.000
Bådudlån
800 350 500
Ejendomsoplysninger
2.400 3.000 3.000
Renteindtægter
6.642 7.061 7.000
Kursregulering, obligationer
0 -1.128 0
Indtægter i alt
205.437 196.994 198.500
UDGIFTER
2016 2017 2018
Parcelhusejernes Landsforening
57.225 56.225 56.000
Generalforsamling, nettoudgifter
8.375 5.497 8.000
Medlemsarrangementer
14.367 9.111 10.000
Bestyrelsesseminar
6.067 5.200 6.000
Sankthansfest, nettoudgifter
27.594 8.812 20.000
Istandsættelse af både
3.638 0 1.000
Medlemsblad, netto
26.544 48.921 48.000
Medlemshvervning og annoncering
2.152 1.764 2.000
Bannere, logo og andet reklame
0 4.569 2.000
Ledelsens møder
3.414 2.443 2.500
Bestyrelsesvederlag
18.750 22.500 22.500
Kontorhold, småanskaffelser og vedligehold
4.747 599 500
IT-assistance, hjemmeside mv
3.113 3548 4.000
Nets-opkrævninger
7.413 6.406 7.000
Gaver og blomster
3.516 8.809 7.000
Forsikringer og kontingenter
-7.160 2.077 2.000
Bank- og depotgebyr
551 1.771 2.000
Udgifter i alt
180.306 188.252 200.500
Overskud
25.131 8.742 -2.000
der overføres til egenkapitalen
Balance pr. 31. december 2017
Budget
AKTIVER
2016 2017 2018
Danske Bank
157.988 190.735 196.837
Obligationer, nominel værdi
192.107 168.102 160.000
(Kursværdi kr. 179.798)
Aktiver i alt
350.095 358.837 356.837
PASSIVER
Gæld og hensættelser
Forudmodtaget kontingent
0 0 0
Skyldige omkostninger
0 0 0
Gæld i alt
0 0 0
Egenkapital
Saldo pr. 1. januar
324.963 350.095 358.837
Årets resultat
25.132 8.742 -2.000
Saldo pr. 31. december
350.095 358.837 356.837
Passiver i alt
350.095 358.837 356.837
Comments