Antistøjgruppen‎ > ‎

Høringssvar VDi

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
Postboks 9018
1022 København K

Att: Jakob Fryd

                                                                                                                                Hellerup, 12. juli 2009

Høringssvar vedr. Vejdirektoratets Støjhandlingsplan

Vi har med interesse læst Vejdirektoratets (VDs) Støjhandlingsplan fra Marts 2009. Derudover har vi
afholdt et velbesøgt borgermøde om støjen fra motorvejen, hvor I og Gentofte Kommune deltog.

Gentofte Sogns Grundejerforening er en 100 år gammel grundejerforenjng, som repræsenterer knap
1400 husstande i område dækkende det gamle Gentofte Sogn. Omkring Lyngbyvejen dækker den
området fra krydsning med Bernstorlfsvej i syd til den nordøstligste ende af Gentofte Kommune.

Gennem de 40 år, hvor motorvejen har skåret sig gennem vores område, er støjen blevet et større og
større problem, idet trafikken er steget væsentligt samtidig med at den reelle hastighed tilsvarende er
steget samtidig med at trafikken fremover stiger med bl.a. den nye tilslutning til Nordhavnsvej. Der er
i de sidste knap 10 år sat støjskærme op på udvalgte strækninger, men dette har slet ikke kunnet
skærme tilstrækkeligt overfor støjen, idet omfanget er helt utilstrækkeligt. Andre steder i landet er
støjskærmene sat op i noget større og hurtigere omfang. Lyngbyvej en er den eneste by-motorvej
tilbage uden støjskærme!

I vores område skifter motorvejen mellem at ligge ca. 6 m over de omkringliggende lokalveje til at lig-
ge tilsvarende ca. 6 m under lokalvejene. Støjgenerne er betydeligt større, hvor motorvejen ligger over
det omkringliggende terræn. Et eksempel herpå er begge sider af motorvejen i området fra Teglværks-
bakken til Tuborgvej, hvor støjbelastningen er enorm - og vi er således glade for, at dette er fremhævet
i Støjhandlings-planen (side 78 næstsidste afsnit) og vil stærkt opfordre til at dette bliver prioriteret.

Et område som ikke har fokus i Støjhandlingsplanen er støjen på vestsiden af motorvejen nord for
Anemonevej. Her er der også betydelige gener og støjen går uhindret over til den del af Gentofte, som
ligger på den anden side af Gentofte Sø. Dette er et område som prioriteres lavt af Vejdirektoratet,
selvom der er betydelige støjgener for beboere og personer ved det rekreative område ved Gentofte Sø,
som også er et EU-habitatsområde. Dette område burde have mere fokus fra myndighedernes side.

Endelig vil vi foreslå., at Vejdirektoratet har fokus på at udskifte belægningen til støjsvag belægning på
motorvejen - selvom den måske ikke står for tur. Vi har forstået at en ny belægning vil reducere
generne betydeligt.

Vi håber med dette brev, at der bliver ekstra fokus på støjen fra Lyngbyvejen, som er den sidste by-
motorvej uden støj skærme.

Med venlig hilsen
På vegne af Gentofte Sogns Grundejerforening og Antistøjgruppen

Mogens G. Nielsen
Comments